Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Luty

Tematyka zajęć:

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 

 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Marzec

Tematyka zajęć:

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

 

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.
 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 • Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.
 • Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
 • Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Kwiecień

Tematyka zajęć:

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.
 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).
 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
 • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.