Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień

I Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę

 • wykazywanie się sprawnością manualną
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
 • przeliczanie w przód i wspak w zakresie 15
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 na konkretach
 • doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

II Krąg tematyczny: Wiosna w parku i w ogrodzie

 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego;
 • wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania.
 • wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej;
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania);
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie;
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków;
 • kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności za wykonaną pracę, szanowanie wytworów pracy.
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie;
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną;
 • okazywanie emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu.
 • uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących światem;
 • określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika;
 • wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia, prowadzenia kalendarza obserwacji;
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania;
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych;
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi;
 • rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 16, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów

III Krąg tematyczny: Obserwujemy pogodę

 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w różnych formach aktywności;
 • doskonalenie małej motoryki; wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się i sprzątania.
 • budowanie uczucia więzi z przyrodą;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowywanie się określonym zasadom obowiązującym w grach, zabawach;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, dobieraniu ubioru do pogody, sprzątaniu własnego miejsca pracy; budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie – przypomnienie kodeksu grupowego.
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, dostrzeganie piękna pogody w każdej aurze;
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji związanych z pogodą; wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi;
 • wyrażanie swoich emocji w społecznie akceptowany sposób; wdrażanie do pracy nad sobą, do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
 • wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
 • rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania;
 • rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków;
 • utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 17;
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych;
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne.

IV Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii?

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne;
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakami, nożyczkami;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych.
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką – filmem;
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw;
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów.
 • poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie;
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów;
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania.
 • rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych i redagowania gazetki przedszkolaka;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 16;
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „Ż”, „ż”; wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą;rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter; rozwijanie umiejętności czytania globalnego.

V Krąg tematyczny: Mali odkrywcy

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych; wdrażanie do odkrywania swoich talentów
 • wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci; budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi; wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości
 • kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw; wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania; rozwijanie aktywności poznawczej
 • rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo-skutkowego
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 17, z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ś”, „Ś”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.