Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.

Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.