Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec:

Tydzień I    Wyjątkowe smaki lata

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem, wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim, wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie wyobraźni twórczej

 

Tydzień II     Sporty letnie

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym
 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter, zapoznanie z literą „ą”
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab, kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

 

Tydzień III     Zwierzęta na wsi i w domu

 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • zapoznanie z literą „ę”, rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów, doskonalenie umiejętności dodawania
 • doskonalenie pamięci słuchowej, rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej

 

Tydzień IV   Wkrótce wakacje!

 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie, usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie mechanizmów uczenia się
 • budowanie zainteresowania regionami Polski, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.