Misie

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. My z tej okazji wybraliśmy się do Parku Cysterskiego w Rudach. Oprócz spaceru, nie zabrakło zabawy i pikniku na świeżym powietrzu, a na buziach dzieci cały czas gościł uśmiech

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

CZERWIEC

Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

                        Dziś do naszego przedszkola dzięki uprzejmości firmy                            Tesko Steel Logistic z Rybnika przyjechał pan Przemek i zaprezentował przedszkolakom specyfikę zawodu kierowcy ciężarówki.

Każdy mógł wejść do kabiny i zasiąść za kierownicą prawdziwego, wielkiego tira 🙂

 

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.

Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

KWIECIEŃ

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

MARZEC

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
Utrwalenie pojęcia „para”.

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Słychać śpiew wśród drzew i chmur to artystów ptasich chór

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.