Rybki

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. My z tej okazji wybraliśmy się do Parku Cysterskiego w Rudach. Oprócz spaceru, nie zabrakło zabawy i pikniku na świeżym powietrzu, a na buziach dzieci cały czas gościł uśmiech

21.05.2019r wyjazd na rodzinną wycieczkę do Bielska Białej Wchodzimy na Kozią Górę.  Koszt wycieczki to 45 zł za dziecko i 1 rodzica (niestety ilość osób ograniczona ze względu na miejsca w autokarze). Zainteresowanych proszę o potwierdzenie chęci udziału w wycieczce. Śniadanie w tym dniu o godzinie 7.30. Wyjazd 8.00. Zabieramy ze sobą prowiant w plecakach (na górze jest schronisko, w którym można zakupić sobie coś ciepłego do jedzenia i picia). Ubieramy się stosownie do pogody.  Bardzo proszę o odpowiednie obuwie ponieważ trasa prowadzi przez las.

Tematyka:

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

 

 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 • Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 • Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 • Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Luty

Tematyka zajęć:

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 

 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Marzec

Tematyka zajęć:

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

 

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.
 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 • Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.
 • Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
 • Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Kwiecień

Tematyka zajęć:

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.
 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).
 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
 • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

14 stycznia 2019r.  Rybki i Tygryski pojechały na wycieczkę do Kopalni Sztolnia Luiza w Zabrzu, gdzie miały możliwość zdobycia wiedzy na temat węgla oraz poznania podstawowych narzędzi górniczych. Fantastyczną atrakcją była podróż podziemną kolejką, która sprawiła wszystkim wiele radości 😊

Tematyka:

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

 

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
 • Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);

 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;
 • Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

6.01 2019  o w niedzielę o godzinie 15.00 w kościele w Przegędzy odbędą się uroczyste jasełka dzieci z przedszkola nr 11. Prosimy aby przybyć  z dziećmi najpóźniej 14.45.   Dzieci ubieramy odświętnie, ale  ciepło.  Występujemy bez kurteczek. Na jasełka zapraszamy również bardzo serdecznie całe rodziny, babcie, dziadków, ciocie, wujków itd.

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, dlatego w naszej przedszkolnej rodzinie przeżywamy go bardzo uroczyście.

Dziś (21.12)w dzień przedszkolnej wigilii w każdej grupie i w całym przedszkolu od rana panowała radosna, ożywiona atmosfera.

Wspólny śpiew najpiękniejszych polskich kolęd wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Pani dyrektor złożyła dzieciom i wszystkim pracownikom bożonarodzeniowe życzenia dzieląc się opłatkiem.

Zasiadając do odświętnie nakrytego stołu dzieci zapomniały o kłótniach, sporach i zmartwieniach, bo święta to przecież czas radości i wybaczania.
Wesołych Świąt 😊🎄