Rybki

Barbórka w naszym przedszkolu obchodzona jest zawsze bardzo hucznie.

Odświętnie ubrani goście z uśmiechem wpatrują się w występujących artystów.

To dla Was Kochani Górnicy. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego Święta.

 

Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;

Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem

 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów);
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

29.11 2018 r. o godzinie 16.30 odbedzie się zebranie dla rodziców. Obecność obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy.

W Rybkach wielkie elektryczne eksperymenty, a wszystko to pod czujnym okiem pani Kingi z Diodaedu.pl

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 • Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 • Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

Dzisiaj na uroczystościach z okazji DEN odbyła się premiera spektaklu

„Nie ma jak u mamy ” w  wykonaniu Rybek.

Zapraszamy wszystkich rodziców na zajęcia otwarte i na spektakl 22 października o godzinie 9.15

 

 

09 października Rybki i Tygryski wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa. Poznaliśmy pana leśniczego, który opowiedział nam o swojej pracy oraz przeprowadził ścieżką edukacyjną. Dowiedzieliśmy się m.in. jak długo rozkładają się śmieci w lesie, rozpoznawaliśmy zwierzęta, które możemy spotkać oraz poznawaliśmy ich tropy. Wiemy już, że sarna to nie jest żona jelenia 😀 Pan leśniczy zdradził nam tajemnicę, w jaki sposób liczy się wiek drzew iglastych 😀 Zjedliśmy pyszne kiełbaski z ogniska oraz wiele innych dobroci 🙂

„Pac, gruszka do fartuszka”

Pod owocami zgina się grusza,

wiatr konarami gruszy porusza!

Ref. Pac, gruszka,

        pac, gruszka,

     hop, do fartuszka.

Spadają gruszki od soku miękkie,

nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Ref.: Pac, gruszka…

Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

też lubię gruszki pachnące rosą!

Ref.: Pac, gruszka…

Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

Dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

Ref.: Pac, gruszka…

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).