Smoki

Uwaga Rodzice!

27 maja planujemy wyjazdową wycieczkę w góry. Naszym celem jest zdobycie Koziej Góry w Bielsku – Białej. Koszt wycieczki to 45 zł za dziecko i 1 rodzica ( niestety ilość osób ograniczona ze względu na miejsca w autokarze). Zabieramy ze sobą prowiant w plecakach ( na górze jest schronisko w którym można zakupić sobie coś ciepłego do jedzenia i picia). Ubieramy się stosownie do pogody.  Bardzo proszę o odpowiednie obuwie ponieważ trasa prowadzi przez las. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą:) Dziękuję i mam nadzieję że wyjedziemy w komplecie 🙂

Maj

Tematyka:

1) Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

2) Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

3) Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

4) Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

Kwiecień

Tematyka:

1) Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło.

2) Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

3) Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

4) Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;
 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.
 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;
 • Dbanie o zmysły – posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
 • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.
 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;
 • 20.03.2019 tj. środa – będą robione zdjęcia grupowe do Dziennika Zachodniego.
 • 21.03.2019 – czwartek – Powitanie Wiosny. Bardzo proszę, aby dzieci miały opaskę z z sylwetką ptaka na głowę. Proszę również ubrać dzieci w wiosenne kolory:)
 • Często wychodzimy na spacery lub do ogrodu przedszkolnego. Proszę ubierać dzieci stosownie do  pogody.
 • Dziękuję 🙂

 

Marzec

Tematyka:

1) Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

2) Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

3) Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

4) Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalenie pojęcia para;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.
 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.
 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

 

” Wesoły koncert”

1. Wielkie zamieszanie w lesie i na łące.
Ptaki zapraszają na wesoły koncert!

Ref.: Cziku-czik – jaskółki.
Kuku-ku – kukułki.
Dzyń, dzyń, dzyń – skowronki
dzwonią niczym dzwonki!
Kle, kle, kle – bociany.
Stuku-puk – dzięcioły.
Dzisiaj zapraszają
Na koncert wesoły!

2. Śpiewa sójka szara, głośno wrona kracze.
Ptaki zapraszają: „Chodźcie dzieci do nas”.
Ref.: Cziku-czik – jaskółki…

3. Na wesoły koncert zapraszają ptaki,
a razem z ptakami miłe przedszkolaki.
Ref.: Cziku-czik – jaskółki…

Piosenka    „Dobrze mi u dziadków”

Koci, koci łapci,
Dobrze mi u babci.
Weźmie na kolana
Babcia ukochana !

Babcia da obiadek,
pohuśta mnie dziadek.
Zjemy czekoladkę
z babcią oraz dziadkiem.

Złapmy się za ręce
przy naszej piosence
Zatańczymy w kapciach,
dziadek, ja i babcia !
Dziadek, ja i babcia !
Dziadek, ja i babcia !

Uwaga Rodzice!

 

 • 24 stycznia obchodzimy w naszej grupie uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Bardzo proszę, aby chłopców w ten dzień ubrać odświętnie,a dziewczynki ubieramy w białe, grubsze rajstopy i białe bluzeczki na krótki rękawek.
 • Bardzo proszę, aby dzieci ubierać zawsze adekwatnie do pogody, ponieważ wychodzimy na spacery.

      Dziękuję 🙂

Styczeń

Tematyka:

1) Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

2) Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze.

3)  Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

4) Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;
 • Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);
 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.
 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;
 • Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;
 • Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;
 • Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;
 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.