Tygryski

OGŁOSZENIA – WAŻNE

 • Bardzo proszę o dostarczenie wody mineralnej dla dzieci oraz uregulowanie wpłat za radę rodziców.
 • Rodzice, którzy deklarowali chęć zakupu gazety „Dziennik Zachodni” proszeni są o uregulowanie wpłaty – 4zł / szt. Gazety będą do odbioru pod koniec miesiąca.
 • 27.05 – odbędzie się wycieczka na Kozią Górę. Koszt 45 zł (dziecko + 1 rodzic). Proszę o potwierdzenie chęci udziału w wycieczce do 17.05 (piątek).
 • 31.05 – Dzień Rodziny w naszej grupie (w godzinach porannych ok. 9.15).
 • 17.06 – zakończenie roku w starszakach (również w godzinach porannych – ok. 9.15). Dokładne godziny zostaną podane w późniejszych terminach na osobnych ogłoszeniach.
 • 18.06 – wychodzimy do teatru na przestawienie „Pszczółka Maja”. Koszt – 18 zł.
 • Proszę śledzić na bieżąco informacje na gazetce lub na stronie internetowej przedszkola.

Uwaga Rodzice!

27 maja planujemy wyjazdową wycieczkę w góry. Naszym celem jest zdobycie Koziej Góry w Bielsku – Białej. Koszt wycieczki to 45 zł za dziecko i 1 rodzica (niestety ilość osób ograniczona ze względu na miejsca w autokarze). Zainteresowanych proszę o potwierdzenie chęci udziału w wycieczce. Zabieramy ze sobą prowiant w plecakach (na górze jest schronisko w którym można zakupić sobie coś ciepłego do jedzenia i picia). Ubieramy się stosownie do pogody.  Bardzo proszę o odpowiednie obuwie ponieważ trasa prowadzi przez las. Dziękuję i mam nadzieję że wyjedziemy w komplecie 🙂

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. Nasze ulubione książki
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą
 • wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literackich itp.
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czytania książek
 • rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego
 • stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci ,kształtowania postaw
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 18,z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ź”, „Ź”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter rozwijanie umiejętności czytania globalnego

 

 1. Zawody naszych rodziców
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w terenie
 • utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter
 • wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny
 • budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób
 • kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym
 • rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi
 • rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczonego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami
 • zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów
 • wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role
 • wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce
 • rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ć”, „Ć”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

 

 1. Mama jest najważniejsza
 • doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu
 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych
 • zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami
 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • motywowanie do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez organizowanych w budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych
 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji problemowych, które występują w czasie ich realizacji
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

 

 1. Duże i małe rodziny w akcji
 • kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów
 • doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych
 • wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka ,odwołując się do własnych doświadczeń
 • kształtowanie empatii
 • poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina
 • uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych
 • kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie
 • doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny
 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych
 • wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka
 • kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień

I Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę

 • wykazywanie się sprawnością manualną
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
 • przeliczanie w przód i wspak w zakresie 15
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 na konkretach
 • doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

II Krąg tematyczny: Wiosna w parku i w ogrodzie

 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego;
 • wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania.
 • wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej;
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania);
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie;
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków;
 • kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności za wykonaną pracę, szanowanie wytworów pracy.
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie;
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną;
 • okazywanie emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu.
 • uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących światem;
 • określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika;
 • wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia, prowadzenia kalendarza obserwacji;
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania;
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych;
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi;
 • rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 16, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów

III Krąg tematyczny: Obserwujemy pogodę

 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w różnych formach aktywności;
 • doskonalenie małej motoryki; wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się i sprzątania.
 • budowanie uczucia więzi z przyrodą;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowywanie się określonym zasadom obowiązującym w grach, zabawach;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, dobieraniu ubioru do pogody, sprzątaniu własnego miejsca pracy; budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie – przypomnienie kodeksu grupowego.
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, dostrzeganie piękna pogody w każdej aurze;
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji związanych z pogodą; wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi;
 • wyrażanie swoich emocji w społecznie akceptowany sposób; wdrażanie do pracy nad sobą, do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
 • wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
 • rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania;
 • rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków;
 • utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 17;
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych;
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne.

IV Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii?

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne;
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakami, nożyczkami;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych.
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką – filmem;
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw;
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów.
 • poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie;
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów;
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania.
 • rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych i redagowania gazetki przedszkolaka;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 16;
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „Ż”, „ż”; wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą;rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter; rozwijanie umiejętności czytania globalnego.

V Krąg tematyczny: Mali odkrywcy

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych; wdrażanie do odkrywania swoich talentów
 • wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci; budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi; wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości
 • kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw; wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania; rozwijanie aktywności poznawczej
 • rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo-skutkowego
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 17, z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ś”, „Ś”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego
 • 20.03.2019 – środa – będą robione zdjęcia grupowe do Dziennika Zachodniego. Mile widziany odświętny strój. Jeśli ktoś jeszcze nie podpisał oświadczeń, proszę zgłosić się do nauczyciela.
 • 21.03.2019 – czwartek – Powitanie Wiosny. Bardzo proszę, aby dzieci w miarę możliwości były ubrane na zielono (kolorowy strój też mile widziany). Dziewczynki można przebrać za Panią Wiosnę 🙂
 • 28.03.2019 – czwartek – wybieramy się do kopalni „Ignacy” – koszt wycieczki 6 zł.
 • Często wychodzimy na spacery lub do ogrodu przedszkolnego. Proszę ubierać dzieci stosownie do  pogody

WIOSENNA CHA-CHA- PIOSENKA

 

Wiosna radosna, uśmiechnięta

Zazieleniła cały świat.

Rozsiała kwiaty kolorowe

Pośród zielonych, świeżych traw.

 

Refren:

I nuci cha-cha- cha wesoły wiatr,

I tańczą cha- cha- cha młodziutkie kępy traw.

I śpiewa cha-cha-cha w sadzawce stado żab,

Dzięcioł na sośnie wystukuje rytm cha- cha- cha- cha.

 

Budzą się ze snu zimowego:

Niedźwiedź, wiewiórka, suseł, jeż.

Z dalekich stron już powracają

Bociany do swych starych miejsc.

 

Refren: I nuci…

Przypominamy, iż we wtorek 5 marca wybieramy się do muzeum na zajęcia pt.: „Mały projektant mody”. Koszt zajęć 6 zł. Tego dnia śniadanie o godz. 8.15. Bardzo prosimy się nie spóźnić.