Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

STYCZEŃ – zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. „Nowy Rok – mija czas”
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych
 • ćwiczenie umiejętności właściwego planowania czasu
 • kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tymnazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie,poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody)
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych(elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku)
 1. „Zimowa olimpiada przedszkolaków”
 • uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • kształtowanie umiejętności cieszenia się z wygranej
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie,poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej)
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 0
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów(o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy
 • utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia
 • rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych
 1. „Z pamiętnika babci i dziadka”
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami (wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych)
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych
 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i przydzielenie określonych zadań, czynności do wykonania)
 • wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków
 • kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków
 • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości
 • nabywanie wiary we własne możliwości i siły
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)
 • kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery, w miarę poznawania kolejnych liter
 • wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych

4. „Eksperymenty z wodą i śniegiem”

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta
 • poznanie polskich monet i banknotów
 • usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie
 • utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach dydaktycznych z elementami kupowania i sprzedawania
 • rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji
 • uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach
 • wnioskowanie na podstawie zagadek słownych
 • usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby – znaki graficzne lub układanie elementów
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych
 • tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu
 • poznawanie i stosowanie podczas aktywności twórczej nowatorskich technik plastycznych
 • aktywizowanie do podejmowania działalności plastycznej