Kilka słów o historii naszego przedszkola…

Nasze Przedszkole posiada bardzo bogatą i dość długą tradycję… 🙂

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku zbudowane zostało w latach 1964 – 1966 przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa na zlecenie Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych pod nadzorem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Inspektoratu Oświaty w Rybniku. W uroczystym otwarciu przedszkola, które odbyło się dnia 15 stycznia 1966 roku udział wzięli przedstawiciele władz i społeczności miasta Rybnik.

Dnia 21 września 1965 roku, jeszcze w trakcie budowy placówki, przedszkole otrzymało od Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach imię: Marii Konopnickiej.

Siedziba przedszkola od początku istnienia mieści się przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w dzielnicy Maroko – Nowiny. Dwukondygnacyjny budynek przedszkola, otoczony zielenią usytuowany jest pomiędzy blokami mieszkalnymi. Do przedszkola należy również ogród przedszkolny wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw dla dzieci. W miarę możliwości finansowych placówkę doposażano. Sale zabaw sukcesywnie odnawiano i wyposażano w nowe meble, pomoce dydaktyczne, odnawiano także plac zabaw w ogrodzie. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz angażowanie rodziców, partnerów przedszkola i poszukiwanie sponsorów, pozwala realizować plany dotyczące poprawy warunków lokalowych i ciągłe wzbogacenie bazy dydaktycznej.

Pierwszym dyrektorem (kierownikiem) przedszkola została wybrana z ramienia Inspektoratu Oświaty pani Wanda Zacna.

Dyrektorzy Przedszkola nr 11:

Wanda Zacna,

Felicja Filińska,

Teresa Cichoń,

Anna Sobel,

Teresa Cichoń,

Gabriela Kaczmarczyk,

Helena Lorenc: 2004 – 2024

 

Obecnie organem prowadzącym jest miasto Rybnik, a dyrektorem pani mgr Helena Lorenc. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Organami przedszkola zaś są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców.

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały, każdy liczący 25 dzieci:

  • oddział dla dzieci 3 letnich („Misie”),

  • oddział dla dzieci 4 letnich („Smoki”),

  • oddział dla dzieci 5 letnich („Rybki”),

  • oddział dla dzieci 6 letnich („Tygrysy”).

Swoje nazwy oddziały otrzymały dnia 15 października 2007 roku.

Od pierwszego roku swojej działalności przedszkole nie tylko ściśle realizuje wytyczne Podstawy Programowej, ale również stara się nieustannie urozmaicać swoją ofertę i wzbogacać działania. Pierwszą imprezą poza przedszkolną, w której brali udział wychowankowie przedszkola były obchody z okazji tysiąclecia chrztu Polski organizowane przez Teatr Ziemi Rybnickiej w dniach 25 maja – 5 czerwca 1966 roku. W ramach uroczystości przedszkolaki wystąpiły z własnym programem artystycznym.

Od początku aktywności dydaktyczno – wychowawczej przedszkole organizuje spotkania dla dzieci z interesującymi ludźmi. Najpierw byli to np. żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, milicjanci czy górnicy, w chwili obecnej zapraszani są ludzie o ciekawych zawodach, artyści.

W 1967 roku miasto Rybnik rozpoczęło współpracę z bliźniaczym miastem Seit Wakier, w związku z tym 26 sierpnia przedszkole odwiedził burmistrz tego francuskiego miasta. W tym samym roku w przedszkolu powstała drużyna zuchów „Słoneczne Promyki”, wszystkie przedszkolaki również podjęły się opieki nad pomnikiem ofiar Oświęcimia.

Od lat kultywuje się w przedszkolu coroczne uroczystości, m. in.: Pasowanie na przedszkolaka, uroczyste zakończenie przedszkola przez najstarszą grupę, baliki karnawałowe, uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, Dzień Kobiet, topienie Marzanny, bale jesieni, andrzejki, jasełka, wigilijki itp.

Do corocznych tradycji przedszkola należą już też z całą pewnością wycieczki. Dzieci wyjeżdżają w różne, ciekawe miejsca np. do ZOO w Chorzowie, Leśnego Parku Niespodzianek, nad Zalew rybnicki. Placówka umożliwia również kontakt z instytucjami poza przedszkolem. Co roku wszystkie grupy prowadzą współpracę z muzeum, z teatrem i biblioteką.

Wychowankowie naszego przedszkola na przestrzeni lat byli wielokrotnie laureatami konkursów plastycznych, logopedycznych, sportowych, teatralnych, matematycznych, językowych, recytatorskich czy przeglądów muzycznych.

W przedszkolu kładzie się również nacisk na działalność charytatywną. Dzieci niejednokrotnie brały udział np. w akcjach zbiórki żywności dla potrzebujących, zorganizowanie paczki dla chorego dziecka, dokarmianie zwierząt czy zbiórkę książeczek dla dzieci z Domu Dziecka.

Placówka również realizuje sporo projektów edukacyjnych, a nauczyciele stale wprowadzają do swojej pracy innowacje pedagogiczne np.:Bo z bajkami iść przez życie jest wesoło”, „Szlakiem śląskich zabytków”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Mali Polacy przedszkolacy”, „Zabawy z językiem francuskim”, „Wyprostowany przedszkolak”, „Zwinny przedszkolak”, „Buźka pracuje”, „Poznajemy zawody naszych rodziców” i wiele innych.

W przedszkolu dzieci mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań 🙂

Do oferty programowej wprowadzonych jest wiele kół zainteresowań Np. koło plastyczne, rytmiczno – taneczne, teatralne, matematyczne. Zajęcia w kołach oparte są na programach własnych stworzonych przez nauczycielki przedszkola. Są to między innymi: Zaczarowany ołówek, Tańczące pantofelki, Bawmy się! Razem raźniej!, Gwiazdeczki. Co istotne większość zajęć dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych jest metodami aktywnymi takimi jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Batti Strauss, metoda dramy.

Nasze Przedszkole uczy dzieci współpracy pomiędzy sobą, rozwija kompetencje społeczne dzieci, między innymi poprzez zabawy i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Przedszkole nr 11 w Rybniku stara się nieustannie wypełniać nałożone na nie zadania i obowiązki na miarę swych możliwości i oczekiwań społecznych.

Serdecznie do nas zapraszamy! 🙂

opracowanie: Anastazja Haratyk