Maj ● Krąg tematyczny: Książka moim przyjacielem

Cele ogólne
Obszar fizyczny

• aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

• usprawnianie motoryki małej

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

• szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników

• kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

Obszar społeczny

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

• nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

Obszar poznawczy

• wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach

rozpoznawanie poznanych liter

• odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

• rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami

• wykonywanie własnych eksperymentów graficznych

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków

• wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „W bibliotece”

Zabawy ruchowe

• „Podaj książkę” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bieg do biblioteki” – zabawa bieżna

• „Rób to, co ja” – zabawa naśladowcza

• „Omiń książkę” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania

• „Jak najbliżej książki” – zabawa rzutna

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Wielkie talenty, ciekawe zawody

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości

Obszar społeczny

 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych

Obszar poznawczy

 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

Ćwiczenia poranne

 • Zestaw ćwiczeń porannych „Gimnastyka z zegarem”

Zabawy ruchowe

 • „Kto potrafi tak jak ja” – zabawa ruchowa z elementem równowagi
 • „Baletnica” – zabawa naśladowcza
 • „Wędrówka listonosza” – zabawa ruchowa z imionami przy muzyce
 • ,,Koty na płoty” – zabawa z elementem czworakowania
 • „Strażak” – zabawa bieżna
 • „Lalki marionetki” – zabawa ruchowa kształtująca postawę

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Kocham Cię, mamo!

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

 • wykazywanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną

 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy

Obszar społeczny

 • uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

Ćwiczenia poranne

 • Zestaw „Gimnastyka z kwiatami”

Zabawy ruchowe

 • Rodzinki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Na łące” – zabawa naśladowcza

 • Domki” – zabawa ruchowa z elementem biegu

Ćwiczenia gimnastyczne