Maj

Tematyka:

1) Nasze ulubione książki.

2) Zawody naszych rodziców.

3) Duże i małe rodziny w akcji.

4) Mama jest najważniejsza.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rucho­wych
 • doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w terenie
 • utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter
 • kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów
 • doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych
 • wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach
 • doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu

 

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą
 • wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp.
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czyta­nia książek
 • rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek
 • wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny
 • budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonal­nego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń
 • kształtowanie empatii
 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych
 • zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami

 

Obszar społeczny

 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym
 • rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi
 • rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczo­nego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami
 • zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów
 • wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role
 • poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina
 • uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych
 • kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie
 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

 

Obszar poznawczy

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego
 • stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, kształtowania postaw
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego
 • wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i bankno­tów oraz posługiwania się nimi w praktyce
 • rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów z poznanymi literami
 • rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na podstawie czytania prostych tekstów
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów
 • doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny
 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych
 • wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka
 • kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matema­tycznych w sytuacjach typowych i nietypowych
 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat plano­wania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji proble­mowych, które występują w czasie ich realizacji
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na zna­kach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych