Tematyka na najbliższe tygodnie:

31.05 – 4.06      Dzieciaki w ruchu

7.06 – 11.06      Lato w sadzie i w ogrodzie

14.06 – 18.06   Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

21.06 – 25.06  Nadchodzi lato

Czerwiec • Krąg tematyczny: Dzieciaki w ruchu

Cele ogólne
Obszar fizyczny

aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych

samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych

kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób

tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania

Obszar społeczny

• zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

• respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych

• posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem

• wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar poznawczy

budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)

posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego

doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę

rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych

podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi

czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej

określanie kierunków na kartce

eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku

wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek

ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Ruch to zdrowie”

Zabawy ruchowe

• „Zabawy sportowe” – zabawa naśladowcza
• „Jedziemy rowerem” – zabawa ruchowa
Posąg” – zabawa rozwijająca pamięć
• „Ruchoma kostka” – zabawa ruchowa
Sportowcy” – zabawa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

Czerwiec • Krąg tematyczny: Lato w sadzie i ogrodzie

Cele ogólne
Obszar fizyczny• wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych

• wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji

Obszar społeczny

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia

Obszar poznawczy

• zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń

• zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak

• zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie

• kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych

• doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, kreślenia znaków literopodobnych i liter

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

• doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek

• rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka ogrodnika”

Zabawy ruchowe

• „Nadchodzi lato” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Czerwiec idzie w parze z latem” – zabawa rytmiczna

• „Czym przyjedzie do nas lato?” – zabawa przy muzyce

• „Wyścig po zdrowie” – zabawa bieżna

• „Owady i kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Pajączkowy berek” – zabawa ruchowa z czworakowaniem

Ćwiczenia gimnastyczne

 

Czerwiec • Krąg tematyczny: Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

Cele ogólne
Obszar fizyczny• rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych

• stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

Obszar społeczny

• wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi

• wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób

Obszar poznawczy

• doskonalenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie latem

• doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (wyrażenia i zwroty związane z wyjazdem na wieś)

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”, „w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”

• przeliczanie w zakresie 10 (i większym)

• klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami

• wdrażanie do czytania – czytanie sylab, krótkich wyrazów i prostych zdań obrazkowo-wyrazowych

• doskonalenie umiejętności układania sylab i wyrazów z liter, wyrazów z sylab, krótkich prostych zdań z wyrazów

• ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodobnych i liter po śladach z zachowaniem kierunku i płynności pisania

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka z wiejskiej zagrody”

Zabawy ruchowe

• „Wyścigi traktorów” – zabawa z elementami rywalizacji

• „Wiejskie obowiązki” – zabawa naśladowcza

• „Pies pasterski” – zabawa bieżna

• „Zawody w skakaniu” – zabawa skoczna

• „Do zagrody” – zabawa rzutna

• „Szarżująca krowa” – zabawa bieżna

• „Buda dla Burka” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Czerwiec • Krąg tematyczny: Nadchodzi lato

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze

• utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek

• doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce

Obszar społeczny

• kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do uważnego słuchania

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar poznawczy

• określanie charakterystycznych dla lata zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej

• rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru

• wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów

• wdrażanie do samodzielnego czytania liter, sylab i krótkich wyrazów

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

• przeliczanie w zakresie 10 (lub większym)

• klasyfikowanie, segregowanie i porządkowanie elementów

• wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka podróżnika”

Zabawy ruchowe

• „Z miasta do miasta” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Balony” – zabawa z elementem rywalizacji

• „Samoloty i balony” – zabawa bieżna

• „Z plecakiem czy walizką” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bilet na podróż w nieznane” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Rzucaj przyjacielu, ale nie do celu” – zabawa rzutna

• „Co pływa?” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne