Czerwiec

Tematyka:

1) Sporty letnie.

2) Wyjątkowe smaki lata.

3) Zwierzęta na wsi i w domu.

4) Wkrótce wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zaba­wach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne
 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarów­no indywidualnym jak i zespołowym
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodni­czych jak i społecznych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach

Obszar poznawczy

 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej
 • usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie mechanizmów uczenia się
 • budowanie zainteresowania regionami Polski
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności