Krąg tematyczny 13. Zabawy w teatr
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych

doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim

wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych

doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia

budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy

kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia

wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów

doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi

kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy

zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych

kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”

kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych

poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 7., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci akcesoria do kącika teatralnego, np. nieużywane skarpety, rękawiczki, drewniane łyżki, maskotki, maski, kukiełki, elementy przebrań. Jeśli to możliwie, warto w tym tygodniu zaplanować wizytę w teatrze.

 
Krąg tematyczny 14. Kulinarne ciekawostki
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania

kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku

wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy

doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów

wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza

wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji

kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)

kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny

doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą

doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 7.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne opakowania po produktach spożywczych oraz zdjęcia produktów z gazetek reklamowych przyniesione przez dzieci.

 
Krąg tematyczny 15. Magia świąt
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania

doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków z użyciem sztućców

doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem

kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa

kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia

kształtowanie postawy troski wobec zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw ruchowych

kształtowanie świadomości przynależności do rodziny

wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości

kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie

kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy

kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe

kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart

kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia

kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej

kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości

doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie

doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 6., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne świąteczne kartki, bombki, łańcuchy i inne ozdoby świąteczne przyniesione przez dzieci, zdjęcia dzieci ze świąt. W miarę możliwości warto zorganizować wizytę na pobliską pocztę oraz świąteczny poczęstunek, na który zostaną zaproszeni rodzice.

 
Krąg tematyczny 16. Zegary i kalendarze
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia

wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała

kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej

poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi

kształtowanie pojęcia liczby „siedem”, poznanie cyfry 7

kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością

doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne różnego rodzaju kalendarze oraz przyrządy do odmierzania czasu (budzik, zegarek na rękę, zegar elektroniczny, klepsydra) przyniesione przez dzieci i nauczyciela, plastikowe butelki o różnej średnicy otworu.