Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Maj :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 33. „Biało – czerwony maj ”  2- 6.05

Krąg tematyczny 34. „Podróże po Europie ” 9-13.05

Krąg tematyczny 35. „Wiosenne barwy i dźwięki ” 16-20.05

Krąg tematyczny 36.  „W rodzinnym kręgu ” 23-27.05   

Krąg tematyczny 33. Biało-czerwony maj
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych

kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby

kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych

kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów

kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”

kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu

kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy

kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych

kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym

kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski, albumy o Polsce, mapy, pamiątki z Polski, elementy folklorystyczne; na piątek: sezonowe polskie i regionalne produkty do zrobienia kanapek.

Krąg tematyczny 34. Podróże po Europie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków

kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa

kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich

doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 8., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne zdjęcia, przedmioty związane z krajami europejskimi i podróżami po Europie; rogaliki z ciasta francuskiego, bagietki i francuskie sery do degustacji; bazylia w doniczce; produkty do przygotowania pizzy; książki francuskich i brytyjskich autorów dla dzieci.

Krąg tematyczny 35. Wiosenne barwy i dźwięki
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie koordynacji ruchowej

kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania

doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy

doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy

doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

wzbudzanie zainteresowań czytelniczych

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje

utrwalenie poznanych liter i cyfr

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych

poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych

doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin

poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką

doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne puste opakowania po jajkach niespodziankach.

Krąg tematyczny 36. W rodzinnym kręgu
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł

doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku

wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób

kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

OBSZAR SPOŁECZNY

poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych

doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania

kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych

kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań

doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują

kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy

doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”

poszerzanie wiedzy na temat zawodów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 3., 1., 8.

Uwaga! Nauczyciel prosi dzieci o przyniesienie w poniedziałek zdjęć członków swoich rodzin; na środę dzieci przygotowują wywiad z rodzicami o ich pracy; na wtorek i piątek będą potrzebne gąbki kuchenne (ok. 2 na osobę); na czwartek jest zaplanowane spotkanie integracyjne z rodzinami dzieci (spis potrzebnych rzeczy w opisie dnia).