Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Ogłaszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dla dzieci z naszego przedszkola.

Regulamin

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin

  1. „Mama i tata w obiektywie dziecka””

 

  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 11 w Rybniku

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Nowobilska, Izabela Wątorek

  1. Celem konkursu jest wspólne i aktywne spędzanie czasu z rodziną, rozbudzanie w przedszkolakach nowych pasji i zainteresowań. Uwrażliwianie dzieci na sztukę a także na piękno, które tkwi w każdym człowieku.
  2. Temat konkursu brzmi „Mama i tata obiektywie dziecka ”. Maj to czas kiedy zaczynamy celebrować święta rodzinne, mamy możliwość aktywnie, na świeżym powietrzu spędzać rodzinny czas. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do uchwycenia pięknych chwil spędzonych z mamą i tatą, jak również z rodzeństwem. Fotografie powinny przedstawiać mamę, tatę, babcię lub rodzeństwo, słowem najbliższą rodzinę dziecka.
  3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola nr 11w Rybniku wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
  4. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię przedstawiającą swojego członka rodziny, mamę , tatę, rodzeństwo, babcię itd.

      Część fotograficzna

Wymagany format zdjęć to 21×30 – wywołany .

  1. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 24 maja 2022 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs.

 

  1. Wśród złożonych prac zostaną wyłonione pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i nagrodę.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25.05.2022r

 

 

UWAGA: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka.

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Fotograficznego  – zwanego dalej Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej przedszkola, prasie lokalnej  i w innych środkach przekazu niezbędnych do realizacji konkursu.

Oświadczam równocześnie z pełną odpowiedzialnością, że osoby przedstawione na moim zdjęciu wyrażają zgodę na publikację jak wyżej.

 

Jednocześnie zostałam poinformowana o tym, że:

Administratorem danych osobowych Konkursu jest:

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej ul. Westerplatte 10, Rybnik 44-217 tel. 324223978.

Oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich ewentualnym poprawieniu.

 

 

 

 

dane osoby zgłaszającej się do konkursu

 

 

 

 

Podpis opiekuna prawnego