Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Czerwiec :)

Krąg tematyczny 37. „Prawa wszystkich dzieci”  30.05 – 3.06

Krąg tematyczny 38. „Egzotyczne podróże ” 6-10.06

13-15.06 Przygotowanie do uroczystego Zakończenia Przedszkola 🙂

Krąg tematyczny 39. „Letni obserwator przyrody” 20-24.06

Krąg tematyczny 40.  „Radosne Wakacje” 27.06 – 1.07  

 

Krąg tematyczny 37. Prawa wszystkich dzieci
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną

wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom

doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu

kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie

wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”

doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu

kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.

doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie

wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: albumach, atlasach, książkach, internecie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne różne kolekcje przyniesione przez nauczyciela i dzieci.

Krąg tematyczny 38. Egzotyczne podróże
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonego w sali różnorodnego materiału do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami

kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy

kształtowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają podobne emocje

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

wdrażanie do pracy zespołowej

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi

poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu

rozwijanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem

rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej

doskonalenie umiejętności planowania pracy

doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania regularności rytmicznych

kształtowanie umiejętności dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 5., 8.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne foldery, czasopisma turystyczne, dla każdego dziecka: małe kontury Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii i Azji; owoce egzotyczne, herbaty japońskie.

Krąg tematyczny 39. Letni obserwator przyrody
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności ciała i koordynacji

wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych

doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia

kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych

kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie

kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń

doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej

zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych

wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym

kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne rolki po ręcznikach kuchennych lub papierze toaletowym, surowce wtórne do wykonania pracy plastyczno-technicznej, wiersz J. Brzechwy „Chrząszcz”.

Krąg tematyczny 40. Radosne wakacje
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie

doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w  tym do grupy przedszkolnej

zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku

doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego

doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski i innych państw, z miastami i krajobrazami.