Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

Bloki tematyczne w listopadzie w grupie 4-latków wraz zamierzeniami:

2.11 – 4.11 W baśniowej krainie

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej
 • Inspirowanie do wyrażania treści bajek w formie ekspresji ruchowej i plastycznej
 • Dostarczanie doznań emocjonalnych
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu w grupie
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy
 • Rozwijanie umiejętności słuchania dłuższych utworów literackich
 • Utrwalanie zdolności rozróżniania dobra i zła
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych ludzi w określonych sytuacjach
 • Rozróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych
 • Wyrabianie odporności emocjonalnej
 • Dostarczanie pozytywnych przeżyć

7.11 – 10.11 Bohaterowie polskich legend

 • Zapoznanie z legendą o smoku wawelskim
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy: legenda, Kraków, szewc
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wyobraźni i pamięci
 • Przyzwyczajanie do uważnego słuchania innych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej
 • Zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem Polski
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o wyrazy: gród, plemię, godło
 • Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 6 z zastosowaniem liczmanów
 • Rozwijanie samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu zadań
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej

14.11 – 18.11 Pomysły na deszczowe dni

 • Rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności celowej obserwacji i wyciągania wniosków
 • Utrwalenie znajomości nazw kolorów
 • Rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i wyobraźni
 • Doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowiadania
 • Zapoznanie z nową techniką plastyczną – fumage
 • Rozwijanie pojemności płuc
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej pracy
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania kwadratu spośród podstawowych figur geometrycznych płaskich
 • Utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych płaskich: koło, kwadrat
 • Stwarzanie okazji do poznawania i porównywania właściwości przedmiotów oraz ich cech jakościowych
 • Wywoływanie pozytywnych emocji towarzyszących samodzielnej aktywności eksperymentalnej
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wyrabianie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Ćwiczenie pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej

21.11 – 25.11 Nasze ulubione książki

 • Zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania w bibliotece
 • Zapoznanie z pracą bibliotekarza
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: biblioteka, bibliotekarka, księgarnia
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do książek
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: okładka, grzbiet, tytuł, autor
 • Zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy zawodów: autor, grafik, ilustrator, drukarz
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego