CO TYGRYSKI ROBIĄ W LISTOPADZIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
• rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
• uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
• poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

• doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
• rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
• rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania

• nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
• nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich

• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

• dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
• uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
• rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
• doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
• kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką

• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
• stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
• nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
• radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
• rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”