CO TYGRYSKI ROBIĄ W MARCU

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

• Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

• Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

• Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

• Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

• Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

• Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.

• Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

• Przygotowanie do nauki pisania  usprawnianie współpracy ręki i oka.

• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki