Rybki

Zagrożenie owsicą
OGŁOSZENIE
Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola
o zdiagnozowanej u niego owsicy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie
i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:
-obserwacja własnych dzieci;
-w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;
-podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;
-zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.
Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też,
aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.
Owsiki
Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową
człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi się „robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i dające się łatwo zaobserwować w stolcach.
Co to są owsiki?
Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej . Ich charakterystyczny długi i wijący kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita
cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest
jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 tygodni, po których “wędruje” z jelita grubego w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików.
Liczba jaj waha się od 8 tys. do 12 tys. jaj.
Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą „brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu z pasożytem
-mogą także powodować anemię.
Przedostają się one do organizmu poprzez przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego.
Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza
częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym obumierają. Jaja pasożyta znajdują się w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie
do niej określonych produktów np. czosnku może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie
zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja.
Objawy owsicy
Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak w
każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą.
Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość.
Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami,
obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha
połączone z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy.
Leczenie
Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki
pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami stosowanymi do zwalczania owsików są:
mebendazol i albendazol podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.
Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty.
Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach.
Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,a domowników ochroni przed ich atakiem.
Pamiętaj!
Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole.
Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli z grupy.
DOBRE RADY
Aby skutecznie pozbyć się owsików, warto w czasie kuracji:
● obciąć dzieciom paznokcie
● dopilnować, żeby nie oblizywały palców, nie trzymały ich w buzi, ani nie obgryzały paznokci
● codziennie zmieniać bieliznę, piżamkę, a także ręcznik
● zadbać o dietę pobudzającą jelita do pracy (wypróżnienia pomogą pozbyć się pasożytów),
● bieliznę, pościel, ręczniki oraz piżamę wyprać w temperaturze 95 ̊C, a inne rzeczy wyprasować
gorącym żelazkiem
● na noc zakładać dziecku obcisłe majteczki, by utrudnić mu drapanie ;
● zetrzeć kurze
● umyć zabawki wodą z mydłem (lub polać wrzątkiem albo wyprać)
● powtórzyć całą akcję sprzątania domu w trakcie następnej kuracji.
Niespokojny sen może być jednym z objawów zakażenia tymi pasożytami

Tematyka na najbliższe tygodnie:

31.05 – 4.06      Dzieciaki w ruchu

7.06 – 11.06      Lato w sadzie i w ogrodzie

14.06 – 18.06   Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

21.06 – 25.06  Nadchodzi lato

Czerwiec • Krąg tematyczny: Dzieciaki w ruchu

Cele ogólne
Obszar fizyczny

aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych

samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych

kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób

tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania

Obszar społeczny

• zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

• respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych

• posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem

• wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar poznawczy

budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)

posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego

doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę

rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych

podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi

czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej

określanie kierunków na kartce

eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku

wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek

ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Ruch to zdrowie”

Zabawy ruchowe

• „Zabawy sportowe” – zabawa naśladowcza
• „Jedziemy rowerem” – zabawa ruchowa
Posąg” – zabawa rozwijająca pamięć
• „Ruchoma kostka” – zabawa ruchowa
Sportowcy” – zabawa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

Czerwiec • Krąg tematyczny: Lato w sadzie i ogrodzie

Cele ogólne
Obszar fizyczny• wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych

• wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji

Obszar społeczny

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia

Obszar poznawczy

• zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń

• zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak

• zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie

• kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych

• doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, kreślenia znaków literopodobnych i liter

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

• doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek

• rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka ogrodnika”

Zabawy ruchowe

• „Nadchodzi lato” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Czerwiec idzie w parze z latem” – zabawa rytmiczna

• „Czym przyjedzie do nas lato?” – zabawa przy muzyce

• „Wyścig po zdrowie” – zabawa bieżna

• „Owady i kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Pajączkowy berek” – zabawa ruchowa z czworakowaniem

Ćwiczenia gimnastyczne

 

Czerwiec • Krąg tematyczny: Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

Cele ogólne
Obszar fizyczny• rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych

• stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

Obszar społeczny

• wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi

• wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób

Obszar poznawczy

• doskonalenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie latem

• doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (wyrażenia i zwroty związane z wyjazdem na wieś)

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”, „w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”

• przeliczanie w zakresie 10 (i większym)

• klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami

• wdrażanie do czytania – czytanie sylab, krótkich wyrazów i prostych zdań obrazkowo-wyrazowych

• doskonalenie umiejętności układania sylab i wyrazów z liter, wyrazów z sylab, krótkich prostych zdań z wyrazów

• ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodobnych i liter po śladach z zachowaniem kierunku i płynności pisania

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka z wiejskiej zagrody”

Zabawy ruchowe

• „Wyścigi traktorów” – zabawa z elementami rywalizacji

• „Wiejskie obowiązki” – zabawa naśladowcza

• „Pies pasterski” – zabawa bieżna

• „Zawody w skakaniu” – zabawa skoczna

• „Do zagrody” – zabawa rzutna

• „Szarżująca krowa” – zabawa bieżna

• „Buda dla Burka” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Czerwiec • Krąg tematyczny: Nadchodzi lato

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze

• utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek

• doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce

Obszar społeczny

• kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do uważnego słuchania

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar poznawczy

• określanie charakterystycznych dla lata zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej

• rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru

• wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów

• wdrażanie do samodzielnego czytania liter, sylab i krótkich wyrazów

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

• przeliczanie w zakresie 10 (lub większym)

• klasyfikowanie, segregowanie i porządkowanie elementów

• wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka podróżnika”

Zabawy ruchowe

• „Z miasta do miasta” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Balony” – zabawa z elementem rywalizacji

• „Samoloty i balony” – zabawa bieżna

• „Z plecakiem czy walizką” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bilet na podróż w nieznane” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Rzucaj przyjacielu, ale nie do celu” – zabawa rzutna

• „Co pływa?” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Książka moim przyjacielem

Cele ogólne
Obszar fizyczny

• aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

• usprawnianie motoryki małej

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

• szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników

• kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

Obszar społeczny

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

• nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

Obszar poznawczy

• wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach

rozpoznawanie poznanych liter

• odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

• rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami

• wykonywanie własnych eksperymentów graficznych

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków

• wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „W bibliotece”

Zabawy ruchowe

• „Podaj książkę” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bieg do biblioteki” – zabawa bieżna

• „Rób to, co ja” – zabawa naśladowcza

• „Omiń książkę” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania

• „Jak najbliżej książki” – zabawa rzutna

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Wielkie talenty, ciekawe zawody

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości

Obszar społeczny

 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych

Obszar poznawczy

 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

Ćwiczenia poranne

 • Zestaw ćwiczeń porannych „Gimnastyka z zegarem”

Zabawy ruchowe

 • „Kto potrafi tak jak ja” – zabawa ruchowa z elementem równowagi
 • „Baletnica” – zabawa naśladowcza
 • „Wędrówka listonosza” – zabawa ruchowa z imionami przy muzyce
 • ,,Koty na płoty” – zabawa z elementem czworakowania
 • „Strażak” – zabawa bieżna
 • „Lalki marionetki” – zabawa ruchowa kształtująca postawę

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Kocham Cię, mamo!

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

 • wykazywanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną

 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy

Obszar społeczny

 • uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

Ćwiczenia poranne

 • Zestaw „Gimnastyka z kwiatami”

Zabawy ruchowe

 • Rodzinki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Na łące” – zabawa naśladowcza

 • Domki” – zabawa ruchowa z elementem biegu

Ćwiczenia gimnastyczne

Dzień dobry Rybki! Dobrze, że jesteście!

Kolejny tydzień wspólnej nauki i zabawy dobiegł już końca 🙁 Nie martwcie się jednak….bo w poniedziałek widzimy się w naszej sali 🙂 !!!!!

Zachęcam do posłuchania krótkiego opowiadania “W mieście robotów” 🙂

w mieście robotów

Odpowiedzcie Rodzicom na poniższe pytania:

 • Jak poruszają się roboty?,
 • Czego potrzebowały, aby ruszać się sprawniej?
 • Czy historia mogła się naprawdę wydarzyć?,
 • Czy istnieją na naszej planecie miasta robotów?,
 • Jakie budynki znajdowały się w mieście po odbudowaniu go na nowo?

 

“Przyciąganie, odpychanie”  – zabawa badawcza. Zachęcam do przeprowadzenia doświadczenia w warunkach domowych. Ważne, aby dojść końcowego do pomaga wniosku :
magnes przyciąga przedmioty wykonane z metalu, a zatem roboty i ich miasto były metalowe,
a tarcza antymagnesowa może być zbudowana z plastiku, papieru czy drewna.

“Kręta droga” – zabawa ruchowa, ćwiczenie równowagi. Proszę Was Rodzice o ułożenie dzieciom trasy (ze sznurka, szalika itp.), po której dziecko musi przejść stawiając stopa za stopą. Ważne, by utrzymywało równowagę (może rozłożyć ręce na boki – to pomaga 😛 ). Pokonajcie trasę kilkakrotnie – powoli, szybko, z woreczkiem ryży na głowie). Trzymam za Was kciuki 🙂

“Miasto robotów” – praca plastyczna, ilustracja do wysłuchanego utworu. Proszę odtworzyć dzieciom raz jeszcze opowiadanie. Proszę, aby dzieci narysowały lub namalowały to, co sobie wyobrażą – jak mogło wyglądać miasto zbudowane przez roboty? 🙂 Czekam na Wasze prace na Fb 🙂

 

Dla chętnych zostawiam kilka zadań:

 1. Dodawanie w zakresie do 10

dodawanie w zakresie do 10

2.  Połącz punkty wg wzoru:

łączenie punktów

3. Rysowanie po śladzie:

szlaczki-rysuj-po-śladach-przedszkole-3

4. Karty do czytania:

do czytania

 

Trzymam kciuki! Czekam na Wasze prace! No i do zobaczenia w poniedziałek 🙂 :* p. Madzia

Witajcie 😉  Choć pogoda nas nie rozpieszcza, to mam nadzieję, że dni upływają Wam w miłej atmosferze 🙂

Dzisiejszy temat z pewnością przypadnie do gustu chłopakom 😛 Świat robotów to coś, co ich bardzo interesuje 🙂

Roboty mogą przeróżnie wyglądać i spełniać różnorodne funkcje. Spójrzcie:

 

Może chcielibyście na chwilę zmienić się w robota?! 🙂 Zachęcam do robo-tańca 🙂

Robotoczłowiek – układ taneczny- zatańczcie taniec robotów a do tego jako wskazówką posłuży Wam ten układ:

Wiem, że świetni z Was konstruktorzy (zarówno dziewczynki jak i chłopcy), a co za tym idzie, że wymyślicie niepowtarzalnego robota! 🙂

Może być narysowany, może być z wyciętych wcześniej elementów lub przestrzenny. Zostawiam Wam dowolność. Wykorzystajcie materiały, które posiadacie w domu (guziki, słomki, folię aluminiową, kolorowy papier, pudełka itd.). Poniżej kilka zdjęć, może coś Wam podpowiedzą 🙂

Czekam na Wasze prace z niecierpliwością 😉

“Układanie wyrazów” – Moi drodzy poznaliśmy już bardzo dużo literek. Dzięki temu możemy ułożyć z nich wiele wyrazów. Jesteście ciekawi jakich? W pliku poniżej zadanie do wykonania. Jeśli nie posiadają Państwo drukarki żaden problem – można przepisać na białą kartkę papieru 🙂 dziękuję!

karty-pracy-alfabet-ukladanie-wyrazów-3

Z pewnością znajdziecie chwilę czasu, żeby posłuchać też piosenki o robocie 🙂

Dla chętnych na deszczowe popołudnie:

robot-kolorowanka

 

Trzymam za Was kciuki! p. Madzia 🙂

Szczęść Boże.

W tym tygodniu postarajmy się codziennie odmawiać wieczorem z dziećmi modlitwę Ojcze Nasz.

Pozdrawiam i życzę zdrówka.

Katechetka.

HELLO !

Zachęcam do wysłuchania piosenki powitalnej. Kto już potrafi głośno śpiewa 🙂

p.s. (pewnie pamiętacie nasze ruchy? Jeśli nie teledysk do piosenki Wam pomoże 🙂 )

 

A teraz poznajcie nowe słówka w języku angielskim:

– book (książka)

– doll (lalka)

– car (samochód)

– blocks (klocki)

– ball (piłka)

– teddy bear (pluszowy miś)

-drum (bęben)

-robot (robot)

-plane (samolot)

-train (pociąg).

 • Na początek nie pokazujcie proszę dzieciom obrazków z galerii, tylko spakujcie do plecaka czy jakiegoś worka zabawki, tj. lalka, samochód, klocki, piłka, pluszowy miś i książka. Dziecko wkłada rękę do worka i próbuje po dotyku zgadnąć co to jest, następnie wyciąga z worka jedną rzecz.

Zapytajcie dziecko “What’s this?” (Co to jest?) Podajcie nazwę w języku angielskim.

Dziecko powinno powtórzyć nazwę cicho, potem głośno, grubym/cienkim głosem.

W ten sam sposób kontynuujecie zabawę, aż worek będzie pusty 🙂

 

Teraz czas na zabawę “What’s missing?”

Możecie również wykorzystać zabawki z poprzedniej zabawy.

Rozłóżcie przedmioty przez dzieckiem, następnie dziecko zamyka oczy – “Close your eyes”.

Schowajcie jedną zabawkę i powiedzcie “Open your eyes” – dziecko otwiera oczy i próbuje zgadnąć, którego przedmiotu brakuje (oczywiście w języku angielskim).

 

Z kartami obrazkowymi z galerii możecie pobawić się w “Memory” – wystarczy je wydrukować lub namalować obrazki podwójnie. Odkrywajcie karty na zmianę wypowiadając nazwę przedmiotu po angielsku.

 

W galerii znajdziecie też ilustracje fragmentów zabawek (nie musicie tego drukować). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, której zabawki jest dany fragment – po angielsku :).

 

Pozdrawiam serdecznie!

Have fun! 🙂

 

Dziś nietypowe zajęcia 😛 Nie będzie szlaczków, zadań z kart pracy czy kolorowanek. Dziś wyjątkowo będą zadania do wykonania wirtualnie, czyli za pośrednictwem komputera 🙂

 

Proponuję zabawę w detektywa, poszukiwanie zaginionych rzeczy i rozwiązywanie zagadek, co Ty na to? Wprawdzie nie możemy się teraz wybrać do Muzeum i sprawdzić naszej zabawy w realu, ale za to mamy dostęp do wirtualnych spacerów i z tego właśnie korzystamy. Idziesz z nami na spacer?

 • Na pierwszy spacer wybraliśmy się do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.  Poniżej zadania do wykonania:
 1. Znajdź wachlarz

 2. Policz ile jajek jest na stole

 3. Którą godzinę wskazuje zegar w sypialni Hrabiego Adama?

 4. Znajdź telefon

 5. Policz ławki na dziedzińcu

 

https://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka

 

 • A teraz przed Tobą kolejne wyzwanie. Tym razem wybierzemy się na spacer do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Przed Tobą mnóstwo wyzwań, jeszcze więcej pokoi, trzy piętra ( z czego nie wszystkie mogłabyś zwiedzić będąc na miejscu) i Zbrojownia.

Wejdź do Muzeum Zamkowego w Pszczynie

I rozwiąż zadania:

 1. Policz ile osób siedzi na ławkach przy wejściu

 2. Napisz, w którym pomieszczeniu znajdziesz pawie pióra w wazonach

 3. Znajdź różowy obrus

 4. Sprawdź w jakie gry grali mieszkańcy zamku

 5. Sprawdź czym obecnie zajmuje się konserwator

 6. Jakiej marki odkurzacz znajdziesz w Muzeum w Pszczynie

 7. Ile sarkofagów znajduję się na wystawie

 8. Sprawdź którą godzinę wskazuje zegar w Korytarzu Zachodnim

 9. Znajdź obraz w części nieprzeznaczonej do zwiedzania

Może przyjdą Ci do głowy kolejne zadania?

Miłego zwiedzania 🙂

 • Dla chętnych:

Na koniec utrwalimy niektóre literki poznane niedawno. Wydrukujcie poniższą kartę pracy i piszcie po śladzie, a następnie samodzielnie literki widniejące na ekranie laptopa. Następnie możecie go pokolorować i udekorować tak, jak chcecie aby wyglądał Wasz laptop. (Do rodziców: jeśli ktoś nie ma dostępu do drukarki, można narysować prosty zarys ekranu komputera i wkleić kartkę z zeszytu w linię, a następnie napisać dzieciom różne literki do samodzielnych ćwiczeń.)

laptop – literki

Kilka propozycji bezpiecznych gier dla najmłodszych:

 • https://www.grydladzieci.pl/
 • https://kubus.pl/graj/
 • https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
 • https://www.lulek.tv/vod
 • https://gry.misiakowo.pl/

Miłej pracy i zabawy! Pozdrawiam, p. Madzia 🙂

 

Witajcie 🙂 Jestem pod wrażeniem Waszych prac! Dziękuję Rodzicom za owocną współpracę i zachęcam do dalszego działania 🙂

Dzisiejsze zajęcia rozpoczynamy od poznania nowej litery 🙂

Ł, ł to nasz dzisiejszy bohater.

Rodzicu, odtwórz proszę dziecku filmiki znajdujące się poniżej. Opowiadam w nich o nowej literce.

 

 

Kochani pamiętajcie o zadaniach do wykonania 🙂 Drodzy Rodzice czuwajcie proszę nad poprawnością wykonywanych zadań. Dziękuję!

 • Podział na sylaby i głoski.
 • Wyszukiwanie jak największej liczby wyrazów rozpoczynających się na Ł, ł.

I jak Rybki? Jestem pewna, że wszystkie zadania wykonaliście bezbłędnie. Teraz czas by popracowała Wasza rączka.
Poniżej przesyłam propozycje ćwiczeń grafomotorycznych.
Rodzicu w załączniku przesyłam kilkanaście propozycji. Wybierzcie wspólnie, na których kartach pracy dziecko będzie pracowało.

litera ł 

Dla chętnych dodatkowe zadanie grafomotoryczne – litera ł w sylabach.

sylaby z Ł – karta pracy

Jestem pewna, że karty pracy nie sprawiły Ci większego problemu.

A teraz czas na zabawę:

 • Rycerskie opowieści” – zabawa słowna z wykorzystaniem metody niedokończonych zdań. Zaproś do zabawy kogoś z rodziny. Wspólnie spróbujcie ułożyć opowieść o dzielnym rycerzu. Każdy z Was może jednorazowo wypowiedzieć tylko jedno zdanie. Mówcie na zmianę. W tej zabawie trzeba się uważnie słuchać, żeby opowieść doprowadzić do końca. Wierzę, że Wam się uda! 🙂

Propozycje na zajęcia popołudniowe:

• „Kącik ciekawej książki” – słuchanie utworu literackich związanego  z tematem J. Papuzińska „Jak nasza mama hodowała potwora”
Posłuchaj bajki. Opowiedz mamie, tacie o czym była. Narysuj potwora z bajki, tak jak go sobie wyobrażasz.

Pobawimy się teraz głoskami

 • Gra w słowa. Pierwsza osoba mówi słowo, a kolejna podaje następne, które zaczyna się na ostatnią głoskę. Np.: smok – krowa – aparat – torba, itd.
 • Rebus rysunkowy. Dorosły rysuje rebus w taki sposób, aby pierwsza głoska w nazwie każdej ilustracji była literą hasła, np. ilustracje: balon, rower, aparat, worek, oko dają hasło: brawo.
 • Z kostką do gry. Dziecko wymyśla głoskę i rzuca kostką. Musi wymyślić tyle wyrazów na tą głoskę, ile oczek wyrzuciło. Może wymyślać alternatywnie wyrazy, które zawierają daną głoskę lub kończą się nią, ale to dla dziecka trudniejsze zadanie (wymagające myślenia kreatywnego).

Pozdrawiam, p. Madzia 🙂 ;*

 

 

Dzień dobry Rybki 🙂 Bardzo się za Wami stęskniłam! Mam nadzieję, że ta rozłąka nie potrwa długo. Zapraszam na kolejny tydzień wspólnej pracy i zabawy.

Dziś zajmiemy się mapą aktywności 🙂 A co to jest właściwie?

Zachęcam do stworzenia własnej mapy 🙂 Na środku kartki papieru proszę by Rodzice zapisali hasło : CZAS WOLNY. Waszym zadaniem jest najpierw opowiedzieć , co to wg was znaczy, z czym Wam się kojarzy, a potem przedstawić to za pomocą obrazu (rysunek lub zdjęcie wycięte z gazety).

Z niecierpliwością czekam na Wasze mapy aktywności 🙂

Po wykonaniu pierwszego zadania ufam, że jesteście już gotowi na prawdziwe wyzwania 🙂

„Rzucam, liczę i dodaję” – proszę, abyście przygotowali sobie dwie kostki do gry. Rzucamy  kostką –dodajemy wynik z oby dwóch kostek i podajemy wynik. Proponuję rozgrywkę w parach. Rzucamy, sumujemy i porównujemy wyniki. Wygrywa ten, kto “wyrzucił więcej oczek” – czyli miał większy wynik. Możemy zapisywać do na kartce i grać np. do 5 wygranych rund 🙂

 

“Gimnastyka buzi i języka” – spójrzcie na poniższe ilustracje. Przy każdej literce znajduje się polecenie do wykonania. Drogi Rodzicu poproś dziecko o podanie litery i odczytaj, jakie ćwiczenie dziecko ma wykonać. Możecie wykonywać je na zmianę 🙂 Dobrej zabawy! Plik można również pobrać i wydrukować – korzystać, kiedy dzieciaki łapie nuda 😛

Gimnastyka buzi i języka cz_1

Gimnastyka buzi i języka cz_2

                               

“Krzyżówka liczbowa” – Rybki Waszym zadaniem jest rozwiązanie matematycznej krzyżówki. W pliku znajdującym się poniżej znajdziecie krzyżówkę, w której brakuje liczb. Wiem, że świetnie sobie poradzicie z uzupełnieniem brakujących liczb w działaniach 🙂

krzyżówka matematyczna

“Matematyczny wąż” – proszę, abyście rozwiązali działania matematyczne, które zostały tak ułożone, by przypominały węża. Działania obejmują dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, więc jestem pewna, że świetnie sobie poradzicie 🙂 Plik do pobrania:

wąż matematyczny

Propozycje na popołudnie:

„Moja wyliczanka” – deklamowanie znanych wyliczanek i  próby wymyślenie własnych. Zachęcam do wspólnego recytowania wyliczanek. Poniżej podsyłam kilka propozycji 🙂

Baba Jaga masło kleci

Deszczyk pada, słonko świeci Baba Jaga masło kleci. Co ukleci, to zajada, myśląc, że to czekolada. Zaraz ciebie poczęstuje, jeśli masz w dzienniczku dwóje. Masz? – Wypadasz!…

Baloniku nasz malutki!

Baloniku nasz malutki, rośnij, rośnij okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach Przebrał miarę no i trach!…

Beksa lala

Beksa lala pojechała do szpitala, a w szpitalu powiedzieli, takiej beksy nie widzieli! Posolili, doprawili i do kosza wyrzucili!…

Długą ścieżka przez ogródek

Długą ścieżka przez ogródek idzie sobie krasnoludek. – Dokąd idziesz mój malutki? – Idę do swej krasnoludki, będę na skrzypeczkach grał, a ty w kącie będziesz spał!…

Dwa aniołki w niebie

Dwa aniołki w niebie piszą list do ciebie, piszą i rachują, ile kartek potrzebują….

Elemele dudki

Ele mele dudki, gospodarz malutki gospodyni jeszcze mniejsza, ale za to robotniejsza…

Ene, due, rabe…

Ene due rabe, bocian połknął żabę, a później Chińczyka, co z tego wynika, raz, dwa, trzy, wychodź ty….

Ene, due, rike..

Ene, due, rike, fake, torbe, borbe ósmesmake eus, deus, kosmateus, i morele – baks….

Entliczek pentliczek

Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego bęc!…

 

Na koniec proponuję krótką bajeczkę edukacyjną  🙂

Powodzenia, p. Madzia 🙂