Smoki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – luty

Czego uczymy się w lutym w grupie czterolatków?

Tydzień 21: Dbamy o swoje zdrowie

Tydzień 22: Malujemy kolorowy świat

Tydzień 23: Mamy różne domy

Tydzień 24: Kim będę, gdy dorosnę?

 

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi, uczestniczy w różnych zabawach, przestrzega zasad zabawy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Buduje z klocków
 • Słucha z uwagą różnych tekstów
 • Odpowiada na pytania, buduje zdania
 • Wzbogaca słownictwo i posługuje się nim
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Doskonali sprawność manualną: rysuje kredkami, ołówkiem
 • Doskonali słuch, wzrok
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Przestrzega reguł podczas zabaw i gier
 • Wymienia przyczyny pogorszenia się zdrowia, kształtuje nawyki higieniczne
 • Wie, że domy ludzi są budowane z różnych materiałów
 • Potrafi wymienić kilka nazw zawodów
 • Opowiada, co chciałoby w przyszłości robić, jaki chciałoby wykonywać zawód, próbuje uzasadnić swój wybór

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień.

Czego uczymy się w grudniu w grupie czterolatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych świąt

Umiejętności dziecka:

 • Ma pozytywne relacje rówieśnicze, chętnie bawi się w grupie
 • Samodzielnie organizuje zabawy
 • Okazuje szacunek i życzliwość dzieciom w przedszkolu, uczy się empatii
 • Rozpoznaje i szanuje emocje swoje i innych dzieci, stara się sobie radzić z emocjami
 • Bierze udział w akcji charytatywnej
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza
 • Rozwiązuje zagadki
 • Układa puzzle
 • Wie, jakie są tradycje związane z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia
 • Odczuwa przynależność do rodziny w kontekście tradycji świątecznych
 • Oczekuje z radością na zbliżające się święta
 • Śpiewa piosenki i kolędę
 • Bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, wykonuje ozdoby na choinkę
 • Koduje obrazki
 • Formułuje hipotezy – kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykazuje się opiekuńczą postawą wobec ptaków – dokarmia ptaki
 • Kształtuje w sobie wrażliwość wobec zwierząt, wie posiadają one zdolność odczuwania
 • Zna popularne nazwy gatunków ptaków
 • Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną
 • Dba o bezpieczeństwo podczas zabawy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

Bloki tematyczne w listopadzie w grupie 4-latków wraz zamierzeniami:

2.11 – 4.11 W baśniowej krainie

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej
 • Inspirowanie do wyrażania treści bajek w formie ekspresji ruchowej i plastycznej
 • Dostarczanie doznań emocjonalnych
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu w grupie
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy
 • Rozwijanie umiejętności słuchania dłuższych utworów literackich
 • Utrwalanie zdolności rozróżniania dobra i zła
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych ludzi w określonych sytuacjach
 • Rozróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych
 • Wyrabianie odporności emocjonalnej
 • Dostarczanie pozytywnych przeżyć

7.11 – 10.11 Bohaterowie polskich legend

 • Zapoznanie z legendą o smoku wawelskim
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy: legenda, Kraków, szewc
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wyobraźni i pamięci
 • Przyzwyczajanie do uważnego słuchania innych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej
 • Zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem Polski
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o wyrazy: gród, plemię, godło
 • Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 6 z zastosowaniem liczmanów
 • Rozwijanie samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu zadań
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej

14.11 – 18.11 Pomysły na deszczowe dni

 • Rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności celowej obserwacji i wyciągania wniosków
 • Utrwalenie znajomości nazw kolorów
 • Rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i wyobraźni
 • Doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowiadania
 • Zapoznanie z nową techniką plastyczną – fumage
 • Rozwijanie pojemności płuc
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej pracy
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania kwadratu spośród podstawowych figur geometrycznych płaskich
 • Utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych płaskich: koło, kwadrat
 • Stwarzanie okazji do poznawania i porównywania właściwości przedmiotów oraz ich cech jakościowych
 • Wywoływanie pozytywnych emocji towarzyszących samodzielnej aktywności eksperymentalnej
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wyrabianie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Ćwiczenie pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej

21.11 – 25.11 Nasze ulubione książki

 • Zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania w bibliotece
 • Zapoznanie z pracą bibliotekarza
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: biblioteka, bibliotekarka, księgarnia
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do książek
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: okładka, grzbiet, tytuł, autor
 • Zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy zawodów: autor, grafik, ilustrator, drukarz
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Bloki tematyczne w miesiącu październiku w grupie 4-latków oraz potencjalne osiągnięcia dzieci. 🙂

3.10 – 7.10 Bezpieczni na drodze

Dziecko:

 • stosuje w wypowiedziach poznane wyrazy: sygnalizator świetlny, zebra
 • rozpoznaje symbol sygnalizatora świetlnego i oznaczenia zebry
 • wie jak należy zachowywać się podczas jazdy samochodem
 • rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe
 • wie, do czego służą pasy bezpieczeństwa w samochodzie
 • poznaje zawód policjanta
 • zna numer alarmowy 112
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczną
 • posługuje się prawidłowo pędzelkiem
 • umie budować dłuższe wypowiedzi
 • wie, jak należy bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy

10.10. – 14.10 Nasze zwierzaki

Dziecko:

 • wie, jak należy opiekować się psem
 • rozwija sprawność manualną
 • przejawia opiekuńczy stosunek do zwierząt
 • rysuje po śladzie
 • obdarza uwagą rówieśników w grupy
 • rozpoznaje zwierzęta domowe mieszkające z człowiekiem w domu na podstawie opisu
 • lepi z masy solnej
 • doskonali wrażliwość dotykową
 • uczestniczy w zajęciach umuzykalniających
 • rozróżnia figurę geometryczną: trójkąt
 • posługuje się pojęciami: trójkąt, trójkątny
 • wykonuje rysunek
 • poznaje pracę weterynarza
 • wie, że zwierzęta odczuwają zdolność odczuwania i należy się o nie troszczyć
 • wie, czym odżywiają się zwierzęta domowe: pies, królik i kanarek

17.10 – 21.10 Jesienny las

Dziecko:

 • wie, do czego służy paśnik
 • przelicza elementy zbioru
 • wskazuje dwa takie same elementy
 • naśladuje ruchem i gestem treść opowiadania
 • jest zainteresowany życiem zwierząt w naturalnym środowisku
 • rozpoznaje na ilustracjach mieszkańców lasu (np. dzięcioła, wilka, niedźwiedzia, lisa, sarnę)
 • posługuje się pojęciem zwierzęta pod ochroną
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • wie, jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie
 • rozpoznaje wybrane drzewa: brzozę, dąb, sosnę, jodłę
 • gra na instrumentach muzycznych
 • maluje farbami
 • porównuje wysokość przedmiotów
 • posługuje się pojęciami: wysoki, niski, wyższy, niższy
 • ćwiczy spostrzegawczość wzrokową
 • dostrzega i kontynuuje rytmy
 • rozpoznaje i nazywa popularne grzyby jadalne (borowika, kurkę, podgrzybka) i trujące (muchomora)
 • wie, że grzybów nie można dotykać i zbierać bez wiedzy dorosłych
 • rysuje po śladzie

24.10 – 28.10 Przygotowania do zimy

Dziecko:

 • wie, dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy
 • stosuje pojęcie para w sytuacjach zadaniowych
 • zna pojęcie gawra
 • poznaje technikę origami
 • rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną: koło
 • bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych
 • wie, dlaczego niektóre ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów
 • rozpoznaje niektóre ptaki odlatujące na zimę
 • rozwiązuje zagadki
 • maluje farbami szablon sikorki
 • słucha muzyki poważnej
 • wie, do czego służy ludziom spiżarnia
 • zna sposoby przetwarzania owoców i warzyw
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów
 • posługuje się pojęciem: tyle samo
 • ćwiczy spostrzegawczość i pamięć
 • bierze udział w zabawach z chustą animacyjną

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

Bloki tematyczne we wrześniu oraz przewidywane osiągnięcia dzieci. 🙂

 

5.09 – 9.09 Dzień dobry, przedszkole! 

Dziecko:

 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 • buduje zaufanie do nauczycieli
 • przestrzega umów i określonych zasad
 • szanuje zabawki i odkłada je w wyznaczone miejsce
 • uczestniczy w zajęciach oraz ćwiczeniach porannych
 • bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
 • rozwija sprawność w zakresie motoryki dużej

12.09 – 16.09 Wakacje się skończyły.

Dziecko:

 • wyraża swoje emocje w związku z zakończeniem okresu wakacji
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • zna nazwy pojazdów
 • rozpoznaje i nazywa figurę: koło
 • rozwija logiczne myślenie
 • dostrzega różnice między przedmiotami
 • wypowiada się na określony temat

19.09 – 23.09 Koniec lata w sadzie i ogrodzie.

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
 • próbuje i określa smak wybranych owoców
 • buduje dłuższe wypowiedzi
 • wzbogaca swoje słownictwo
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw
 • bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • wykonuje pracę plastyczną
 • przelicza elementy i dodaje po jednym (w zakresie 3)

26.09 – 30.09 Kolorowy park.

Dziecko:

 • obserwuje przyrodę i dzieli się swoimi wrażeniami
 • dostrzega zmiany w przyrodzie związane z jesienią
 • rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt
 • interesuje się zjawiskami przyrodniczymi
 • ćwiczy sprawność grafomotoryczną
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną
 • dba o porządek w miejscu pracy
 • przelicza elementy we własnym zakresie

Ważne – informacje odnośnie zebrań z Rodzicami !

Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym odbędzie się
30 sierpnia o godz. 16.30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

Po krótkim zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe. Jest to bardzo ważne zebranie, na którym zostaną omówione wszystkie sprawy dotyczące grupy, do której Wasze dziecko będzie uczęszczać (zgody, oświadczenia, wybór grupowej Rady Rodziców oraz wspólne ustalenie zasad funkcjonowania grupy i współpracy). Przypominamy, że na wszystkie zebrania przychodzimy bez dzieci.

 

Zanim spotkamy się na zebraniach w sierpniu podajemy kilka istotnych informacji dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola:

 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. Grupy łączone są w godzinach przed 8.00 i po 15.00.

2. Nie spisujemy umów. Funkcjonują jedynie deklaracje pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

3. Godziny od 8.00 – 13.00 są bezpłatne. Za każdą dodatkową godzinę przed 8.00 i po 13.00 każdego dnia pobierana jest opłata 1,00 zł. Dzieci z roczników 2015, 2016 nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

4. Funkcjonuje system do rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu. Służy do tego karta, 1 kartę otrzymują Państwo za darmo (do zwrotu, gdy dziecko kończy nasze przedszkole). Istnieje możliwość domówienia dowolnej ilości kart . Osoby zainteresowane zakupem dodatkowych kart mogą zgłosić zapotrzebowanie u nauczyciela na pierwszym zebraniu w dniu 30 sierpnia.

5. W naszym przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która serwuje 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad
i podwieczorek.

6. Dzieci w grupie 3-latki oraz 4-latki odpoczywają w godzinach od ok. 12.00 – ok. 13.45. Każde dziecko ma swój indywidualny leżaczek. Dzieci przebierają się do piżamek. Prosimy o przyniesienie na zebranie sierpniowe podpisane małe poduszki.

7. Prosimy nie kupować dzieciom tzw.” Wyprawek”. Zostanie to omówione w gronie grupowym 30 sierpnia.
Prosimy jedynie, aby każde dziecko na 1 września miało zakupione papcie (najlepiej na rzepy).

8. Ubezpieczenie dziecka to indywidualna decyzja każdego rodzica, a co za tym idzie przedszkole nie pośredniczy
w zawieraniu umów z ubezpieczycielem.

Zmiana terminu wycieczki

Uwaga Rodzice!

W związku z zapowiadaną niekorzystną prognozą pogody na jutrzejszy dzień jesteśmy zmuszone przełożyć wycieczkę na poniedziałek, tj.27 czerwca.

 1. Bardzo proszę o informację pod postem, jeśli wiedzą Państwo, że tego dnia Dziecka już nie będzie w placówce ( z racji wyjazdu).

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na Czerwiec

Tematyka

Święto dzieci

Egzotyczne kraje

Obserwacje przyrody

Wesołe wakacje

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne
 • wzmacnianie siły mięśni, zwrotności i szybkości reakcji w czasie zabaw ruchowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych
 • ćwiczenie małej motoryki podczas zabaw graficznych, manipulacyjnych i plastycznych
 • nabywanie doświadczeń w praktycznym działaniu
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych
 • doskonalenie sprawności motorycznej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie małej motoryki przez zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie
 • zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji
 • stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie
 • kształtowanie empatii w stosunku do innych ludzi
 • budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec odmienności ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych
 • wdrażanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej z kontaktu z przyrodą
 • budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji
 • poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

 

OBSZAR SPOŁECZNY                        

 • powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci
 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie
 • wdrażanie do asertywności
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • poznanie elementów kultury różnych krajów świata
 • wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • budowanie więzi między członkami grupy poprzez stwarzanie okazji do zabaw w parach i zespołowych zabaw integracyjnych
 • zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w relacjach społecznych
 • uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym
 • poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • okazywanie innym szacunku, przywiązania i sympatii

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wypowiadania swojego zdania na forum grupy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowane
 • zachęcanie do aktywnego udziału we wspólnym śpiewie, tańcach i muzykowaniu
 • rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata
 • utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski
 • zapoznanie z wyglądem Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych
 • poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi środkami transportu i rodzajami traktów komunikacyjnych, którymi się poruszają
 • stwarzanie okazji do nabywania umiejętności dokonywania zakupów i poznawania wartości nabywczej pieniądza
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • stwarzanie możliwości do aranżowania przestrzeni zgodnie z dziecięcym poczuciem estetyki i potrzebami poznawczymi
 • rozwijanie słownictwa dzieci poprzez zabawy językowe i formułowanie wypowiedzi ustnych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, tworzenia zbiorów i porównywania ich liczebności
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko
 • zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata
 • zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi
 • odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji
 • doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • zachęcanie do ekspresji artystycznej, prezentowania swoich osiągnięć i nabytych umiejętności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

Uwaga! Ważne!!!

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o czujność, szczególnie w temacie bajek oglądanych przez Państwa pociechy,jak również gier komputerowych (również on-line) dostępnych w Internecie.

W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się postać Huggy Wuggy.” Można go bez problemu znaleźć na kanałach na YouTubie i jest to maskotka z ostrymi jak brzytwy zębami, która śpiewa niepokojące piosenki o przytulaniu i zabijaniu. Na jednym z wideo, maskotka poleca oglądającemu, by wziął swój ostatni oddech. To bardzo zwodnicza postać, jako że przytulanie powinno być kojarzone z czymś miłym.”

 

Uściślając chodzi o grę Poppy Playtime, w której występuje wyżej wymieniona postać. Jesteśmy szczególnie zaniepokojone, gdyż o grze dowiedziałyśmy się od przedszkolaków. Po zagłębieniu się w temat okazało się, że jest to gra 16+ określana jako survival horror, a filmiki prezentujące grę tylko to potwierdzają. Zapewne gra jest łatwo dostępna dla dzieci, jeśli sporo przedszkolaków nam o niej mówiło, a postać Huggy Wuggy pojawiała się już nawet w dziecięcych rysunkach.

 

Bądźmy czujni!

 

 

 

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,przedszkola-ostrzegaja-przed-huggy-wuggy-dzieci-rysuja-potworka-z-horroru,wia5-3266-52318.html

Zmiany w przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z placówki

Uwaga Rodzice!
Od dnia 29.03 br. przedszkole zostaje otwarte, co oznacza, że są Państwo odpowiedzialni za dziecko podczas przyprowadzania i odbierania z placówki. Bardzo prosimy o wchodzenie wraz z pociechami do szatni na parterze oraz ich odbieranie również z tamtego miejsca. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia na piętro. Nie trzeba nakładać maseczek. Ponadto nie mierzymy już temperatury na wejściu do przedszkola.
W celu rozmowy z poszczególnymi nauczycielami prosimy o umawianie się na konkretne godziny i terminy. Nie załatwiamy spraw na szatni.
Bardzo dziękujemy! 😁