Smoki

Tematyka na Listopad

Tematyka na listopad

Polska – nasza Ojczyzna 1-5.11

Preludium deszczowe  8-12.11

Rozpoznajemy emocje 15-19.11

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • budowanie obrazu własnego „ja”
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • wyrażanie emocji za pomocą mimiki
 • rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny
 • obcowanie ze sztuką
 • rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny”
 • utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • branie udziału w eksperymentach
 • nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • zdobywanie wiedzy na temat deszczu
 • nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • uwrażliwianie się na różne elementy muzyki
 • nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia
 • nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku
 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska
 • utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • poznanie hymnu i symboli Polski
 • przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica)
 • słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą
 • uczestniczenie w zabawach plastycznych
 • przeliczanie w dostępnym zakresie
 • nazywanie poszczególnych części ciała
 • rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”
 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • przeliczanie, klasyfikowanie

 

 

Piosenki

„Kolorowe światła”

1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulice z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa,

 bo na skrzyżowaniu światła.

Ref.: Czerwone światło stój,

zielone światło idź,

 na żółtym świetle zawsze czekaj

tak już musi być.

,, Wiewióreczka ”

1. Wiewióreczka z rudą kitką mieszka w ciemnym lesie.

Do swej dziupli w starym dębie wielką szyszkę niesie.

Ref. Hop i hop, i hop, i hop – zbiera szyszki caly rok

i orzeszki i żołędzie, zimą jeść je będzie.

2. Kiedy zimny wiatr zawieje, śnieg zasypie lasy,

ona w dziupli, w starym dębie będzie mieć zapasy.

Ref. Hop i hop…………………………………………

„Muchomorek”

1.Muchomorek mały stoi sobie sam
bardzo zasmucony, zmartwień mnóstwo ma,
mówi, że jest brzydki, dużo kropek ma
i że go nie zechce, żółta kurka ta.

Ref : Muchomorku, muchomorku
nie martw wcale się,
my ciebie lubimy
kurka pewnie też.

2. Czerwony kapelusz w białe kropki ma,
na swej nodze stoi, grzecznie prosi tak:
kurko moja miła, zechciej dzisiaj mnie,
jestem grzyb trujący, lecz tańcować chcę.

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na Październik

Tematyka na :

Warzywa i owoce

W naszej grupie

Co nam dają drzewa?

Przygotowanie do zimy

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • ćwiczenie samodzielności
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej
 • zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna darów natury
 • odczuwanie piękna przyrody
 • wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku
 • budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek
 • próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współpraca z innymi dziećmi w grupie
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • nauka empatii w stosunku do innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy
 • uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy
 • budowanie obrazu własnego „ja”

OBSZAR POZNAWCZY

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami
 • klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • przestrzeganie zasad podczas gier
 • poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw
 • rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy
 • poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe
 • podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku
 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy i opowiadań
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • manipulowanie materiałem przyrodniczym
 • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • klasyfikowanie przedmiotów
 • przeliczanie elementów zbiorów

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne- wrzesień

Tematyka na wrzesień:

Razem w przedszkolu

Zabawy z latawcem

Nadchodzi Jesień

Ziemia pełna tajemnic

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie)
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji
 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
 • wyraża swoje emocje w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej
 • uczy się wczuwać w emocje innych
 • zachęcanie do obcowania z przyrodą i odkrywania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • dostrzega, że rówieśnicy też odczuwają emocje
 • przeżywa i okazuje emocje, integrując się z grupą
 • zauważa emocjonalną wartość przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą
 • zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
 • kształtowanie życzliwego nastawienia do innych ludzi, poznanie zasad gościnności
 • zapoznanie z zasadami korzystania ze wspólnych zabawek i książek
 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich
 • zapoznanie z wybranymi symbolami związanymi z różnymi regionami Polski
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy oraz higieny
 • poznanie zawodów związanych z przedszkolem, wdrażanie do poszanowania pracy osób dbających o przedszkole i jego podopiecznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka
 • rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia
 • odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo
 • rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia
 • zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni
 • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych
 • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Drodzy rodzice,

Dyrektor i nauczyciele Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku serdecznie zapraszają rodziców dzieci uczęszczających i nowo przyjętych na pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym 2021/2022.

 

Zebrania odbędą się:

 • 01.09.2021 o godz. 16.30 – grupa MISIE (3-l.)
 • 01.09.2021 o godz. 17.00 – grupa SMOKI (4-l.)
 • 02.09.2021 o godz. 16.30 – grupa RYBKI (5-l.)
 • 02.09.2021 o godz. 17.00 – grupa TYGRYSKI (6-l.)

 

Bardzo prosimy, aby:

 • na zebraniu pojawił się jeden rodzic dziecka,
 • zabezpieczyć się w maseczkę
 • przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce,
 • zachować bezpieczny odstęp,
 • zabrać ze sobą długopis.

Uwaga Rodzice!!!

Zagrożenie owsicą
OGŁOSZENIE
Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola
o zdiagnozowanej u niego owsicy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie
i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:
-obserwacja własnych dzieci;
-w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;
-podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;
-zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.
Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też,
aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.
Owsiki
Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową
człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi się „robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i dające się łatwo zaobserwować w stolcach.
Co to są owsiki?
Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej . Ich charakterystyczny długi i wijący kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita
cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest
jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 tygodni, po których „wędruje” z jelita grubego w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików.
Liczba jaj waha się od 8 tys. do 12 tys. jaj.
Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą „brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu z pasożytem
-mogą także powodować anemię.
Przedostają się one do organizmu poprzez przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego.
Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza
częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym obumierają. Jaja pasożyta znajdują się w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie
do niej określonych produktów np. czosnku może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie
zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja.
Objawy owsicy
Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak w
każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą.
Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość.
Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami,
obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha
połączone z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy.
Leczenie
Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki
pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami stosowanymi do zwalczania owsików są:
mebendazol i albendazol podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.
Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty.
Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach.
Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,a domowników ochroni przed ich atakiem.
Pamiętaj!
Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole.
Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli z grupy.
DOBRE RADY
Aby skutecznie pozbyć się owsików, warto w czasie kuracji:
● obciąć dzieciom paznokcie
● dopilnować, żeby nie oblizywały palców, nie trzymały ich w buzi, ani nie obgryzały paznokci
● codziennie zmieniać bieliznę, piżamkę, a także ręcznik
● zadbać o dietę pobudzającą jelita do pracy (wypróżnienia pomogą pozbyć się pasożytów),
● bieliznę, pościel, ręczniki oraz piżamę wyprać w temperaturze 95 ̊C, a inne rzeczy wyprasować
gorącym żelazkiem
● na noc zakładać dziecku obcisłe majteczki, by utrudnić mu drapanie ;
● zetrzeć kurze
● umyć zabawki wodą z mydłem (lub polać wrzątkiem albo wyprać)
● powtórzyć całą akcję sprzątania domu w trakcie następnej kuracji.
Niespokojny sen może być jednym z objawów zakażenia tymi pasożytami

CO SMOKI ROBIĄ W MAJU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
– poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w domu, w gospodarstwie domowym
– rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia
-nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy
– poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt
-zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji:
– poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów,
– poznanie środowiska w jakim żyją wybrane zwierzęta (np. łąka)
– kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach d0 rodziców.
-Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą).
-poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców
– wykorzystanie zabaw o charakterze twórczym

Zajęcia dydaktyczne 16.04.21 piątek

Witam kochane Smoki. Dzisiaj ostatni dzień zabawy „przez komputer” . Już  w poniedziałek się widzimy.

Matematyczny kwiat – gra

Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty i kreatywny sposób poćwiczyć z dziećmi liczenie. Jeżeli matematyka sprawia im kłopot, a klasyczne zajęcia z dodawania i odejmowania to dla nich prawdziwa udręka, to z pewnością ta zabawa sprawi, że z całego serca pokochają matematykę.

 

Etap I

Zabawę zaczynamy od narysowania na kartce części kwiatu, które następnie wypełniamy plasteliną. Ten etap jest też znakomitym ćwiczeniem dla drobnych rączek dziecka, które będzie musiało wypełnić kontury, ugniatając i rozcierając kawałki plasteliny.

Etap II

W tym etapie pomalujemy na fuksjowy róż wcześniej przygotowane makaroniki, które posłużą nam do zabawy w liczenie. W tym celu wystarczy użyć farbek plakatowych


Przebieg gry

Po wyschnięciu farby zabieramy się za grę. Zadaniem dziecka jest rzucić dwoma kostkami i zsumować cyfry. Wynik przekładamy na kwiatek, doczepiając do plasteliny makaronowe płatki kwiatów. Grę możemy wykonywać naprzemiennie z innymi członkami rodziny i sumować wyniki. Wygrywa ten, kto popełni jak najmniej błędów. Dla utrudnienia możemy zwiększyć ilość kostek w grze oraz ze starszymi dziećmi mnożyć lub dzielić wylosowane cyfry. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteście zaawansowani w działaniach matematycznych.
Powodzenia!

A  TERAZ  POĆWICZY TROCHĘ WASZA BUZIA

BAJKI LOGOPEDYCZNE

JĘZYCZEK WĘDROWNICZEK

Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić, co się w niej dzieje. Popatrzył w prawo (język dotyka prawego kącika ust). Potem oblizał górną wargę, dolną wargę (język oblizuje wargi). Zaciekawiły go zęby, próbował dotknąć każdego policzyć (czubek języka dotyka po kolei zębów górnych, potem dolnych). Z trudem wychodziło mu to, gdy był gruby, ale gdy ułożył z niego szpic wszystkie zęby zostały policzone.

Następnie języczek uniósł się do góry i przesuwał wzdłuż podniebienia od górnych zębów aż do gardła, by sprawdzić, czy jest zdrowe.

Gdy wszystko zostało sprawdzone języczek wrócił do przodu ust i pokiwał nam na pożegnanie (język kilkakrotnie przesuwa się od jednego do drugiego kącika warg, buzia uśmiechnięta).

CHORY KOTEK

Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), bolała go głowa (wołamy „ojojoj”).

Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zajrzał do gardła (wołamy „aaa”
i wysuwamy język na brodę), było chore. Następnie zbadał kotka, wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, przesuwamy nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze). Zapisał lekarstwa na recepcie („piszemy” w powietrzu językiem wysuniętym z buzi).

Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze (wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz opadała (język na brodzie).

Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy podniebieniu, naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc się oblizywał (język wędruje dookoła warg przy otwartej buzi).

Po kilku dniach kotek poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów).

Zajęcia dydaktyczne 15.04.21 CZWARTEK

Temat: „Dobre gry i zabawy”

Witam kochane Smoki. Dzisiaj  zaproponuję wam  gry ,zabawy i ćwiczenia  które spokojnie  możecie wykorzystać  w wolnym  czasie spędzanym z rodzicami.

Tęczowa wycinanka – gra

Jak zachęcić dziecko do wycinania? A może zagrać z nim grę? Który kolor tęczy wygra ten wycinankowy wyścig? Pomoże nam kolorowa kostka zrobiona z…
Ale po kolei.Do zabawy potrzebne nam będą:

 • blok techniczny
 • blok z kolorowymi kartkami
 • nożyczki
 • marker czarny
 • rolka po papierze toaletowym
 • klej

CHMURKA Z TĘCZĄ

Wycinamy kształt chmurki z białej kartki, dorysowujemy jej zamknięte oczy.  Wycinamy paski z papieru w kolorach tęczy. Rysujemy na paseczkach przerywane linie markerem. Przyklejamy kolorowe paski do tęczy.

KOSTKA

Przecinamy rolkę po papierze na trzy części i składamy je w kwadraty. Nakładamy kwadraty jeden na drugi, tworząc kostkę. Wycinamy małe kwadraty w kolorach tęczy i naklejamy je na ścianki kostki. Możemy wykorzystać zwykłą kostkę doklejając jej kolorowe ścianki.

ZABAWA

Rzucamy kostką. Jaki kolor wypadnie, ten odcinamy od danego paseczka. Wygrywa kolor, który pierwszy zostanie wycięty do końca. Grać mogą dwie osoby, wcześniej losując po 3 „swoje” kolory. Wygrywa osoba, która pierwsza dojdzie do chmurki.

I jak zabawa z wycinaniem…?

Teraz  poruszajmy się trochę  przy muzyce

Zabawy z piłkami

 • Trafianie piłką do pojemnika na pranie, do wiaderka po farbie itp. Rzucajcie prawą, lewą o obiema rękami. Można zliczać punkty.
 • Toczenie piłeczki pingpongowej oddechem. Dziecko poruszając się na czworaka dmucha w piłeczkę, popychając ją w wyznaczonym kierunku. Celem może być np. wprowadzenie i zatrzymanie (oddechem!) piłeczki na kartce papieru.
 • Rzucajcie z dzieckiem do siebie piłkę, jednocześnie podając na głos kolor . Piłkę trzeba załapać, chyba że rzucający wypowie wybrany wcześniej kolor, np. czerwony. Wtedy nie wolno złapać piłki!
 • Podawanie sobie piłki nogami – minifutbol . Dla bezpieczeństwa sprzętów domowych lepiej będzie, jeśli piłka nie będzie traciła kontaktu z podłożem.

Slalom na różne sposoby
Ustaw slalom, układając na podłodze w linii prostej np. papierowe lub plastikowe kubeczki albo butelki (mogą to być też zgniecione zapisane kartki papieru). Poproś dziecko, aby pokonywało slalomem przeszkody w różny sposób: na czworaka, na czworaka tyłem, na jednej nodze, tyłem na stojąco, idąc w kucki, skacząc jak zając itd.  Dziecko może spróbować pokonać slalom z zawiązanymi oczami

Baba Jaga patrzy!
Jedna osoba jest babą Jagą i staje w wyznaczonym miejscu. Pozostali stają w ustalonej od niej odległości. Baba Jaga odwraca się tyłem do pozostałych i mówi: „Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy!” i odwraca się przodem do pozostałych. Gdy baba Jaga liczy, pozostali starają się podejść do niej, gdy patrzy – muszą zastygnąć w bezruchu. Kto się ruszy, zostaje przez babę Jagę odesłany na linię startu. Wygrywa ten, kto pierwszy dotknie Baby Jagi.
Ciepło-zimno
Jedna osoba ukrywa w ogrodzie wybrany przez wszystkich przedmiot. Szukający poruszają się po ogrodzie, a osoba, która ukryła przedmiot, kieruje szukającymi – gdy któreś z nich zbliża się do przedmiotu, wymienia imię tej osoby i mówi: ciepło. A gdy ktoś się oddala, mówi imię i „zimno”. Wygrywa ten, kto pierwszy znajdzie schowany przedmiot
DO JUTRA.

Zajęcia 14.04.2021

Temat dnia: Ach, ta telewizja!

Dzień dobry 😊

Dziś porozmawiamy o telewizji.  Z pewnością uwielbiacie oglądać bajki w telewizji. Wcale mnie to nie dziwi. Telewizja jest dla każdego, choć należy zapamiętać kilka ważnych zasad korzystania z tego dobrodziejstwa.

 1. Na samym początku trochę się poruszamy. Poranek nastał to i poruszać się należy. Poproś kogoś dorosłego, aby włączył Ci Twoją ulubioną piosenkę (dziecko tańczy a Ty, Drogi Rodzicu co pewien czas zatrzymuj piosenkę i wymów dowolną część ciała. Dziecko ma za zadanie, przywitać się wskazaną częścią ciała). Jeśli, piosenka się zatrzyma i usłyszysz określoną część ciała, spróbuj poruszać, potrząsać lub zakręcić tą partią ciała. Ciekawa jestem czy Ci się uda.
 2. Drogie Smoki

Czy wiecie po co nam telewizja? Co możemy oglądać w telewizji? Potraficie wskazać, czy telewizja jest dla nas dobra czy zła? Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania, komuś dorosłemu.

Przygotowałam dla Was kilka  zalet i wad korzystania z telewizji.

WADY:

 • Przemęczenie naszego ciała i umysłu
 • Niszczy wzrok
 • Zabiera nam mnóstwo czasu wolnego

ZALETY:

 • Dostarcza nam mnóstwo informacji
 • Wpływa na rozwój naszego zainteresowania
 • Pozwala nam przeżywać różne emocje, np. śmiech, radość czy szok

 1. Poraaa na zabawę! Poruszajmy się trochę! Poproś do zabawy kogoś dorosłego, rodzica bądź starsze rodzeństwo.

„Kto jest taki jak ja?” – rodzic odczytuje proste polecenia, zapisane poniżej. Twoim zadaniem, jest pokazywanie tego co usłyszysz. A w jaki sposób? To już wszystko zależy od Ciebie i Twojego pomysłu. Do dzieła! ( W nawiasach przykładowe interpretacje poleceń)

Jestem bardzo wysoki – (dziecko wspina się na palce i podnosi wysoko ręce)

Jestem najniższy – (dziecko robi przysiad, ręce opierają na podłodze)

Jestem najgrubszy – (dziecko rozciąga ręce w bok)

Jestem chudy – (stoi prosto i ściska się rękami w okolicach bioder)

Jestem smutny – (dziecko pokazuje smutną buzię)

Jestem radosny – ( pojawia się szeroki uśmiech)

Jestem zamyślony – ( dziecko na swój sposób, ukazuje zamyślenie)

 1. Teraz posłuchajcie opowiadania. Słuchajcie uważnie.

 

A Ty, domyślasz się o czym było opowiadanie?

BRAWO!! Opowiadanie było o telewizji.

Jak myślisz, warto spędzać dzień przed telewizją? Co innego można robić, gdy się nudzimy?

 1. Zapraszam na krótką bajkę o telewizji !

 1. Coś ta Wiosna za oknem Nas nie rozpieszcza…. Szkoda, że nie możemy zobaczyć jej w pełni! Dziś wyczarujemy małego, wiosennego ptaszka! Gotowi ? Potrzebne Nam będą: drewniane klamerki, kolorowe piórka bądź inne zdobienia , oczka, które łatwo można zrobić również z plasteliny, pianka jako nos (bądź  zrobiony również z plasteliny), nożyczki, klej, farba, pędzle. (Oczywiście do tego, potrzebny będzie ktoś dorosły, aby pomagał Ci podczas wycinania i klejenia).

Dla ułatwienia wstawiam zdjęcia, krok po kroku, w jaki sposób możecie stworzyć wiosennego ptaszka.  (Proszę się nie przejmować tym, jeśli Państwo nie posiadają czegoś z materiałów do wykonania. Zawsze, można zastąpić to czymś innym. Wtedy, powstają różne, piękne wytwory). Liczę na dowolną kreatywność. Jestem przekonana, że prace jak zawsze wyjdą zjawiskowe! 🙂

Na efekty wykonanej pracy, czekam na facebook’u. Pochwalcie się! Jestem ciekawa, co wyczarujecie!

Pozdrawiam Was 🙂 p. Natalia