Tygryski

CO TYGRYSKI ROBIĄ W LUTYM

 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, utrwalanie zasad korzystania z książek, poszanowania ich.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, poznawanie małych liter i wielkich liter.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Reagowanie na ustalone sygnały, wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
 • Rozwijanie aktywności werbalnej, przedstawianie słowami uczuć i nastroju.
 • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia, poznawanie substancji, które topnieją.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Dostrzeganie piękna muzyki, rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, poruszania się w rytm muzyki.
 • Utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania, dodawanie w zakresie 9.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą, korelacja muzyki z plastyką.
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej, poznanie różnego typu zawodów, wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami.
 • Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów, tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów.
 • Rozumienie wagi pracy ludzkiej, poznanie specyfiki pracy malarza.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, utrwalanie zasad korzystania z książek, poszanowania ich.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, poznawanie małych liter i wielkich liter.
  • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Reagowanie na ustalone sygnały, wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
  • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
  • Rozwijanie aktywności werbalnej, przedstawianie słowami uczuć i nastroju.
  • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia, poznawanie substancji, które topnieją.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

CO TYGRYSKI ROBIĄ W GRUDNIU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

1.    Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.

 2.    Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.

 3.    Rozwijanie matematycznego myślenia – rytm, przeliczanie. Porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych.           Porównywanie liczby elementów.

 4.    Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek. Poznanie pracy listonosza. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd.

 5.    Kształtowanie świadomości własnego ciała. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

 6.    Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 7.    Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

 8.    Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie słuchu muzycznego. Wygrywanie na instrumentach prostych melodii.

CO TYGRYSKI ROBIĄ W LISTOPADZIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
• rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
• uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
• poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

• doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
• rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
• rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania

• nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
• nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich

• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

• dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
• uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
• rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
• doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
• kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką

• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
• stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
• nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
• radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
• rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

Co TYGRYSKI robią w październiku

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 2. Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach.
 4. Budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji.
 5. Dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych, rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą.
 6. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane).
 7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek, określanie nastroju muzyki, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki

Ważne – informacje odnośnie zebrań z Rodzicami !

Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym odbędzie się
30 sierpnia o godz. 16.30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

Po krótkim zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe. Jest to bardzo ważne zebranie, na którym zostaną omówione wszystkie sprawy dotyczące grupy, do której Wasze dziecko będzie uczęszczać (zgody, oświadczenia, wybór grupowej Rady Rodziców oraz wspólne ustalenie zasad funkcjonowania grupy i współpracy). Przypominamy, że na wszystkie zebrania przychodzimy bez dzieci.

 

Zanim spotkamy się na zebraniach w sierpniu podajemy kilka istotnych informacji dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola:

 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. Grupy łączone są w godzinach przed 8.00 i po 15.00.

2. Nie spisujemy umów. Funkcjonują jedynie deklaracje pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

3. Godziny od 8.00 – 13.00 są bezpłatne. Za każdą dodatkową godzinę przed 8.00 i po 13.00 każdego dnia pobierana jest opłata 1,00 zł. Dzieci z roczników 2015, 2016 nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

4. Funkcjonuje system do rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu. Służy do tego karta, 1 kartę otrzymują Państwo za darmo (do zwrotu, gdy dziecko kończy nasze przedszkole). Istnieje możliwość domówienia dowolnej ilości kart . Osoby zainteresowane zakupem dodatkowych kart mogą zgłosić zapotrzebowanie u nauczyciela na pierwszym zebraniu w dniu 30 sierpnia.

5. W naszym przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która serwuje 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad
i podwieczorek.

6. Dzieci w grupie 3-latki oraz 4-latki odpoczywają w godzinach od ok. 12.00 – ok. 13.45. Każde dziecko ma swój indywidualny leżaczek. Dzieci przebierają się do piżamek. Prosimy o przyniesienie na zebranie sierpniowe podpisane małe poduszki.

7. Prosimy nie kupować dzieciom tzw.” Wyprawek”. Zostanie to omówione w gronie grupowym 30 sierpnia.
Prosimy jedynie, aby każde dziecko na 1 września miało zakupione papcie (najlepiej na rzepy).

8. Ubezpieczenie dziecka to indywidualna decyzja każdego rodzica, a co za tym idzie przedszkole nie pośredniczy
w zawieraniu umów z ubezpieczycielem.

Wycieczka Stacyjkowo :)

27 czerwca,tj. poniedziałek wyjeżdżamy na wycieczkę do Stacyjkowa. Śniadanie tego dnia o 8.00. Wyjeżdżamy 8.15. Proszę,aby dzieci przyniosły pusty plecaczek (dostaną rogalika typu seven days, wodę i soczek). Na miejscu będą kiełbaski. Wracamy 13.30/14.00 na podwieczorek.
Proszę o podpisanie zgody na wycieczkę (w przedsionku przy pracach plastycznych) oraz uregulowanie wpłat,kto tego jeszcze nie uczynił.
Dziękuję 😍

Zmiana terminu wycieczki

Uwaga Rodzice!

W związku z zapowiadaną niekorzystną prognozą pogody na jutrzejszy dzień jesteśmy zmuszone przełożyć wycieczkę na poniedziałek, tj.27 czerwca.

 1. Bardzo proszę o informację pod postem, jeśli wiedzą Państwo, że tego dnia Dziecka już nie będzie w placówce ( z racji wyjazdu).

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Czerwiec :)

Krąg tematyczny 37. „Prawa wszystkich dzieci”  30.05 – 3.06

Krąg tematyczny 38. „Egzotyczne podróże ” 6-10.06

13-15.06 Przygotowanie do uroczystego Zakończenia Przedszkola 🙂

Krąg tematyczny 39. „Letni obserwator przyrody” 20-24.06

Krąg tematyczny 40.  „Radosne Wakacje” 27.06 – 1.07  

 

Krąg tematyczny 37. Prawa wszystkich dzieci
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną

wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom

doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu

kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie

wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”

doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu

kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.

doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie

wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: albumach, atlasach, książkach, internecie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne różne kolekcje przyniesione przez nauczyciela i dzieci.

Krąg tematyczny 38. Egzotyczne podróże
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonego w sali różnorodnego materiału do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami

kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy

kształtowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają podobne emocje

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

wdrażanie do pracy zespołowej

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi

poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu

rozwijanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem

rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej

doskonalenie umiejętności planowania pracy

doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania regularności rytmicznych

kształtowanie umiejętności dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 5., 8.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne foldery, czasopisma turystyczne, dla każdego dziecka: małe kontury Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii i Azji; owoce egzotyczne, herbaty japońskie.

Krąg tematyczny 39. Letni obserwator przyrody
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności ciała i koordynacji

wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych

doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia

kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych

kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie

kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń

doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej

zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych

wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym

kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne rolki po ręcznikach kuchennych lub papierze toaletowym, surowce wtórne do wykonania pracy plastyczno-technicznej, wiersz J. Brzechwy „Chrząszcz”.

Krąg tematyczny 40. Radosne wakacje
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie

doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w  tym do grupy przedszkolnej

zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku

doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego

doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski i innych państw, z miastami i krajobrazami.

Uwaga! Ważne!!!

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o czujność, szczególnie w temacie bajek oglądanych przez Państwa pociechy,jak również gier komputerowych (również on-line) dostępnych w Internecie.

W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się postać Huggy Wuggy.” Można go bez problemu znaleźć na kanałach na YouTubie i jest to maskotka z ostrymi jak brzytwy zębami, która śpiewa niepokojące piosenki o przytulaniu i zabijaniu. Na jednym z wideo, maskotka poleca oglądającemu, by wziął swój ostatni oddech. To bardzo zwodnicza postać, jako że przytulanie powinno być kojarzone z czymś miłym.”

 

Uściślając chodzi o grę Poppy Playtime, w której występuje wyżej wymieniona postać. Jesteśmy szczególnie zaniepokojone, gdyż o grze dowiedziałyśmy się od przedszkolaków. Po zagłębieniu się w temat okazało się, że jest to gra 16+ określana jako survival horror, a filmiki prezentujące grę tylko to potwierdzają. Zapewne gra jest łatwo dostępna dla dzieci, jeśli sporo przedszkolaków nam o niej mówiło, a postać Huggy Wuggy pojawiała się już nawet w dziecięcych rysunkach.

 

Bądźmy czujni!

 

 

 

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,przedszkola-ostrzegaja-przed-huggy-wuggy-dzieci-rysuja-potworka-z-horroru,wia5-3266-52318.html

Co nas czeka w najbliższym czasie ;)

20 MAJA (piątek) – wyjście na konkurs recytatorski do Biblioteki.

25 maja (środa) – zapraszamy wszystkie MAMUSIE  na wspólne świętowanie 🙂

27 maja (piątek) – będziemy spędzać dzień „po śląsku”. Będzie też gość specjalny 🙂

31 maja (wtorek) – wyjście do TZR, przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”

1 czerwca (środa) – wyjście do Urzędu Miasta, wizyta u Prezydenta Miasta

3 czerwca (piątek) – rodzinna wycieczka Chata Wuja Toma 🙂