Tygryski

Ważne – informacje odnośnie zebrań z Rodzicami !

Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym odbędzie się
30 sierpnia o godz. 16.30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

Po krótkim zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe. Jest to bardzo ważne zebranie, na którym zostaną omówione wszystkie sprawy dotyczące grupy, do której Wasze dziecko będzie uczęszczać (zgody, oświadczenia, wybór grupowej Rady Rodziców oraz wspólne ustalenie zasad funkcjonowania grupy i współpracy). Przypominamy, że na wszystkie zebrania przychodzimy bez dzieci.

 

Zanim spotkamy się na zebraniach w sierpniu podajemy kilka istotnych informacji dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola:

 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. Grupy łączone są w godzinach przed 8.00 i po 15.00.

2. Nie spisujemy umów. Funkcjonują jedynie deklaracje pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

3. Godziny od 8.00 – 13.00 są bezpłatne. Za każdą dodatkową godzinę przed 8.00 i po 13.00 każdego dnia pobierana jest opłata 1,00 zł. Dzieci z roczników 2015, 2016 nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

4. Funkcjonuje system do rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu. Służy do tego karta, 1 kartę otrzymują Państwo za darmo (do zwrotu, gdy dziecko kończy nasze przedszkole). Istnieje możliwość domówienia dowolnej ilości kart . Osoby zainteresowane zakupem dodatkowych kart mogą zgłosić zapotrzebowanie u nauczyciela na pierwszym zebraniu w dniu 30 sierpnia.

5. W naszym przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która serwuje 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad
i podwieczorek.

6. Dzieci w grupie 3-latki oraz 4-latki odpoczywają w godzinach od ok. 12.00 – ok. 13.45. Każde dziecko ma swój indywidualny leżaczek. Dzieci przebierają się do piżamek. Prosimy o przyniesienie na zebranie sierpniowe podpisane małe poduszki.

7. Prosimy nie kupować dzieciom tzw.” Wyprawek”. Zostanie to omówione w gronie grupowym 30 sierpnia.
Prosimy jedynie, aby każde dziecko na 1 września miało zakupione papcie (najlepiej na rzepy).

8. Ubezpieczenie dziecka to indywidualna decyzja każdego rodzica, a co za tym idzie przedszkole nie pośredniczy
w zawieraniu umów z ubezpieczycielem.

Wycieczka Stacyjkowo :)

27 czerwca,tj. poniedziałek wyjeżdżamy na wycieczkę do Stacyjkowa. Śniadanie tego dnia o 8.00. Wyjeżdżamy 8.15. Proszę,aby dzieci przyniosły pusty plecaczek (dostaną rogalika typu seven days, wodę i soczek). Na miejscu będą kiełbaski. Wracamy 13.30/14.00 na podwieczorek.
Proszę o podpisanie zgody na wycieczkę (w przedsionku przy pracach plastycznych) oraz uregulowanie wpłat,kto tego jeszcze nie uczynił.
Dziękuję 😍

Zmiana terminu wycieczki

Uwaga Rodzice!

W związku z zapowiadaną niekorzystną prognozą pogody na jutrzejszy dzień jesteśmy zmuszone przełożyć wycieczkę na poniedziałek, tj.27 czerwca.

  1. Bardzo proszę o informację pod postem, jeśli wiedzą Państwo, że tego dnia Dziecka już nie będzie w placówce ( z racji wyjazdu).

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Czerwiec :)

Krąg tematyczny 37. „Prawa wszystkich dzieci”  30.05 – 3.06

Krąg tematyczny 38. „Egzotyczne podróże ” 6-10.06

13-15.06 Przygotowanie do uroczystego Zakończenia Przedszkola 🙂

Krąg tematyczny 39. „Letni obserwator przyrody” 20-24.06

Krąg tematyczny 40.  „Radosne Wakacje” 27.06 – 1.07  

 

Krąg tematyczny 37. Prawa wszystkich dzieci
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną

wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom

doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu

kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie

wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”

doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu

kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.

doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie

wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: albumach, atlasach, książkach, internecie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne różne kolekcje przyniesione przez nauczyciela i dzieci.

Krąg tematyczny 38. Egzotyczne podróże
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonego w sali różnorodnego materiału do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami

kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy

kształtowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają podobne emocje

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

wdrażanie do pracy zespołowej

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi

poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu

rozwijanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem

rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej

doskonalenie umiejętności planowania pracy

doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania regularności rytmicznych

kształtowanie umiejętności dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 5., 8.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne foldery, czasopisma turystyczne, dla każdego dziecka: małe kontury Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii i Azji; owoce egzotyczne, herbaty japońskie.

Krąg tematyczny 39. Letni obserwator przyrody
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności ciała i koordynacji

wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych

doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia

kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych

kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie

kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń

doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej

zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych

wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym

kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne rolki po ręcznikach kuchennych lub papierze toaletowym, surowce wtórne do wykonania pracy plastyczno-technicznej, wiersz J. Brzechwy „Chrząszcz”.

Krąg tematyczny 40. Radosne wakacje
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie

doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w  tym do grupy przedszkolnej

zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku

doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego

doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski i innych państw, z miastami i krajobrazami.

Uwaga! Ważne!!!

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o czujność, szczególnie w temacie bajek oglądanych przez Państwa pociechy,jak również gier komputerowych (również on-line) dostępnych w Internecie.

W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się postać Huggy Wuggy.” Można go bez problemu znaleźć na kanałach na YouTubie i jest to maskotka z ostrymi jak brzytwy zębami, która śpiewa niepokojące piosenki o przytulaniu i zabijaniu. Na jednym z wideo, maskotka poleca oglądającemu, by wziął swój ostatni oddech. To bardzo zwodnicza postać, jako że przytulanie powinno być kojarzone z czymś miłym.”

 

Uściślając chodzi o grę Poppy Playtime, w której występuje wyżej wymieniona postać. Jesteśmy szczególnie zaniepokojone, gdyż o grze dowiedziałyśmy się od przedszkolaków. Po zagłębieniu się w temat okazało się, że jest to gra 16+ określana jako survival horror, a filmiki prezentujące grę tylko to potwierdzają. Zapewne gra jest łatwo dostępna dla dzieci, jeśli sporo przedszkolaków nam o niej mówiło, a postać Huggy Wuggy pojawiała się już nawet w dziecięcych rysunkach.

 

Bądźmy czujni!

 

 

 

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,przedszkola-ostrzegaja-przed-huggy-wuggy-dzieci-rysuja-potworka-z-horroru,wia5-3266-52318.html

Co nas czeka w najbliższym czasie ;)

20 MAJA (piątek) – wyjście na konkurs recytatorski do Biblioteki.

25 maja (środa) – zapraszamy wszystkie MAMUSIE  na wspólne świętowanie 🙂

27 maja (piątek) – będziemy spędzać dzień „po śląsku”. Będzie też gość specjalny 🙂

31 maja (wtorek) – wyjście do TZR, przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”

1 czerwca (środa) – wyjście do Urzędu Miasta, wizyta u Prezydenta Miasta

3 czerwca (piątek) – rodzinna wycieczka Chata Wuja Toma 🙂

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Maj :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 33. „Biało – czerwony maj ”  2- 6.05

Krąg tematyczny 34. „Podróże po Europie ” 9-13.05

Krąg tematyczny 35. „Wiosenne barwy i dźwięki ” 16-20.05

Krąg tematyczny 36.  „W rodzinnym kręgu ” 23-27.05   

Krąg tematyczny 33. Biało-czerwony maj
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych

kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby

kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych

kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów

kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”

kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu

kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy

kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych

kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym

kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski, albumy o Polsce, mapy, pamiątki z Polski, elementy folklorystyczne; na piątek: sezonowe polskie i regionalne produkty do zrobienia kanapek.

Krąg tematyczny 34. Podróże po Europie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków

kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa

kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich

doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 8., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne zdjęcia, przedmioty związane z krajami europejskimi i podróżami po Europie; rogaliki z ciasta francuskiego, bagietki i francuskie sery do degustacji; bazylia w doniczce; produkty do przygotowania pizzy; książki francuskich i brytyjskich autorów dla dzieci.

Krąg tematyczny 35. Wiosenne barwy i dźwięki
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie koordynacji ruchowej

kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania

doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy

doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy

doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

wzbudzanie zainteresowań czytelniczych

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje

utrwalenie poznanych liter i cyfr

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych

poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych

doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin

poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką

doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne puste opakowania po jajkach niespodziankach.

Krąg tematyczny 36. W rodzinnym kręgu
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł

doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku

wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób

kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

OBSZAR SPOŁECZNY

poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych

doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania

kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych

kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań

doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują

kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy

doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”

poszerzanie wiedzy na temat zawodów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 3., 1., 8.

Uwaga! Nauczyciel prosi dzieci o przyniesienie w poniedziałek zdjęć członków swoich rodzin; na środę dzieci przygotowują wywiad z rodzicami o ich pracy; na wtorek i piątek będą potrzebne gąbki kuchenne (ok. 2 na osobę); na czwartek jest zaplanowane spotkanie integracyjne z rodzinami dzieci (spis potrzebnych rzeczy w opisie dnia).

 

Co nas czeka w najbliższym czasie :)

21 kwietnia – zdjęcia (tablo + legitymacyjne), prosimy o elegancki ubiór 🙂

26 kwietnia – wyjście do Miejskiej Biblioteki przy ul. Szafranków (zajęcia edukacyjne).

28 kwietnia – Olimpiada ekologiczna organizowana przez P 14 w Chwałowicach. Wyjeżdża cała grupa.

31 maja – wyjście na przedstawienie „Jaś i Małgosia” do TZR. Koszt będzie podany w późniejszym terminie.

3 czerwca – wycieczka rodzinna na zakończenie przedszkola Chata Wuja Toma w Szczyrku. Koszt zostanie podany w późniejszym terminie.

8 czerwca – wycieczka z okazji Dnia Dziecka. Stacyjkowo – przejazd kolejką wąskotorową, zabawa w parku linowym, teatr lalek pana Marka Żyły, pieczenie kiełbasek. Koszt 46 zł/dziecko. Opłata za autokar zostanie pokryta ze środków Rady Rodziców.

15 czerwca – uroczyste zakończenie przedszkola, g.9.15. Więcej szczegółów wkrótce.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Kwiecień :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 29. „W domu i w zagrodzie”  4 – 8.04

Krąg tematyczny 30. „Radosna Wielkanoc ” 11 – 15.04

Krąg tematyczny 31. „Eko stylem życia”  18 – 22.04

Krąg tematyczny 32.  „Strażnicy książek” 25 – 29.04   

Krąg tematyczny 29. W domu i w zagrodzie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić

prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych

wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym

doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji

kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości

dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 8.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci zdjęcia ich zwierząt domowych. Spotkanie z zaproszonym gościem – pasjonatem, hodowcą lub weterynarzem.

Krąg tematyczny 30. Radosna Wielkanoc
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole

kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami

wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych

wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

dokonywanie oceny postępowania swojego i innych

kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki

wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy

budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu

poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”

tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje

doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów

doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej

doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 8, 6.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci dekoracje związane z Wielkanocą (np. drewniane jajka, serwetki, zajączki, rzeczy kojarzące się z wiosną). Podczas jednych z zajęć popołudniowych można zorganizować spotkanie z rodzinami. Każdego dnia dzieci obserwują wysianą rzeżuchę. W piątek mogą zabrać ją do domu. W ciągu tygodnia gromadzimy materiały, w tym rośliny do wykonania stroika.

Krąg tematyczny 31. Eko stylem życia
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy

doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych

kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny

wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych

wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)

kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter

rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych

doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych

kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania

poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)

poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6.

UWAGA! W tym tygodniu nauczyciel prosi o przyniesienie: papieru, gazet, ulotek, opakowań po produktach spożywczych, środkach do mycia i sprzątania, słoików, plastikowych butelek. Na czwartek zaplanowane są rodzinne warsztaty tworzenia ekologicznych toreb.

Krąg tematyczny 32. Strażnicy książek
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)

wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami

kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach

poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem

doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi

wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu

wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1, 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione z domu ulubione książki dzieci i książki z dzieciństwa udostępnione przez rodziców i dziadków (dzieci dowiadują się o historii tych książek od swoich bliskich).

Zmiany w przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z placówki

Uwaga Rodzice!
Od dnia 29.03 br. przedszkole zostaje otwarte, co oznacza, że są Państwo odpowiedzialni za dziecko podczas przyprowadzania i odbierania z placówki. Bardzo prosimy o wchodzenie wraz z pociechami do szatni na parterze oraz ich odbieranie również z tamtego miejsca. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia na piętro. Nie trzeba nakładać maseczek. Ponadto nie mierzymy już temperatury na wejściu do przedszkola.
W celu rozmowy z poszczególnymi nauczycielami prosimy o umawianie się na konkretne godziny i terminy. Nie załatwiamy spraw na szatni.
Bardzo dziękujemy! 😁