Tygryski

Uwaga! Przypominamy o poniedziałkowej wycieczce!

 

W poniedziałek, tj. 18 października

śniadanie jemy wyjątkowo o 7.45!!!

Wyjeżdżamy o 8.15 !!!

Wracamy na obiad ok.11.45/12.00.

W razie pytań proszę o kontakt 😄

 

Bardzo prosimy o punktualność 😁

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 5.   ” Zapachy i smaki jesieni”

Krąg tematyczny 6. “Sztuka bycia razem”

Krąg tematyczny 7.  ” O czym szumią drzewa?”

Krąg tematyczny 8. “Jesienne strategie zwierząt”

Krąg tematyczny 5.   ” Zapachy i smaki jesieni”
Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne

rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań

dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

stosowanie zwrotów grzecznościowych

formowanie poczucia przynależności do rodziny

kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości związanych z oszczędnością i rozsądnym planowaniem wydatków

wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata

rozwijanie wrażliwości zmysłowej

wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych

wykonywanie własnych eksperymentów językowych

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”

kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2

rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych

kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym

rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne

doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych

rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru

wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 6., 7., 8.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne owoce i warzywa, sok, dżem, konfitury malinowe (jeśli to możliwe – świeże maliny), albumy z malarstwem i reprodukcje obrazów o tematyce jesiennej.

Krąg tematyczny 6. “Sztuka bycia razem”
Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie wrażliwości zmysłowej

uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych

kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni

doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób

kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej

uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

kształtowanie zdolności empatii

OBSZAR SPOŁECZNY

umacnianie więzi między dziećmi w grupie

doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej

wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych

wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie wrażliwości zmysłowej

wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich

rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”

doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów

kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3

stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3

doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie

rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4., 5., 6., 8.

 

Krąg tematyczny 7.  ” O czym szumią drzewa?”
Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości

kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach

kształtowanie postawy proekologicznej

uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

OBSZAR SPOŁECZNY

rozwijanie samodzielności oraz budowanie poczucia sprawstwa w przygotowaniu materiałów do zajęć

wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”

rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej

doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach

doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów

rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów

kształtowanie umiejętności układania rytmów

zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni

rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu

zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków

doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami

wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 7.

Krąg tematyczny 8. “Jesienne strategie zwierząt”
Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów

rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji

nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia

rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt

uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych

respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem

poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”

budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów

rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)

rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne

rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę

rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach

doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8.

Drodzy Rodzice szykuje nam się intensywny w wydarzenia październik.
* 5 października w przedszkolu odbędzie się audycja muzyczna ( polska muzyka z bajek, m.in. z bajek Reksio, Koziołek Matołek, Bolek i Lolek)
koszt 5 zł od dziecka.
* 12 października wychodzimy do Teatru Ziemii Rybnickiej na przedstawienie pt. ” Piękna i Bestia”.
Koszt biletu to 20 zł.
* 18 października jedziemy na wycieczkę do Regionalnego Centrum w Żorach Osinach. Koszt przejazdu i wejściówki to 30 zł.
Płatność u nauczycieli 😁 proszę w kopercie lub w woreczku opisane,za co Państwo płacą 😁
Dziękuję!

1.Tomek, Kaśka, Michał, Ela.

Każdy szuka przyjaciela.

Z nim się może wszystko zdarzyć.

Razem zawsze lepiej marzyć.

Ref Nie stój sam, wyciągnij rękę.

Z przyjaciółmi nuć piosenkę. (4X)

2.Można pobiec na huśtawkę

I z gałęzi zrobić tratwę.

Razem odpowiadać echu

Śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę.

Z przyjaciółmi nuć piosenkę.

3.A gdy smutek Cię dopada,

jest przyjaciel i jest rada.

Jeśli dbasz o swoją przyjaźń,

ona nigdy nie przemija.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę

Z przyjaciółmi nuć piosenkę.(4x)

W poniedziałek, tj. 13 września wyjeżdżamy na wycieczkę do Przegędzy (nadleśnictwo Kanetowiec). Tego dnia jemy śniadanie wyjątkowo 8.15 !!!!!!!! Proszę o punktualne przybycie 😁

 

Wyjeżdżamy o 8.45.

 

Dzieci mogą zabrać plecaczki z różnościami ( picie, coś słodkiego – bez czekolady).

 

Na miejscu będzie kiełbaska z ogniska, pieczywo oraz herbata, więc proszę nie dawać zbyt dużo picia do plecaków. Jedna mała woda czy sok wystarczy.

 

Powrót przewidziany 12.30/13.00. Dziecię wracają do przedszkola na zupkę.

 

Przejazd autokarem będzie opłacony z pieniążków zbieranych na Radę Rodziców.

 

Proszę o ubiór adekwatny do pogody ( na tzw. cebulkę) oraz wygodne buty! 😁

W razie pytań proszę pisać 😄

 ,, Na wakacjach było miło”

Na wakacjach było miło,

było miło!

Słońce w plecy nam świeciło,

Nam świeciło!

Wielkie morze jak umiało,

jak umiało!

Za uszami nam szumiało,

nam szumiało!

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato się skończyło!

Na wakacjach było miło,

było miło!

gdy po górach się łaziło,

oj łaziło!

A te góry jak umiały,

jak umiały!

wciąż nam widok zasłaniały,

zasłaniały!

Ref. Na wakacjach…

Na wakacjach było miło,

było miło!

gdy w jeziorze jedną nogę

się umyło,

Gdy się wpadło nosem prosto

do mrowiska się mrówki zobaczyło,

całkiem z bliska!

Ref. Na wakacjach…

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 1. “Ja i Ty to My”

Krąg tematyczny 2. “Spotkanie z latawcem”

Krąg tematyczny 3.  “Pożegnanie lata”

Krąg tematyczny 4. “Tajemnice Ziemi”

 

Krąg tematyczny 1. “Ja i Ty to My”

Cele ogóle

OBSZAR FIZYCZNY

uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

umacnianie więzi z grupą przedszkolną

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji

kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

OBSZAR POZNAWCZY

aktywne słuchanie utworów literackich

wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego

rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)

wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi

klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech

rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów

doskonalenie sprawności grafomotorycznej

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1.,5., 6., 8.

Uwaga! W tym tygodniu potrzebne będą zdjęcia rodzinne (portretowe) przyniesione przez dzieci.

 

Krąg tematyczny 2. Spotkanie z latawcem

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania

rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie

przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

OBSZAR SPOŁECZNY

umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi

obdarzanie uwagą rozmówców

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

poprawne formułowanie wypowiedzi

kształtowanie słuchu fonematycznego

kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu potrzebne będą przygotowane przez nauczyciela karty dydaktyczne z przedmiotami oraz zwierzętami latającymi i nielatającymi (poziom fonetyczny nazw dostosowany do możliwości dzieci), szablony z latawcem do ćwiczeń grafomotorycznych; kolorowe gazety z ilustracjami obiektów latających przyniesione przez dzieci.

 

Krąg tematyczny 3. Pożegnanie lata

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

rozwijanie płynności i estetyki ruchu

kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

OBSZAR EMOCJONALNY

budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe

wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki

uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

OBSZAR SPOŁECZNY

formowanie poczucia tożsamości narodowej

wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy

rozwijanie współpracy w grupie

OBSZAR POZNAWCZY

nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą

dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski

utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku

utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców

rozwijanie słownictwa związanego z tematem

rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik

kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”

rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 6., 8.

Uwaga! W tym tygodniu potrzebne będą wakacyjne zdjęcia i pamiątki, albumy ukazujące piękno regionów, kalejdoskopy, popularne zioła w doniczkach oraz owoce i dżemy o różnych smakach przyniesione przez dzieci.

Krąg tematyczny 4. Tajemnice Ziemi

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

OBSZAR EMOCJONALNY

przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa

kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień

OBSZAR SPOŁECZNY

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań

odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk

rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie

rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach

rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”

kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4., 6., 7.

Uwaga! W tym tygodniu potrzebne będą okazy przyrodnicze (do kącika badacza Ziemi), książki o dinozaurach, figurki dinozaurów przyniesione przez dzieci.

Drodzy rodzice,

Dyrektor i nauczyciele Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku serdecznie zapraszają rodziców dzieci uczęszczających i nowo przyjętych na pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym 2021/2022.

 

Zebrania odbędą się:

 • 01.09.2021 o godz. 16.30 – grupa MISIE (3-l.)
 • 01.09.2021 o godz. 17.00 – grupa SMOKI (4-l.)
 • 02.09.2021 o godz. 16.30 – grupa RYBKI (5-l.)
 • 02.09.2021 o godz. 17.00 – grupa TYGRYSKI (6-l.)

 

Bardzo prosimy, aby:

 • na zebraniu pojawił się jeden rodzic dziecka,
 • zabezpieczyć się w maseczkę
 • przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce,
 • zachować bezpieczny odstęp,
 • zabrać ze sobą długopis.
Zagrożenie owsicą
OGŁOSZENIE
Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola
o zdiagnozowanej u niego owsicy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie
i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:
-obserwacja własnych dzieci;
-w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;
-podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;
-zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.
Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też,
aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.
Owsiki
Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową
człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi się „robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i dające się łatwo zaobserwować w stolcach.
Co to są owsiki?
Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej . Ich charakterystyczny długi i wijący kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita
cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest
jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 tygodni, po których “wędruje” z jelita grubego w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików.
Liczba jaj waha się od 8 tys. do 12 tys. jaj.
Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą „brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu z pasożytem
-mogą także powodować anemię.
Przedostają się one do organizmu poprzez przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego.
Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza
częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym obumierają. Jaja pasożyta znajdują się w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie
do niej określonych produktów np. czosnku może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie
zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja.
Objawy owsicy
Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak w
każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą.
Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość.
Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami,
obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha
połączone z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy.
Leczenie
Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki
pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami stosowanymi do zwalczania owsików są:
mebendazol i albendazol podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.
Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty.
Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach.
Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,a domowników ochroni przed ich atakiem.
Pamiętaj!
Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole.
Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli z grupy.
DOBRE RADY
Aby skutecznie pozbyć się owsików, warto w czasie kuracji:
● obciąć dzieciom paznokcie
● dopilnować, żeby nie oblizywały palców, nie trzymały ich w buzi, ani nie obgryzały paznokci
● codziennie zmieniać bieliznę, piżamkę, a także ręcznik
● zadbać o dietę pobudzającą jelita do pracy (wypróżnienia pomogą pozbyć się pasożytów),
● bieliznę, pościel, ręczniki oraz piżamę wyprać w temperaturze 95 ̊C, a inne rzeczy wyprasować
gorącym żelazkiem
● na noc zakładać dziecku obcisłe majteczki, by utrudnić mu drapanie ;
● zetrzeć kurze
● umyć zabawki wodą z mydłem (lub polać wrzątkiem albo wyprać)
● powtórzyć całą akcję sprzątania domu w trakcie następnej kuracji.
Niespokojny sen może być jednym z objawów zakażenia tymi pasożytami

Czerwiec

Tematyka:

1) Sporty letnie.

2) Wyjątkowe smaki lata.

3) Zwierzęta na wsi i w domu.

4) Wkrótce wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zaba­wach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne
 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarów­no indywidualnym jak i zespołowym
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodni­czych jak i społecznych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach

Obszar poznawczy

 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej
 • usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie mechanizmów uczenia się
 • budowanie zainteresowania regionami Polski
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności