Tygryski

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Maj :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 33. „Biało – czerwony maj ”  2- 6.05

Krąg tematyczny 34. „Podróże po Europie ” 9-13.05

Krąg tematyczny 35. „Wiosenne barwy i dźwięki ” 16-20.05

Krąg tematyczny 36.  „W rodzinnym kręgu ” 23-27.05   

Krąg tematyczny 33. Biało-czerwony maj
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych

kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby

kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych

kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów

kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”

kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu

kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy

kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych

kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym

kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski, albumy o Polsce, mapy, pamiątki z Polski, elementy folklorystyczne; na piątek: sezonowe polskie i regionalne produkty do zrobienia kanapek.

Krąg tematyczny 34. Podróże po Europie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków

kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa

kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich

doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 8., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne zdjęcia, przedmioty związane z krajami europejskimi i podróżami po Europie; rogaliki z ciasta francuskiego, bagietki i francuskie sery do degustacji; bazylia w doniczce; produkty do przygotowania pizzy; książki francuskich i brytyjskich autorów dla dzieci.

Krąg tematyczny 35. Wiosenne barwy i dźwięki
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie koordynacji ruchowej

kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania

doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy

doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy

doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

wzbudzanie zainteresowań czytelniczych

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje

utrwalenie poznanych liter i cyfr

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych

poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych

doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin

poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką

doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne puste opakowania po jajkach niespodziankach.

Krąg tematyczny 36. W rodzinnym kręgu
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł

doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku

wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób

kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

OBSZAR SPOŁECZNY

poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych

doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania

kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych

kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań

doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują

kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy

doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”

poszerzanie wiedzy na temat zawodów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 3., 1., 8.

Uwaga! Nauczyciel prosi dzieci o przyniesienie w poniedziałek zdjęć członków swoich rodzin; na środę dzieci przygotowują wywiad z rodzicami o ich pracy; na wtorek i piątek będą potrzebne gąbki kuchenne (ok. 2 na osobę); na czwartek jest zaplanowane spotkanie integracyjne z rodzinami dzieci (spis potrzebnych rzeczy w opisie dnia).

 

Co nas czeka w najbliższym czasie :)

21 kwietnia – zdjęcia (tablo + legitymacyjne), prosimy o elegancki ubiór 🙂

26 kwietnia – wyjście do Miejskiej Biblioteki przy ul. Szafranków (zajęcia edukacyjne).

28 kwietnia – Olimpiada ekologiczna organizowana przez P 14 w Chwałowicach. Wyjeżdża cała grupa.

31 maja – wyjście na przedstawienie „Jaś i Małgosia” do TZR. Koszt będzie podany w późniejszym terminie.

3 czerwca – wycieczka rodzinna na zakończenie przedszkola Chata Wuja Toma w Szczyrku. Koszt zostanie podany w późniejszym terminie.

8 czerwca – wycieczka z okazji Dnia Dziecka. Stacyjkowo – przejazd kolejką wąskotorową, zabawa w parku linowym, teatr lalek pana Marka Żyły, pieczenie kiełbasek. Koszt 46 zł/dziecko. Opłata za autokar zostanie pokryta ze środków Rady Rodziców.

15 czerwca – uroczyste zakończenie przedszkola, g.9.15. Więcej szczegółów wkrótce.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Kwiecień :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 29. „W domu i w zagrodzie”  4 – 8.04

Krąg tematyczny 30. „Radosna Wielkanoc ” 11 – 15.04

Krąg tematyczny 31. „Eko stylem życia”  18 – 22.04

Krąg tematyczny 32.  „Strażnicy książek” 25 – 29.04   

Krąg tematyczny 29. W domu i w zagrodzie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić

prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych

wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym

doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji

kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości

dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 8.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci zdjęcia ich zwierząt domowych. Spotkanie z zaproszonym gościem – pasjonatem, hodowcą lub weterynarzem.

Krąg tematyczny 30. Radosna Wielkanoc
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole

kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami

wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych

wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

dokonywanie oceny postępowania swojego i innych

kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki

wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy

budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu

poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”

tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje

doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów

doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej

doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 8, 6.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci dekoracje związane z Wielkanocą (np. drewniane jajka, serwetki, zajączki, rzeczy kojarzące się z wiosną). Podczas jednych z zajęć popołudniowych można zorganizować spotkanie z rodzinami. Każdego dnia dzieci obserwują wysianą rzeżuchę. W piątek mogą zabrać ją do domu. W ciągu tygodnia gromadzimy materiały, w tym rośliny do wykonania stroika.

Krąg tematyczny 31. Eko stylem życia
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy

doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych

kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny

wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych

wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)

kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter

rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych

doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych

kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania

poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)

poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6.

UWAGA! W tym tygodniu nauczyciel prosi o przyniesienie: papieru, gazet, ulotek, opakowań po produktach spożywczych, środkach do mycia i sprzątania, słoików, plastikowych butelek. Na czwartek zaplanowane są rodzinne warsztaty tworzenia ekologicznych toreb.

Krąg tematyczny 32. Strażnicy książek
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)

wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami

kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach

poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem

doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi

wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu

wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1, 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione z domu ulubione książki dzieci i książki z dzieciństwa udostępnione przez rodziców i dziadków (dzieci dowiadują się o historii tych książek od swoich bliskich).

Zmiany w przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z placówki

Uwaga Rodzice!
Od dnia 29.03 br. przedszkole zostaje otwarte, co oznacza, że są Państwo odpowiedzialni za dziecko podczas przyprowadzania i odbierania z placówki. Bardzo prosimy o wchodzenie wraz z pociechami do szatni na parterze oraz ich odbieranie również z tamtego miejsca. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia na piętro. Nie trzeba nakładać maseczek. Ponadto nie mierzymy już temperatury na wejściu do przedszkola.
W celu rozmowy z poszczególnymi nauczycielami prosimy o umawianie się na konkretne godziny i terminy. Nie załatwiamy spraw na szatni.
Bardzo dziękujemy! 😁

#lekcjaHigieny #Wirusoochrona cz. 2

W ramach akcji wirusoochrona, a także naszych zajęć dydaktycznych, które w tym tygodniu dotyczą zdrowia i higieny stworzyliśmy dzisiaj bajeczkę pt. „Jak witaminy pokonały wirusy”. Dzieci zyskały również nowego „przyjaciela” – Profesora Wiruska-Chytruska, który przybył, by pomóc im zwalczać złe wirusy i dbać o zdrowie swoje oraz innych. Dzieci chętnie wykonywały zadania Profesora oraz pozowały do zdjęć.
p.s. Wstawiam na prośbę dzieci treść ułożonej bajeczki 🙂
Jak witaminy pokonały wirusy”
Dawno, dawno temu w krainie nazywanej „Witaminową Doliną” zdarzyła się rzecz niesłychana. Pogoda była piękna – świeciło słonko, a wszyscy mieszkańcy byli radośni oraz szczęśliwi. Tego dnia w Witaminowej Dolinie miała odbyć się wspaniała uroczystość – swoje urodziny obchodziła Witamina „C”. Przygotowania trwały od samego rana. Wszyscy zgromadzili się na rynku i ciężko pracowali, żeby impreza niespodzianka się udała. Udekorowali cały Rynek i czekali na solenizantkę, która miała się pojawić o godzinie 16.00. Nagle niebo zrobiło się ciemne i mieszkańcy Witaminowej doliny usłyszeli hałas helikopterów. To paskudne wirusy nadlatywały ze swojej mrocznej wioski, żeby popsuć przyjęcie i przejąć władzą nad doliną. Na całe szczęście zegar na Ratuszu wybił godzinę 16.00 i pojawiła się Witamina „C”, która posiadała tajną broń. Wyjęła procę oraz kawałki owoców cytrusowych (cytryn, limonek, pomarańczy i grejpfrutów) i zaczęła celować do wirusów. Kiedy wirus został trafiony kwaśnym owocem w 1 sekundzie znikał. Dzięki odważnej solenizantce wirusy zostały pokonane, a Witaminowa Dolina mogła cieszyć się spokojem. Wszyscy mieszkańcy gratulowali Witaminie „C”, a także składali życzenia urodzinowe. Szybko zabrali się do naprawienia zniszczeń wyrządzonych przez wirusy, by móc świętować. Najstarszy mieszkaniec Doliny powiedział bardzo ważną rzecz: „Z takimi witaminami wirusy nam nie straszne!”

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane wsparcie,serce i zaangażowanie w zbiórce darów dla uchodźców z Ukrainy.

Informujemy również, że istnieje możliwość innej formy pomocy (w tym finansowej) prowadzonej przez konkretne organizacje.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.pomagamukrainie.gov.pl

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Marzec :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 24. „Sztuka blisko nas”  28.02 – 4.03

Krąg tematyczny 25.   „Recepta na zdrowie”  7 – 11.03

Krąg tematyczny 26. „Kiedyś i dziś”  14-18.03

Krąg tematyczny 27. „Na tropach wiosny”  21 – 25.03

Krąg tematyczny 28. „Morskie podróże i opowieści”  28.03 – 1.04

 

Krąg tematyczny 24. Sztuka blisko nas  28.02 – 4.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)

doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru

wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką

kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój

kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych

kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury

kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki

kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura

doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter

poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem

poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych

wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów

kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje

doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę

kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów

doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci pudełka (rożnej wielkości i w różnym kształcie) i inne materiały potrzebne do tworzenie kompozycji.

Krąg tematyczny 25. Recepta na zdrowie  7 – 11.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach

wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu

doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów

wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych

rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi

kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy

wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe

doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.

rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu

rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów

doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby

kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci przybory kosmetyczne i puste opakowania po kosmetykach (szampon, odżywka, płyn do kąpieli, żel pod prysznic, gąbka, pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szczotka do włosów, grzebień, suszarka do włosów, mydelniczka, nożyczki do paznokci, pilniczek itp.).

Krąg tematyczny 26. Kiedyś i dziś    14-18.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii

kształtowanie nawyku regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w zabawach kulinarnych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

wdrażanie do współdziałania z dziećmi podczas zabawy, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku

wdrażanie do przyjmowania, tworzenia i respektowania zasad korzystania z nowoczesnej technologii

rozwijanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

OBSZAR POZNAWCZY

wdrażanie do korzystania z rożnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji

wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką

budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich

budzenie zainteresowań technicznych

doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów

poszerzanie znajomości liter – litery „z”, „Z”

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9

kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia

doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej

doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4.

UWAGA! Na poniedziałek potrzebne będą: rożne tekturowe pudełka, rolki po papierze toaletowym, jednorazowe kubeczki i talerzyki.

Krąg tematyczny 27. Na tropach wiosny  21 – 25.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych

rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody

wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabaw

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych

doskonalenie słuchu fonematycznego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą

doskonalenie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę

rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków

wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”

rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego

kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków <, >, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”

doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy

wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków

poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody

wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

UWAGA! Na poniedziałek potrzebne będą: różne tekturowe pudełka, rolki po papierze toaletowym, jednorazowe kubeczki i talerzyki.

Krąg tematyczny 28. Morskie podróże i opowieści  28.03 – 1.04
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu

kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy

wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania

kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań

kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych

odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe

wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka

wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych

wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych

wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenie swym doświadczeniom

rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter,

odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek

doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów

doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów

doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9

kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych

kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 7., 8.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą: gałęzie i patyki oraz słoiki.

Pomagamy!!!

Rybnicka Paczka dla Ukrainy z Przedszkola nr 11 w Rybniku ❤️

 

Wspólnie pomóżmy obywatelom Ukrainy!

 

Włączając się w zbiórkę produktów stworzymy tzw. „paczkę na start”.

 

Określone poniżej produkty prosimy zostawiać w wyznaczonym miejscu w przedszkolu .

My przekażemy je dalej – do Rybnickiej Rady Kobiet, która odpowiednio je rozdysponuje 💪

 

Przypominamy jeszcze raz, jak powinna wyglądać rybnicka paczka dla Ukrainy

 

Artykuły medyczne:

 

– Komplet plastrów

 

– Mała butelka płynu do odkażania (np. oktanisept)

 

– Tabletki przeciwóbolwe ( Apap, Ibuprom)

 

– Aspiryna

 

– Bandaż elastyczny

 

– 6-10 maseczek jednorazowych

 

Artykuły spożywcze:

 

– 6 zupek typu gorący kubek

 

– 6 zupek tzw. chińskich

 

– 6 zupek typu gorący kubek na słodko

 

– 1 duże opakowanie herbaty w torebkach ekspresowych

 

– 1 kawa rozpuszczalna lub mielona

 

– 1 dżem

 

– 3 puszki rybne

 

– 3 puszki mięsne

 

– chleb tostowy z długim terminem spożycia

 

Artykuły osobiste:

 

– szampon do włosów

 

– żel, mydło do mycia

 

– pasta do zębów

 

– 4 szczoteczki do zębów

 

– 10 małych paczek chusteczek higienicznych

 

– paczka wilgotnych chusteczek dla dzieci (ok.60 sztuk w opakowaniu)

Artykuły pozostałe:

 

– opakowanie papieru toaletowego (np. w zgrzewce po 8 rolek)

 

– 2 paczki podpasek

 

– 1 opakowanie pieluch typu „pampers”

 

– 1 opakowanie mleka w proszku dla dzieci

 

– zgrzewka wody mineralnej niegazowanej w zgrzewce po 6 sztuk

 

Zachęcamy do pomocy i dziękujemy za włączenie się w akcję.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Luty :)

Krąg tematyczny 21 : „Polarna wyprawa”  31.01 – 4.02

Krąg tematyczny 22 : „Karnawał na świecie” 7- 11.02

14-27 luty – ferie zimowe; zajęcia o tematyce dostosowanej do  umiejętności, możliwości i wieku najmłodszych.

Krąg tematyczny 21. Karnawał na świecie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu

kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji

doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie

kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku

doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie

kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego

kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania

kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)

kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu

doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych

poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”

rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter

doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje

kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8

kształtowanie pojęcia stałości długości

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych

rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.

rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 5., 8.

Krąg tematyczny 22. Polarna wyprawa
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.

rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę

kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń

budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność

wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów

doskonalenie umiejętności wyrażania rożnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem

wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów

poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”

rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich

kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =

rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw

rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 4., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci:

gazety, książki, plakaty zawierające informacje o zwierzętach polarnych, Arktyce i Antarktydzie, Inuitach itp. – dzień pierwszy,

produkty do zdrowej przekąski podróżnika – dzień drugi,

plastikowe butelki bez etykietek – dzień czwarty.