Tygryski

Bal karnawałowy „ W zimowej krainie”

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki na bal przebierańców, który odbędzie się 11 lutego. Tematyka tegorocznego balu to „ W zimowej krainie” Na balu obowiązuje strój karnawałowy i dobry humor

Rozstrzygnięcie konkursu na szopkę bożonarodzeniową 😀

Uwaga Rodzice!

 

Na wstępie pragniemy podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w rodzinnym konkursie na szopkę bożonarodzeniową ♥️ Choć dotarły do nas (tylko) 4 prace, to jednak nie możemy się nadziwić, jaki ogrom pracy został włożony w ich wykonanie! 💪❤️😀

 

Jury obradowało, lecz nie potrafiło zdecydować,kto powinien otrzymać zaszczytne 1 miejsce.

 

Ogłaszamy, że wszystkie rodziny, które wzięły udział w Konkursie postanowiliśmy uhonorować 1 miejscem.

 

1 miejsce otrzymują:

 

Lenka K. wraz z rodziną (gr.Tygryski)

Antek S. wraz z.rodziną (gr. Rybki)

Artur J. wraz z rodziną (gr. Rybki)

Antek C. wraz z rodziną (gr. Tygryski)

 

Dziękujemy za zaangażowanie i dawanie dzieciom dobrego przykładu ♥️😀

Poniżej zamieszamy zdjęcia tych niesamowitych prac. Gratulujemy pomysłów i raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie ♥️

 

W poniedziałek odbędzie się rozdanie dyplomów i nagród 🏆

Kolędowanie :)

Drodzy Rodzice!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dnia 16 stycznia, tj. niedziela odbędzie się nasze przedszkolne kolędowanie. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Kolędowanie odbędzie się w Kościele pw. św. Jadwigi w Rybniku ( ul. Kardynała Kominka 18) o godzinie 15.45.  Bardzo prosimy, by dzieci były obecne o 15.15 w celu przygotowania do występu. Prosimy również, aby ubrać najmłodszych elegancko, ale ciepło ( kurtki, czapki, szaliki itd. zabiorą Państwo ze sobą, żeby się nie pomieszały i nie pogubiły.)

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu i będzie nam bardzo miło ,jak uda się jak największej liczbie przedszkolaków przybyć 16 stycznia na wspólne śpiewanie 😍

Dziękujemy! Do zobaczenia!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Styczeń :)

Krąg tematyczny 17. Coraz bliżej gwiazd    3-7.01.2022 r.

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych

kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych

doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami

kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania

OBSZAR SPOŁECZNY

integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu

doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii

kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab

wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami

kształtowanie pojęcia liczby „osiem”, poznanie cyfry 8

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8

doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

doskonalenie umiejętności przeliczania elementów

kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych

wzbogacanie słownictwa związanego z tematem

rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych

stymulowanie swobodnej aktywności poznawczej poprzez zabawy w kąciku tematycznym, oglądanie książek, ilustracji, modeli powietrznych środków transportu itp.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne książki, modele powietrznych środków transportu lub ich zdjęcia przyniesione przez dzieci.

 

Krąg tematyczny 18. Za zimową szybą 10-14.01.2022 r.

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu

doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym

kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter

wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu

doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji

kształtowanie pojęcia stałości długości

doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”

kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)

kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 8.

Krąg tematyczny 19. Serce dla babci i dziadka 17-21.01.2022 r.

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery

wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych

wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń

OBSZAR SPOŁECZNY

zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny

kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji

kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów

kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny

kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie

wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych

utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych

rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania

rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

Krąg tematyczny 20. Kim będę? 24- 28.01.2022 r.

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała

kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych

umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu

OBSZAR EMOCJONALNY

budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie

wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej

wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych

OBSZAR SPOŁECZNY

integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka

kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu

kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii

doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych

doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich

kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów

wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne wytwory rzemiosła użytkowego i artystycznego przyniesione przez nauczyciela i dzieci.

Nasze kolędy i pastorałki ;)

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki
Do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, matkę Jego
2. Witaj, Jezu ukochany
Od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony
Od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony
Od narodów upragniony
3. Witaj, Dziecineczko w żłobie
Wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy
Boś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy
Boś nas wyrwał z czarta mocy
„Przybieżeli do Betlejem”
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
2.Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli, jak żywi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
„Bosy pastuszek”
1. Był pastuszek bosy
Na fujarce grał
Pasał w górach owce
I w szałasie spał
Nagle aniołowie
Z nieba w bieli przyfrunęli
Obudzili go gdy spał gdy spał
Obudzili go gdy spał gdy spał
Dziś do Betlejem
Trzeba nocą iść
Bo Narodzenia
Czas wypełnił dni
Tam gdzie stajenka
Razem z bydlątkami
Leży dzieciąteczko
I na sianku śpi
Świat na to czekał
Wiele już lat
I Narodzenia
Dziś wita czas
Biegnij pastuszku
Jasną drogą niebo płonie
A na niebie pierwszej gwiazdy blask
A na niebie pierwszej gwiazdy blask
2. Był pastuszek bosy
Zimne nóżki miał
Ale dobry anioł
Piękne butki dał
Wziął pastuszek owce
Pobiegł tak jak wiatr przed siebie
A na niebie blask od gwiazd od gwiazd
A na niebie blask od gwiazd od gwiazd
Dziś do Betlejem
Trzeba nocą iść
Bo Narodzenia
Czas wypełnił dni
Tam gdzie stajenka
Razem z bydlątkami
Leży dzieciąteczko
I na sianku śpi
Świat na to czekał
Wiele już lat
I Narodzenia
Dziś wita czas
Biegnij pastuszku
Jasną drogą niebo płonie
A na niebie blask od gwiazd
A na niebie blask od gwiazd
„Świeć gwiazdeczko”
1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
3. Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają „Gloria”
To gloria, święta historia
Święta historia
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
„Gore gwiazda”
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Ogłoszenie :)

Witam 21 grudnia (wtorek) planujemy nagranie programu artystycznego związanego z Świętami Bożego Narodzenia. Bardzo proszę, aby dziewczynki były ubrane na biało (jak najbardziej skrzydełka mogą być) – będą aniołkami. Chłopcy to pastuszkowie ( spodnie dowolne, koszula dowolna, super gdyby było nakrycie głowy i kamizelka – oczywiście w miarę możliwości). Bardzo dziękuję za zaangażowanie 😃 W razie pytań proszę o wiadomość 🥰

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Grudzień :)

 

 

Krąg tematyczny 13. Zabawy w teatr
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych

doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim

wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych

doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia

budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy

kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia

wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów

doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi

kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy

zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych

kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”

kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych

poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 7., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci akcesoria do kącika teatralnego, np. nieużywane skarpety, rękawiczki, drewniane łyżki, maskotki, maski, kukiełki, elementy przebrań. Jeśli to możliwie, warto w tym tygodniu zaplanować wizytę w teatrze.

 
Krąg tematyczny 14. Kulinarne ciekawostki
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania

kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku

wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy

doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów

wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza

wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji

kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)

kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny

doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą

doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 7.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne opakowania po produktach spożywczych oraz zdjęcia produktów z gazetek reklamowych przyniesione przez dzieci.

 
Krąg tematyczny 15. Magia świąt
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania

doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków z użyciem sztućców

doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem

kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa

kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia

kształtowanie postawy troski wobec zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw ruchowych

kształtowanie świadomości przynależności do rodziny

wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości

kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie

kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy

kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe

kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart

kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia

kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej

kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości

doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie

doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 6., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne świąteczne kartki, bombki, łańcuchy i inne ozdoby świąteczne przyniesione przez dzieci, zdjęcia dzieci ze świąt. W miarę możliwości warto zorganizować wizytę na pobliską pocztę oraz świąteczny poczęstunek, na który zostaną zaproszeni rodzice.

 
Krąg tematyczny 16. Zegary i kalendarze
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia

wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała

kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej

poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi

kształtowanie pojęcia liczby „siedem”, poznanie cyfry 7

kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością

doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne różnego rodzaju kalendarze oraz przyrządy do odmierzania czasu (budzik, zegarek na rękę, zegar elektroniczny, klepsydra) przyniesione przez dzieci i nauczyciela, plastikowe butelki o różnej średnicy otworu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zebranie z Rodzicami :)

Serdecznie zapraszam na spotkanie we wtorek, tj. 23 listopada o godzinie 16.00.

Bardzo prosimy, aby:

  • na zebraniu pojawił się jeden rodzic dziecka,
  • zabezpieczyć się w maseczkę
  • przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce,
  • zachować bezpieczny odstęp,
  • zabrać ze sobą długopis.

Co nas czeka w najbliższym czasie :)

W najbliższym czasie:
19 listopada (piątek) – wizyta w Muzeum w Rybniku. Wystawa „Dawne zawody w miniaturze”. Wejście darmowe.
22 listopada (poniedziałek) – sesja zdjęciowa wykonywana przez p.Jedynaka (kartki świąteczne, zdjęcia portretowe, bombki, kalendarze).
26 listopada (piątek) – wyjście do biblioteki; zajęcia z okazji Dnia Pluszowego Misia .

Konkurs recytatorski

Dwoje spośród naszych starszaków : Amelka i Antek C. wzięło udział w Miejskim Konkursie Recytatorskim org. przez Przedszkole nr 50 w Boguszowicach pt.”Kocham Cię Polsko”.

Z radością informujemy, że Antoś zdobył 1 miejsce w kategorii 5-6 latków 😍🏆 Amelce również gratulujemy i cieszymy się, że chciała wziąć udział w tym przedsięwzięciu 😀 Ze swojej strony bardzo dziękuję Rodzicom za współpracę i zaangażowanie 😁