Tygryski

Dzień kropki

 

14 września świętujemy Międzynarodowy Dzień Kropki. W tym dniu dzieci przychodzą ubrane w odpowiedni strój. Im więcej kropek na ubraniu  tym lepiej.

Co czeka Tygryski we wrześniu…?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

Tydzień 1. Przedszkolaki to my!
– doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych,

– rozwijanie sprawności motoryki małej,wdrażanie do używania chwytu pisarskiego

– rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli, uczuć i emocji,

– współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy

– wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem, oraz rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania,

– kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

Tydzień 2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki
– aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

– rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje),

– wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu

– wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach,kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

– kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym,- wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

– wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

– kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych

– rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu,

– wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych,

– kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

Tydzień 3. Razem ciekawie spędzamy czas
– rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka),

– wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi, wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób,

– rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka),

– wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym, wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą,

– kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole, a także kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania), wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów

– rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek, tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco,

– kształtowanie umiejętności szacowania, przeliczanie kolekcji, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej,

– rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia,

– doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej,

– doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

Tydzień 4. Co lubi każdy z nas?
– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,

– kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości, wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność), kształtowanie umiejętności czerpania radości ze współpracy,

– kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych,

– wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym, rozwijanie postawy współdziałania,

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,

– kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek,kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie,

– doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,

-poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”, poznanie obrazu graficznego liczby „1”,

doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania), wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

Informacje dla rodziców

Drodzy rodzice!

Rozpoczynamy rok szkolny 2018/2019 😀

Bardzo proszę o przyniesienie: zeszytu do religii (proszę podpisać), szczoteczki do zębów i kubeczka, mokrych i suchych chusteczek, stroju do gimnastyki (koszulka i krótkie spodenki – najlepiej z inicjałami dziecka na metce), wody mineralnej niegazowanej.

 

Rodziców, którzy nie byli na spotkaniu organizacyjnym proszę o kontakt z wychowawcą grupy.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY  RODZICÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  14.06.18  O  GODZINIE 16.30

Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej 26.04.2018

Wycieczka na lotnisko