Co czeka Tygryski we wrześniu…?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

Tydzień 1. Przedszkolaki to my!
– doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych,

– rozwijanie sprawności motoryki małej,wdrażanie do używania chwytu pisarskiego

– rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli, uczuć i emocji,

– współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy

– wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem, oraz rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania,

– kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

Tydzień 2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki
– aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

– rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje),

– wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu

– wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach,kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

– kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym,- wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

– wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

– kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych

– rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu,

– wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych,

– kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

Tydzień 3. Razem ciekawie spędzamy czas
– rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka),

– wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi, wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób,

– rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka),

– wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym, wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą,

– kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole, a także kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania), wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów

– rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek, tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco,

– kształtowanie umiejętności szacowania, przeliczanie kolekcji, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej,

– rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia,

– doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej,

– doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

Tydzień 4. Co lubi każdy z nas?
– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,

– kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości, wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność), kształtowanie umiejętności czerpania radości ze współpracy,

– kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych,

– wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym, rozwijanie postawy współdziałania,

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,

– kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek,kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie,

– doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,

-poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”, poznanie obrazu graficznego liczby „1”,

doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania), wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

Informacje dla rodziców

Drodzy rodzice!

Rozpoczynamy rok szkolny 2018/2019 😀

Bardzo proszę o przyniesienie: zeszytu do religii (proszę podpisać), szczoteczki do zębów i kubeczka, mokrych i suchych chusteczek, stroju do gimnastyki (koszulka i krótkie spodenki – najlepiej z inicjałami dziecka na metce), wody mineralnej niegazowanej.

 

Rodziców, którzy nie byli na spotkaniu organizacyjnym proszę o kontakt z wychowawcą grupy.

 

Witaj Przedszkole

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym,

życzymy wszystkim Dzieciom,

by nasze przedszkole było dla nich ciepłym i przyjaznym miejscem do zabawy i nauki.

Szczególnie ciepło witamy nasze Maluszki,

które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.

Życzymy Wam szybkiej adaptacji.

Rodzicom życzymy wielu miłych przeżyć związanych z sukcesami dzieci

oraz dobrej współpracy z wychowawcami.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Grupa Misie

Michalina Komarnicka

Mariola Gądek

Kinga Cichowska

Grupa Smoki

Aleksandra Pol

Alina Majer

Karolina Sławik

Grupa Rybki

Agnieszka Warmińska

Agnieszka Nowak

Andrzej Nowak

Grupa Tygryski

Tatiana Tauzowska

Joanna Markowska

Marzena Mentlik

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tematyka na miesiąc Wrzesień

Przyjaciół powitać czas, przedszkole wita nas

W moim domu nie nudzi się nikomu

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
 • Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

 

Wyprawka

Do przedszkola przynosimy:

strój  gimnastyczny( koszulka z krótkim rękawem, spodenki)

chusteczki higieniczne, chusteczki mokre

szczoteczkę i pastę do zębów

 

 

Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców

na zebranie organizacyjne

na rok szkolny 2018/2019,

w dniu 30.08.2018 o godzinie 16.30.

Obecność wszystkich rodziców obowiązkowa.

Kontakt

Przedszkole nr 11

ul. Bohaterów Westerplatte 10

44-217 Rybnik

tel/fax 324223978

E-mail: przedszkole_nr11@wp.pl

E-mail intendenta Przedszkola nr 11: intendent.p11@gmail.com

Dyrektor: Helena Lorenc

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY  RODZICÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  14.06.18  O  GODZINIE 16.30