Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj

Maj

Tematyka:

1) Książka moim przyjacielem.

2) Wielkie talenty, ciekawe zawody.

3) Duże i małe rodziny w akcji.

4) Kocham Cię, mamo!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • usprawnianie motoryki małej
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

 

Obszar emocjonalny

 • szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości
 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną
 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uczenie wrażliwości, empatii i odpowiedzialności
 • uwrażliwianie na los istot słabszych i zależnych od nas, w tym roślin i zwierząt
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć przy użyciu charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

Obszar społeczny

 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych
 • wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • budowanie poczucia własnej wartości wynikającej z przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • wyrażanie szacunku wobec siebie, innych osób oraz wszystkich istot żywych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci, osób dorosłych, roślin i zwierząt
 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie i tworzenie zasad podczas zabaw dowolnych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunku do przyrody i dbania o jej dobro
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i wykonywanie przydzielonych czynności
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków, w tym wynikających z opieki nad roślinami i zwierzętami

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków
 • wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.
 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach
 • rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy, odczytywanie i układanie sylab i krótkich wyrazów z poznanych liter
 • układanie przedmiotów w rytmy i szeregi, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie modeli monet o niskich nominałach
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, przeliczanie elementów zbiorów
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

02 – 06.05  Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

09.– 13.05 Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

16.– 20.05 Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

23.– 27.05 Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Maj :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 33. „Biało – czerwony maj ”  2- 6.05

Krąg tematyczny 34. „Podróże po Europie ” 9-13.05

Krąg tematyczny 35. „Wiosenne barwy i dźwięki ” 16-20.05

Krąg tematyczny 36.  „W rodzinnym kręgu ” 23-27.05   

Krąg tematyczny 33. Biało-czerwony maj
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych

kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby

kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych

kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów

kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”

kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu

kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy

kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych

kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym

kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski, albumy o Polsce, mapy, pamiątki z Polski, elementy folklorystyczne; na piątek: sezonowe polskie i regionalne produkty do zrobienia kanapek.

Krąg tematyczny 34. Podróże po Europie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków

kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa

kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich

doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 8., 2., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne zdjęcia, przedmioty związane z krajami europejskimi i podróżami po Europie; rogaliki z ciasta francuskiego, bagietki i francuskie sery do degustacji; bazylia w doniczce; produkty do przygotowania pizzy; książki francuskich i brytyjskich autorów dla dzieci.

Krąg tematyczny 35. Wiosenne barwy i dźwięki
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie koordynacji ruchowej

kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania

doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy

doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy

doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

wzbudzanie zainteresowań czytelniczych

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje

utrwalenie poznanych liter i cyfr

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych

poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych

doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin

poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką

doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 1.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne puste opakowania po jajkach niespodziankach.

Krąg tematyczny 36. W rodzinnym kręgu
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł

doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku

wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób

kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

OBSZAR SPOŁECZNY

poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych

doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania

kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych

kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań

doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują

kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy

doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu

doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”

poszerzanie wiedzy na temat zawodów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 3., 1., 8.

Uwaga! Nauczyciel prosi dzieci o przyniesienie w poniedziałek zdjęć członków swoich rodzin; na środę dzieci przygotowują wywiad z rodzicami o ich pracy; na wtorek i piątek będą potrzebne gąbki kuchenne (ok. 2 na osobę); na czwartek jest zaplanowane spotkanie integracyjne z rodzinami dzieci (spis potrzebnych rzeczy w opisie dnia).

 

Wyniki konkursu „Frele i Karlusy fajne pomysły mają i eko-zabawki na konkurs przysyłają”

Dziękujemy za liczny udział w konkursie. Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności

 i innowacyjnych pomysłów 😍 Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Kategoria dzieci 5-6 letnich:

1 miejsce Maria Jurkiewicz lat 5 „Króliś na klopsztandze” P1 w Rybniku

2 miejsce Adam Sypniewski lat 6 „Wojok Edek” ZSzP nr 3 w Rybniku

Kategoria dzieci 3-4 letnich:

1 miejsce Bartłomiej Wojtaś 3,5 l.   „Richtig wartki traktor od Starzika” Oddziały Przedszkolne w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku

1 miejsce Mikołaj Ryszka 3 l.  ” Fligier na luft”  Oddziały Przedszkolne w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku

Wyróżnienie:

Filip Buda „Gryfny zwyrtek” Oddziały Przedszkolne w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku

Raz jeszcze dziękujemy za udział w konkursie. Powiadomimy Państwa indywidualnie o sposobie przekazania nagród, dyplomów i podziękowań 🙂

Nabór uzupełniający

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

Nabór do Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku dla nowych wychowanków na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 21.04.2022 od  godz. 8:00 do 05.05.2022, do godz. 15:00. Prosimy rodziców o logowanie się na stronie:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Wypełniony i podpisany formularz  przez obojga rodziców należy wydrukować i dostarczyć do przedszkola.

 

Co nas czeka w najbliższym czasie :)

21 kwietnia – zdjęcia (tablo + legitymacyjne), prosimy o elegancki ubiór 🙂

26 kwietnia – wyjście do Miejskiej Biblioteki przy ul. Szafranków (zajęcia edukacyjne).

28 kwietnia – Olimpiada ekologiczna organizowana przez P 14 w Chwałowicach. Wyjeżdża cała grupa.

31 maja – wyjście na przedstawienie „Jaś i Małgosia” do TZR. Koszt będzie podany w późniejszym terminie.

3 czerwca – wycieczka rodzinna na zakończenie przedszkola Chata Wuja Toma w Szczyrku. Koszt zostanie podany w późniejszym terminie.

8 czerwca – wycieczka z okazji Dnia Dziecka. Stacyjkowo – przejazd kolejką wąskotorową, zabawa w parku linowym, teatr lalek pana Marka Żyły, pieczenie kiełbasek. Koszt 46 zł/dziecko. Opłata za autokar zostanie pokryta ze środków Rady Rodziców.

15 czerwca – uroczyste zakończenie przedszkola, g.9.15. Więcej szczegółów wkrótce.

Wyniki konkursu plastycznego pt. „PALMA WIELKANOCNA”

Bardzo dziękujemy za liczny udział w konkursie. Jesteśmy pod wrażeniem Państwo pomysłów i ich wykonania. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs spełniały wymagania zawarte w regulaminie.
Po burzliwych obradach Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

 

1 miejsce ALICJA KREMIEC „RYBKI”

2 miejsce MAJA KOZIOŁ  „MISIE”

3 miejsce SZYMON FRANICA   „RYBKI”

 

WYRÓŻNIENIA:

KACPER SOCHA „MISIE”

SZYMON GORGOŃ „SMOKI”

ANTONI SOBIK „RYBKI”

LENA KUROWSKA „TYGRYSKI”

AMELIA KRÓL „TYGRYSKI”

MIŁOSZ GORGOŃ „TYGRYSKI”

 

Dyplomy i nagrody zostaną rozdane dnia 22 kwietnia, tj. piątek.

Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach 🙂

Wspaniałe prace rodzin P11

Palmy konkursowe cd.

Prace plastyczne – rodzinne P11

Palmy – prace konkursowe Wystawa palm konkursowych

Życzenia :)

Z okazji świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem zadumy, refleksji, ale i radości.

Niech płynąca z nich nadzieja i wiara dodają nam siły w pokonywaniu codziennych trudności.

Życzy:

Dyrekcja oraz Pracownicy

Przedszkola nr 11

Zamierzenia na kwiecień- Rybki

Kwiecień

Tematyka:

1) Witaj, Wiosno!

2) Ach, ta pogoda!

3) Tajemnice komputerów i robotów.

4) Co to znaczy być odkrywcą? 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • rozwijanie motoryki małej i dużej
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała –ćwiczenia rytmiczne
 • wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych oraz sprawnościowych
 • kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami i ustalonym rytmem np. dnia)
 • samodzielne inicjowanie aktywności (poczucie inicjatywy i motywacji wewnętrznej)
 • kształtowanie umiejętności empatycznego zachowywania się
 • dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy
 • nazywanie swoich emocji w kontakcie ze zwierzęciem, np. radość, zaskoczenie, strach
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi emocjami (z przegraną, z czekaniem na swoją kolej, na ulubiona zabawkę itp.)

Obszar społeczny

 • dzielenie się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami
 • wypowiadanie się na temat swoich przemyśleń, wynikających z poznawania życia zwierząt i roślin
 • ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób oraz dla odmiennych poglądów i pomysłów
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych
 • respektowanie zasad zabawy w grupie oraz na zajęciach
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych;

Obszar poznawczy

 • podtrzymywanie zainteresowania literami i czytaniem
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych
 • określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu
 • nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat
 • wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych
 • wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab i krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter (w formie drukowanej)
 • klasyfikowanie według różnych kryteriów, uogólnianie według wybranego klucza klasyfikacji
 • objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych
 • układanie i rozwiązywanie zagadek oraz twórczych opowiadań
 • rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą
 • odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego
 • poznanie graficznego obrazu litery ,,Ż”, ,,ż” oraz odnajdywanie litery w wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 16
  •doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych
 • wdrażanie do poprawnego posługiwanie się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy)
  • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych, nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych, uważne słuchanie i nadawanie znaczenia swoim doświadczeniom
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych (nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych)
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikowanie przedmiotów według różnych warunków
 • eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. dłoni, stopy
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów
 • rozróżnianie strony lewej i prawej
 • wdrażanie do poprawnego liczenia przez przeliczanie elementów zbiorów w różnych sytuacjach
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

Potwierdzenie woli

POTWIERDZENIE WOLI

– Od 31.03.2022r. godz. 8.00 do 11.04.2022r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.

Dokument w formie papierowej (podpisany przez oboje rodziców, chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe) należy dostarczyć do przedszkola.

Również w witrynie naborowej dla rodziców została uruchomiona opcja elektronicznego „Potwierdzenia woli” przez system, z której można skorzystać.

– 13.04.2022r.– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Potwierdzenie woli