Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

4.04.- 8.04 Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

11.04 – 15.04 Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

19.04-22.04 Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.
 • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

25.04-29.04 Nie bój się lekarza gdy choroba się przydarza

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Kwiecień :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 29. „W domu i w zagrodzie”  4 – 8.04

Krąg tematyczny 30. „Radosna Wielkanoc ” 11 – 15.04

Krąg tematyczny 31. „Eko stylem życia”  18 – 22.04

Krąg tematyczny 32.  „Strażnicy książek” 25 – 29.04   

Krąg tematyczny 29. W domu i w zagrodzie
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić

prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych

wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym

doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji

kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości

dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 8.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci zdjęcia ich zwierząt domowych. Spotkanie z zaproszonym gościem – pasjonatem, hodowcą lub weterynarzem.

Krąg tematyczny 30. Radosna Wielkanoc
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole

kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami

wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych

wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

dokonywanie oceny postępowania swojego i innych

kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki

wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy

budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu

poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”

tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu

doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje

doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów

doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej

doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 8, 6.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci dekoracje związane z Wielkanocą (np. drewniane jajka, serwetki, zajączki, rzeczy kojarzące się z wiosną). Podczas jednych z zajęć popołudniowych można zorganizować spotkanie z rodzinami. Każdego dnia dzieci obserwują wysianą rzeżuchę. W piątek mogą zabrać ją do domu. W ciągu tygodnia gromadzimy materiały, w tym rośliny do wykonania stroika.

Krąg tematyczny 31. Eko stylem życia
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy

doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych

kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny

wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych

wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)

kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter

rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych

doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych

kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania

poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)

poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6.

UWAGA! W tym tygodniu nauczyciel prosi o przyniesienie: papieru, gazet, ulotek, opakowań po produktach spożywczych, środkach do mycia i sprzątania, słoików, plastikowych butelek. Na czwartek zaplanowane są rodzinne warsztaty tworzenia ekologicznych toreb.

Krąg tematyczny 32. Strażnicy książek
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)

wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami

kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach

poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem

doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi

wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu

wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1, 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione z domu ulubione książki dzieci i książki z dzieciństwa udostępnione przez rodziców i dziadków (dzieci dowiadują się o historii tych książek od swoich bliskich).

Zmiany w przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z placówki

Uwaga Rodzice!
Od dnia 29.03 br. przedszkole zostaje otwarte, co oznacza, że są Państwo odpowiedzialni za dziecko podczas przyprowadzania i odbierania z placówki. Bardzo prosimy o wchodzenie wraz z pociechami do szatni na parterze oraz ich odbieranie również z tamtego miejsca. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia na piętro. Nie trzeba nakładać maseczek. Ponadto nie mierzymy już temperatury na wejściu do przedszkola.
W celu rozmowy z poszczególnymi nauczycielami prosimy o umawianie się na konkretne godziny i terminy. Nie załatwiamy spraw na szatni.
Bardzo dziękujemy! 😁

Akcja „Podziel się książeczką”

Drodzy rodzice i opiekunowie! 

Zachęcamy do włączenia się w akcję

Podziel się książeczką”

organizowaną przez Przedszkole nr 11. Aby wesprzeć akcję wystarczy przynieść jedną używaną książkę z zakresu literatury dziecięcej (dedykowane dzieciom 3-7 lat). Po zbiórce książeczki zasilą kąciki książek w poszczególnych grupach oraz bibliotekę przedszkolną. 

 

Cele akcji:

– propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym;

– budowanie szacunku do książek;

– zachęcanie do dzielenia się nieużywanymi książkami. 

Zbiórka książek potrwa do 8 kwietnia 2022.

Książki zbierane będą w oznakowanym pudle w przedsionku Przedszkola nr 11. 

Z góry dziękujemy za każdą podarowaną książeczkę. 🙂

Informacje dotyczące edukacji dla dzieci z Ukrainy znajdziecie Państwo w linkach poniżej.
Język polski TUTAJ
Język ukraiński TUTAJ

#lekcjaHigieny #Wirusoochrona cz. 2

W ramach akcji wirusoochrona, a także naszych zajęć dydaktycznych, które w tym tygodniu dotyczą zdrowia i higieny stworzyliśmy dzisiaj bajeczkę pt. „Jak witaminy pokonały wirusy”. Dzieci zyskały również nowego „przyjaciela” – Profesora Wiruska-Chytruska, który przybył, by pomóc im zwalczać złe wirusy i dbać o zdrowie swoje oraz innych. Dzieci chętnie wykonywały zadania Profesora oraz pozowały do zdjęć.
p.s. Wstawiam na prośbę dzieci treść ułożonej bajeczki 🙂
Jak witaminy pokonały wirusy”
Dawno, dawno temu w krainie nazywanej „Witaminową Doliną” zdarzyła się rzecz niesłychana. Pogoda była piękna – świeciło słonko, a wszyscy mieszkańcy byli radośni oraz szczęśliwi. Tego dnia w Witaminowej Dolinie miała odbyć się wspaniała uroczystość – swoje urodziny obchodziła Witamina „C”. Przygotowania trwały od samego rana. Wszyscy zgromadzili się na rynku i ciężko pracowali, żeby impreza niespodzianka się udała. Udekorowali cały Rynek i czekali na solenizantkę, która miała się pojawić o godzinie 16.00. Nagle niebo zrobiło się ciemne i mieszkańcy Witaminowej doliny usłyszeli hałas helikopterów. To paskudne wirusy nadlatywały ze swojej mrocznej wioski, żeby popsuć przyjęcie i przejąć władzą nad doliną. Na całe szczęście zegar na Ratuszu wybił godzinę 16.00 i pojawiła się Witamina „C”, która posiadała tajną broń. Wyjęła procę oraz kawałki owoców cytrusowych (cytryn, limonek, pomarańczy i grejpfrutów) i zaczęła celować do wirusów. Kiedy wirus został trafiony kwaśnym owocem w 1 sekundzie znikał. Dzięki odważnej solenizantce wirusy zostały pokonane, a Witaminowa Dolina mogła cieszyć się spokojem. Wszyscy mieszkańcy gratulowali Witaminie „C”, a także składali życzenia urodzinowe. Szybko zabrali się do naprawienia zniszczeń wyrządzonych przez wirusy, by móc świętować. Najstarszy mieszkaniec Doliny powiedział bardzo ważną rzecz: „Z takimi witaminami wirusy nam nie straszne!”

#lekcjaHigieny #Wirusoochrona

Uczestniczymy w kolejnej edycji akcji  informacyjno – edukacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach.

 

W dniu dzisiejszym w każdej z grup odybyła się pogadanka edukacyjna, która zakończyła się wykonaniem przez dzieci pracy plastycznej pt.: „Jak wyglądają wirusy?” Poniżej przedstawiamy prace naszych milusińskich 🙂

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane wsparcie,serce i zaangażowanie w zbiórce darów dla uchodźców z Ukrainy.

Informujemy również, że istnieje możliwość innej formy pomocy (w tym finansowej) prowadzonej przez konkretne organizacje.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.pomagamukrainie.gov.pl