Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

Marzec

Tematyka:

1) Ziemia – nasza planeta.

2) Życie na naszej planecie.

3) Kosmos – co to takiego?

4) Duzi i mali obrońcy przyrody. 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie małej motoryki
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych

Obszar emocjonalny

 • przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją, złością i gniewem
 • wdrażanie swoich własnych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wspieranych przez osoby dorosłe lub rówieśników

Obszar społeczny

 • respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie
 • wdrażanie do uważnego słuchania rówieśników oraz osób dorosłych
 • respektowanie norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • przejawianie poczucia wartości jako osoby, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem
 • klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt
 • przyporządkowywanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka
 • odczytywanie krótkich wyrazów z poznanych liter, rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy
 • odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zagadek
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody
 • rozwijanie matematycznego myślenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

28.02 – 04.03 Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

7.03 – 11.03 Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

14.03-18.03 Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 • Utrwalenie pojęcia „para”.
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
 • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

21.03-25.03 Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

28.03-01.04 Słychać śpiew wśród drzew i chmur to artystów ptasich chór

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Przypomnienie dotyczące składania wniosków

Uwaga Rodzice!

Przypominamy, że termin składania wniosków dotyczących przyjęcia kandydata do przedszkola upływa z dniem  10 marca 2022

o godzinie 15:00. 

Wniosek,  podpisany przez obojga Rodziców lub opiekunów prawnych kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do placówki pierwszej preferencji.   

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Marzec :)

Tematyka na najbliższe tygodnie:

Krąg tematyczny 24. „Sztuka blisko nas”  28.02 – 4.03

Krąg tematyczny 25.   „Recepta na zdrowie”  7 – 11.03

Krąg tematyczny 26. „Kiedyś i dziś”  14-18.03

Krąg tematyczny 27. „Na tropach wiosny”  21 – 25.03

Krąg tematyczny 28. „Morskie podróże i opowieści”  28.03 – 1.04

 

Krąg tematyczny 24. Sztuka blisko nas  28.02 – 4.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)

doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru

wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką

kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój

kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych

kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury

kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki

kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura

doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter

poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem

poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych

wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów

kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje

doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę

kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów

doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci pudełka (rożnej wielkości i w różnym kształcie) i inne materiały potrzebne do tworzenie kompozycji.

Krąg tematyczny 25. Recepta na zdrowie  7 – 11.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach

wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu

doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów

wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych

rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi

kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy

wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe

doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.

rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu

rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów

doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby

kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

UWAGA! W tym tygodniu będą potrzebne przyniesione przez dzieci przybory kosmetyczne i puste opakowania po kosmetykach (szampon, odżywka, płyn do kąpieli, żel pod prysznic, gąbka, pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szczotka do włosów, grzebień, suszarka do włosów, mydelniczka, nożyczki do paznokci, pilniczek itp.).

Krąg tematyczny 26. Kiedyś i dziś    14-18.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii

kształtowanie nawyku regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w zabawach kulinarnych

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

wdrażanie do współdziałania z dziećmi podczas zabawy, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku

wdrażanie do przyjmowania, tworzenia i respektowania zasad korzystania z nowoczesnej technologii

rozwijanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

OBSZAR POZNAWCZY

wdrażanie do korzystania z rożnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji

wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką

budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich

budzenie zainteresowań technicznych

doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów

poszerzanie znajomości liter – litery „z”, „Z”

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9

kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia

doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej

doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4.

UWAGA! Na poniedziałek potrzebne będą: rożne tekturowe pudełka, rolki po papierze toaletowym, jednorazowe kubeczki i talerzyki.

Krąg tematyczny 27. Na tropach wiosny  21 – 25.03
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych

rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody

wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabaw

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych

doskonalenie słuchu fonematycznego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą

doskonalenie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę

rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków

wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”

rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego

kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków <, >, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”

doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy

wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków

poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody

wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

UWAGA! Na poniedziałek potrzebne będą: różne tekturowe pudełka, rolki po papierze toaletowym, jednorazowe kubeczki i talerzyki.

Krąg tematyczny 28. Morskie podróże i opowieści  28.03 – 1.04
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu

kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy

wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania

kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań

kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych

odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe

wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka

wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych

wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych

wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenie swym doświadczeniom

rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter,

odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek

doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów

doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów

doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9

kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych

kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 7., 8.

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą: gałęzie i patyki oraz słoiki.

Cele wychowawczo- dydaktyczne Marzec

Co to jest sztuka?  28.02- 4.03

Jak dbać o zdrowie?  7.03-11.03

Jak było kiedyś? 14.03-18.03

Nadchodzi wiosna 21.03-25.03

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • porządkowanie po sobie miejsca zabawy i pracy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie poczucia estetyki poprzez kontakt z różnymi dziełami sztuki
 • stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
 • zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw
 • zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do odkrywania w najbliższym otoczeniu miejsc, które wiążą się ze sztuką
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej w zabawie
 • uważne słuchanie dorosłych i dzieci
 • zachęcanie do zapraszania innych dzieci do wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • wdrażanie do słuchania innych osób i obdarzania ich uwagą
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie pojęcia „sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego, w których przenikają się różne dziedziny sztuki
 • stwarzanie okazji do wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich
 • poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami
 • rozwijanie słownictwa
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez zabawy rozwijające umiejętność orientacji w przestrzeni, orientacji na kartce oraz przeliczania
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej
 • zdobywanie wiedzy na temat dbania o higienę i zdrowie
 • nabywanie świadomości, że należy poddawać się leczeniu
 • poznanie wybranych zawodów związanych z leczeniem ludzi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • słuchanie wierszy i opowiadań
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznanie różnych wynalazków i ich zastosowań
 • poznanie sylwetek wybranych wynalazców i ich wynalazków
 • nabywanie wiedzy na temat wykorzystywania robotów przez człowieka
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych
 • konstruowanie z klocków i materiałów papierowych
 • śpiewanie piosenki
 • poznanie zwiastunów wiosny
 • poznanie wiosennych kwiatów
 • rozumienie znaczenia pojęcia „roślina pod ochroną”
 • uczestniczenie w zakładaniu i prowadzeniu uprawy kwiatów
 • poznanie wybranych gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
 • poznanie budowy jajka
 • zapoznanie z wiosennymi zjawiskami pogodowymi i ich symbolami
 • wypowiadanie się na podany temat
 • odpowiadanie na pytania do treści utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • wykonywanie prac plastycznych wybranymi technikami

Pomagamy!!!

Rybnicka Paczka dla Ukrainy z Przedszkola nr 11 w Rybniku ❤️

 

Wspólnie pomóżmy obywatelom Ukrainy!

 

Włączając się w zbiórkę produktów stworzymy tzw. „paczkę na start”.

 

Określone poniżej produkty prosimy zostawiać w wyznaczonym miejscu w przedszkolu .

My przekażemy je dalej – do Rybnickiej Rady Kobiet, która odpowiednio je rozdysponuje 💪

 

Przypominamy jeszcze raz, jak powinna wyglądać rybnicka paczka dla Ukrainy

 

Artykuły medyczne:

 

– Komplet plastrów

 

– Mała butelka płynu do odkażania (np. oktanisept)

 

– Tabletki przeciwóbolwe ( Apap, Ibuprom)

 

– Aspiryna

 

– Bandaż elastyczny

 

– 6-10 maseczek jednorazowych

 

Artykuły spożywcze:

 

– 6 zupek typu gorący kubek

 

– 6 zupek tzw. chińskich

 

– 6 zupek typu gorący kubek na słodko

 

– 1 duże opakowanie herbaty w torebkach ekspresowych

 

– 1 kawa rozpuszczalna lub mielona

 

– 1 dżem

 

– 3 puszki rybne

 

– 3 puszki mięsne

 

– chleb tostowy z długim terminem spożycia

 

Artykuły osobiste:

 

– szampon do włosów

 

– żel, mydło do mycia

 

– pasta do zębów

 

– 4 szczoteczki do zębów

 

– 10 małych paczek chusteczek higienicznych

 

– paczka wilgotnych chusteczek dla dzieci (ok.60 sztuk w opakowaniu)

Artykuły pozostałe:

 

– opakowanie papieru toaletowego (np. w zgrzewce po 8 rolek)

 

– 2 paczki podpasek

 

– 1 opakowanie pieluch typu „pampers”

 

– 1 opakowanie mleka w proszku dla dzieci

 

– zgrzewka wody mineralnej niegazowanej w zgrzewce po 6 sztuk

 

Zachęcamy do pomocy i dziękujemy za włączenie się w akcję.

Uwaga! Nabór nowych kandydatów

Nabór nowych kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Nabór do Przedszkola Nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku

dla nowych wychowanków na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 22.02.2022 r.godz.8.00 do 10.03.2022r. do godz.15.00.

Adres strony internetowej dla rodziców:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony formularz wraz z załącznikami które są zamieszczone na stronie naborowej dla rodziców  należy wydrukować  i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

Jednocześnie w załączniku obwody szkolne można wyszukać ulicę przypisaną jako obwód dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załącznikach.

ZASADY NABORU (1)

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Uchwała określająca granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku

 

 

 

 

Przypominamy!!!

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego do 14.02.2022 do godziny 12.00

Ogłoszenia dla rodziców

Uwaga! Ogłoszenia
* Przypominamy o zadeklarowaniu obecności dziecka w placówce w okresie ferii zimowych. Lista znajduje się w przedsionku placówki. Dziękujemy!
* Wg wcześniejszych zapowiedzi w piątek (11.02) odbędzie się balik karnawałowy. Bardzo proszę, by dzieci tego dnia miały przebrania. Każda grupa bawi się w swojej sali.
* Na nasz bal nie trzeba przynosić przekąsek. Mamy już gotowe zaopatrzenie 🙂
* Od 7.02 można składać deklarację o kontynuacji na rok szkolny 2022/2023. Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola, jak również dostępna będzie w przedszkolu.
* Proszę o uregulowanie wpłat na Radę Rodziców, a także dostarczenie zgrzewki wody mineralnej niegazowanej, kto jeszcze tego nie uczynił 🙂

 

Co Rybki robią w lutym

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek ; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych