Rybki- zamierzenia na czerwiec

Czerwiec

Tematyka:

 1. Dzieciaki w ruchu.
 2. Lato w sadzie i ogrodzie.
 3. Z wizytą w gospodarstwie wiejskim.
 4. Nadchodzi lato.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych
 • samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych
 • wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji
 • rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych
 • stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek
 • doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce ;

Obszar emocjonalny

 • szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób
 • tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia
 • uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób
 • uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar społeczny

 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych
 • posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania
 • wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści
 • kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

Obszar poznawczy

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
 • określanie kierunków na kartce
 • eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku
 • wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak
 • zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie
 • kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć:„w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”,„w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”)
 • klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw
 • rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”
 • wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów
 • wskazywanie różnic i podobieństw

•rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na Czerwiec

Tematyka

Święto dzieci

Egzotyczne kraje

Obserwacje przyrody

Wesołe wakacje

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne
 • wzmacnianie siły mięśni, zwrotności i szybkości reakcji w czasie zabaw ruchowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych
 • ćwiczenie małej motoryki podczas zabaw graficznych, manipulacyjnych i plastycznych
 • nabywanie doświadczeń w praktycznym działaniu
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych
 • doskonalenie sprawności motorycznej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie małej motoryki przez zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie
 • zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji
 • stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie
 • kształtowanie empatii w stosunku do innych ludzi
 • budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec odmienności ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych
 • wdrażanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej z kontaktu z przyrodą
 • budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji
 • poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

 

OBSZAR SPOŁECZNY                        

 • powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci
 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie
 • wdrażanie do asertywności
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • poznanie elementów kultury różnych krajów świata
 • wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • budowanie więzi między członkami grupy poprzez stwarzanie okazji do zabaw w parach i zespołowych zabaw integracyjnych
 • zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w relacjach społecznych
 • uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym
 • poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • okazywanie innym szacunku, przywiązania i sympatii

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wypowiadania swojego zdania na forum grupy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowane
 • zachęcanie do aktywnego udziału we wspólnym śpiewie, tańcach i muzykowaniu
 • rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata
 • utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski
 • zapoznanie z wyglądem Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych
 • poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi środkami transportu i rodzajami traktów komunikacyjnych, którymi się poruszają
 • stwarzanie okazji do nabywania umiejętności dokonywania zakupów i poznawania wartości nabywczej pieniądza
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • stwarzanie możliwości do aranżowania przestrzeni zgodnie z dziecięcym poczuciem estetyki i potrzebami poznawczymi
 • rozwijanie słownictwa dzieci poprzez zabawy językowe i formułowanie wypowiedzi ustnych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, tworzenia zbiorów i porównywania ich liczebności
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko
 • zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata
 • zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi
 • odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji
 • doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • zachęcanie do ekspresji artystycznej, prezentowania swoich osiągnięć i nabytych umiejętności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Czerwiec :)

Krąg tematyczny 37. „Prawa wszystkich dzieci”  30.05 – 3.06

Krąg tematyczny 38. „Egzotyczne podróże ” 6-10.06

13-15.06 Przygotowanie do uroczystego Zakończenia Przedszkola 🙂

Krąg tematyczny 39. „Letni obserwator przyrody” 20-24.06

Krąg tematyczny 40.  „Radosne Wakacje” 27.06 – 1.07  

 

Krąg tematyczny 37. Prawa wszystkich dzieci
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną

wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom

doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu

kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie

wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”

doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu

kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.

doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie

wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: albumach, atlasach, książkach, internecie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne różne kolekcje przyniesione przez nauczyciela i dzieci.

Krąg tematyczny 38. Egzotyczne podróże
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

kształtowanie samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonego w sali różnorodnego materiału do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami

kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy

kształtowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają podobne emocje

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

wdrażanie do pracy zespołowej

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi

poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu

rozwijanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem

rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej

doskonalenie umiejętności planowania pracy

doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania regularności rytmicznych

kształtowanie umiejętności dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 5., 8.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne foldery, czasopisma turystyczne, dla każdego dziecka: małe kontury Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii i Azji; owoce egzotyczne, herbaty japońskie.

Krąg tematyczny 39. Letni obserwator przyrody
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie sprawności ciała i koordynacji

wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych

doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia

kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych

kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące

OBSZAR POZNAWCZY

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie

kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń

doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej

zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych

wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym

kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 6.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne rolki po ręcznikach kuchennych lub papierze toaletowym, surowce wtórne do wykonania pracy plastyczno-technicznej, wiersz J. Brzechwy „Chrząszcz”.

Krąg tematyczny 40. Radosne wakacje
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej

doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie

doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w  tym do grupy przedszkolnej

zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku

doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter

doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego

doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5.

Uwaga! W tym tygodniu będą potrzebne pocztówki z Polski i innych państw, z miastami i krajobrazami.

Uwaga! Ważne!!!

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o czujność, szczególnie w temacie bajek oglądanych przez Państwa pociechy,jak również gier komputerowych (również on-line) dostępnych w Internecie.

W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się postać Huggy Wuggy.” Można go bez problemu znaleźć na kanałach na YouTubie i jest to maskotka z ostrymi jak brzytwy zębami, która śpiewa niepokojące piosenki o przytulaniu i zabijaniu. Na jednym z wideo, maskotka poleca oglądającemu, by wziął swój ostatni oddech. To bardzo zwodnicza postać, jako że przytulanie powinno być kojarzone z czymś miłym.”

 

Uściślając chodzi o grę Poppy Playtime, w której występuje wyżej wymieniona postać. Jesteśmy szczególnie zaniepokojone, gdyż o grze dowiedziałyśmy się od przedszkolaków. Po zagłębieniu się w temat okazało się, że jest to gra 16+ określana jako survival horror, a filmiki prezentujące grę tylko to potwierdzają. Zapewne gra jest łatwo dostępna dla dzieci, jeśli sporo przedszkolaków nam o niej mówiło, a postać Huggy Wuggy pojawiała się już nawet w dziecięcych rysunkach.

 

Bądźmy czujni!

 

 

 

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,przedszkola-ostrzegaja-przed-huggy-wuggy-dzieci-rysuja-potworka-z-horroru,wia5-3266-52318.html

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja mama Super bohaterka”

Szanowni Państwo!

Konkurs został rozstrzygnięty. Ze względu na to, że napłynęły do nas dwie prace konkursowe, komisja jednogłośnie przyznaje dwa pierwsze miejsca dla obydwu prac w każdej z kategorii:

I miejsce w kategorii 3-4 latki otrzymuje Iga Harnasz z Przedszkola nr 18 w Rybniku.

I miejsce w kategorii 5-6 latki otrzymuje Liliana Plichta z Przedszkola nr 50 w Rybniku.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.

Nagrody i dyplomy dla uczestników oraz podziękowania dla opiekunów będą do odebrania osobiście w Przedszkolu nr 11

po 1 czerwca 2022 r.

Co nas czeka w najbliższym czasie ;)

20 MAJA (piątek) – wyjście na konkurs recytatorski do Biblioteki.

25 maja (środa) – zapraszamy wszystkie MAMUSIE  na wspólne świętowanie 🙂

27 maja (piątek) – będziemy spędzać dzień „po śląsku”. Będzie też gość specjalny 🙂

31 maja (wtorek) – wyjście do TZR, przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”

1 czerwca (środa) – wyjście do Urzędu Miasta, wizyta u Prezydenta Miasta

3 czerwca (piątek) – rodzinna wycieczka Chata Wuja Toma 🙂

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Ogłaszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dla dzieci z naszego przedszkola.

Regulamin

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin

 1. „Mama i tata w obiektywie dziecka””

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 11 w Rybniku

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Nowobilska, Izabela Wątorek

 1. Celem konkursu jest wspólne i aktywne spędzanie czasu z rodziną, rozbudzanie w przedszkolakach nowych pasji i zainteresowań. Uwrażliwianie dzieci na sztukę a także na piękno, które tkwi w każdym człowieku.
 2. Temat konkursu brzmi „Mama i tata obiektywie dziecka ”. Maj to czas kiedy zaczynamy celebrować święta rodzinne, mamy możliwość aktywnie, na świeżym powietrzu spędzać rodzinny czas. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do uchwycenia pięknych chwil spędzonych z mamą i tatą, jak również z rodzeństwem. Fotografie powinny przedstawiać mamę, tatę, babcię lub rodzeństwo, słowem najbliższą rodzinę dziecka.
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola nr 11w Rybniku wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
 4. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię przedstawiającą swojego członka rodziny, mamę , tatę, rodzeństwo, babcię itd.

      Część fotograficzna

Wymagany format zdjęć to 21×30 – wywołany .

 1. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 24 maja 2022 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs.

 

 1. Wśród złożonych prac zostaną wyłonione pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i nagrodę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25.05.2022r

 

 

UWAGA: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka.

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Fotograficznego  – zwanego dalej Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej przedszkola, prasie lokalnej  i w innych środkach przekazu niezbędnych do realizacji konkursu.

Oświadczam równocześnie z pełną odpowiedzialnością, że osoby przedstawione na moim zdjęciu wyrażają zgodę na publikację jak wyżej.

 

Jednocześnie zostałam poinformowana o tym, że:

Administratorem danych osobowych Konkursu jest:

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej ul. Westerplatte 10, Rybnik 44-217 tel. 324223978.

Oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich ewentualnym poprawieniu.

 

 

 

 

dane osoby zgłaszającej się do konkursu

 

 

 

 

Podpis opiekuna prawnego

 

 

 

 

Zbiórka darów dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie rzeczowe na cele związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Rybnika. Aktualnie najpilniejszą potrzebą jest jedzenie i podstawowe produkty chemiczne. Zebrane produkty będą rozdysponowane do specjalnego sklepu „Półki dobra” (przy ul. Ks. Brudnioka 5) i do siedziby Rybnickiej Rady Kobiet (ul. Białych 7), gdzie uchodźcy zgłaszają się po pomoc.

Czego potrzebujemy?

Artykuły spożywcze

 • Kasza gryczana
 • Kasza manna
 • Płatki owsiane
 • Płatki śniadaniowe
 • Konserwy mięsne i rybne
 • Olej
 • Mąka
 • Sól
 • Cukier
 • Dżem
 • Warzywa w puszce lub słoiku, groszek, kukurydza, fasola i inne
 • Gotowe dania w słoikach w puszkach lub sosy do makaronu, ryżu
 • Przeciery pomidorowe
 • Nabiał, serki do smarowania, ser, jogurty, deserki dla dzieci
 • Szynki, parówki, kiełbaski dla dzieci pakowane hermetycznie

 

Chemia:

 • Małe proszki do prania
 • Papier toaletowy
 • Żel pod prysznic dla dzieci i dorosłych
 • Dezodorant
 • Szampony
 • Wkładki higieniczne
 • Tampony
 • Podpaski

 

Wszystkie dary prosimy dostarczyć do przedszkola do specjalnie oznaczonego pojemnika.

Zakończenie zbiórki – 20 maja 2022r. o godz. 9.00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj

Maj

Tematyka:

1) Książka moim przyjacielem.

2) Wielkie talenty, ciekawe zawody.

3) Duże i małe rodziny w akcji.

4) Kocham Cię, mamo!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • usprawnianie motoryki małej
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

 

Obszar emocjonalny

 • szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości
 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną
 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uczenie wrażliwości, empatii i odpowiedzialności
 • uwrażliwianie na los istot słabszych i zależnych od nas, w tym roślin i zwierząt
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć przy użyciu charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

Obszar społeczny

 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych
 • wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • budowanie poczucia własnej wartości wynikającej z przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • wyrażanie szacunku wobec siebie, innych osób oraz wszystkich istot żywych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci, osób dorosłych, roślin i zwierząt
 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie i tworzenie zasad podczas zabaw dowolnych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunku do przyrody i dbania o jej dobro
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i wykonywanie przydzielonych czynności
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków, w tym wynikających z opieki nad roślinami i zwierzętami

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków
 • wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.
 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach
 • rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy, odczytywanie i układanie sylab i krótkich wyrazów z poznanych liter
 • układanie przedmiotów w rytmy i szeregi, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie modeli monet o niskich nominałach
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, przeliczanie elementów zbiorów
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców