Rodo

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich
przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Rybniku,
ul. Bohaterów Westerplatte 10.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie
wyrażonej przez Państwa zgody.
Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co
oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii
bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed
nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam
o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za
wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych,
lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym
systemy teleinformatyczne Przedszkola.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej
niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować
listownie, na adres: Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, ul. Bohaterów Westerplatte 10, 44-217
Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkole_11@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
danych osobowych.