CO TYGRYSKI ROBIĄ W MARCU

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

• Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

• Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

• Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

• Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

• Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

• Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.

• Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

• Przygotowanie do nauki pisania  usprawnianie współpracy ręki i oka.

• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczna na marzec

Czego uczymy się w marcu ?

 

Tydzień 1: Kolorowy świat

Tydzień 2: Muzyka wokół nas

Tydzień 3: Nadchodzi wiosna

Tydzień 4: Wiosenne sprzątanie

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wie, jak zachować dobrą atmosferę w grupie
 • Wypowiada się na różne tematy, jest zainteresowane obrazami, potrafi o nich opowiadać
 • Wypowiada się z wykorzystaniem terminów dotyczących malarstwa
 • Doskonali spostrzegawczość i logiczne myślenie
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach, dzieli wyrazy na sylaby
 • Pisze po śladzie wyrazy
 • Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G, H
 • Z uwagą słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Maluje farbami, słucha muzyki i potrafi ją namalować
 • Posługuje się nazwami figur geometrycznych, układa z figur geometrycznych obrazki
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje i odejmuje liczby
 • Utrwala pojęcia: prawa, lewa
 • Gra w domino matematyczno-obrazkowe i inne gry planszowe
 • Wie, że można przegrywać i jak wtedy sobie radzić z emocjami
 • Odróżnia emocje swoje i kolegów
 • Obserwuje przyrodę i o niej opowiada
 • Wymienia cechy charakterystyczne zbliżającej się wiosny
 • Opisuje budowę rośliny, zna nazwy wiosennych kwiatów
 • Wie, jakie prace wykonuje ogrodnik
 • Rysuje na kartce papieru z zachowaniem orientacji przestrzennej
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych przy muzyce
 • Słucha muzyki poważnej (F. Chopina)
 • Gra na samodzielnie przygotowanych instrumentach perkusyjnych
 • Odróżnia utwory muzyczne: szybkie, wolne, wesołe, smutne
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

 

Czego uczymy się w marcu w grupie czterolatków? 🙂 

 

Tydzień 25: Przedwiośnie

 

Tydzień 26: Wiosenne porządki

 

Tydzień 27: Wielkanoc

 

Tydzień 28: W teatrze

 

Umiejętności dziecka:

 

-Wykazuje zainteresowanie książkami

-Udziela odpowiedzi na pytania, stara się budować dłuższe zdania

-Opowiada historyjki obrazkowe

-Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

-Podczas zabawy przestrzega zasad współdziałania w grupie

-Wie, kiedy może zwracać się o pomoc

-Używa zwrotów grzecznościowych

-Doskonali sprawność manualną – rysuje kredkami, rysuje na dużych powierzchniach, maluje na tkaninie, lepi z plasteliny, wycina nożyczkami, rysuje pastelami olejnymi

-Przelicza elementy w zakresie 5

-Próbuje nazywać figury geometryczne

-Określa długość przedmiotów

-Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy

-Stara się nazywać za pomocą mimiki i gestów emocje

-Buduje z kloców, układa z kloców mozaiki

-Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty

-Nazywa części rośliny

-Uczestniczy we wspólnym sadzeniu i sianiu roślin

-Wymienia nazwy popularnych ptaków

-Bawi się przy muzyce

-Śpiewa piosenki

-Zna tradycje związane z Wielkanocą

-Poznaje zawody związane z teatrem

-Wie, jak należy zachowywać się w teatrze

-Wykorzystuje kukiełki do zabawy w teatr

-Jest zainteresowane ćwiczeniami z kodowania

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Marzec :)

Czego uczymy się w marcu w grupie trzylatków?

Tydzień 25: Przedwiośnie

Tydzień 26: Wiosenne porządki

Tydzień 27: Wielkanoc

Tydzień 28: W teatrze

Umiejętności dziecka:

 • W zrozumiały sposób komunikuje się z dziećmi i dorosłymi
 • Wykazuje się cierpliwością
 • Udziela logicznych odpowiedzi na pytania
 • Wskazuje elementy fikcji w utworze literackim
 • Porządkuje obrazki chronologicznie, posługuje się pojęciami: wcześniej, później
 • Obserwuje pogodę, rozpoznaje graficzne symbole pogody, uzupełnia kalendarz pogody właściwymi symbolami
 • Wymienia charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia
 • Naśladuje ruchami ciała zjawiska atmosferyczne
 • Posługuje się pojęciem roztopy, wypowiada się na temat przyczyn topnienia śniegu
 • Rozumie pojęcie zwiastun wiosny, rozpoznaje ptaki wracające po zimie z ciepłych krajów
 • Nazywa narzędzia ogrodnicze i wyjaśnia, do czego służą
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze – m.in. wzrost tulipanów
 • Rozumie konieczność uczestniczenia w wykonywaniu obowiązków domowych
 • Opisuje zwyczaje wielkanocne i atrybuty Świąt Wielkanocnych
 • Wyjaśnia, na czym polega zawód aktora, wzbogaca słownictwo o pojęcia związane z teatrem
 • Wykazuje się kreatywnością podczas zabaw teatralnych
 • Wykorzystuje pozawerbalne środki wyrazu w zabawie pantomimicznej
 • Poznaje różne rodzaje lalek teatralnych
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania z wykorzystaniem liczmanów
 • Grupuje przedmioty według określonej cechy: przynależności
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem nowej techniki – stemplowania widelcem
 • Rozwija ekspresję twórczą – m.in. robi ozdobę wielkanocną i kukiełkę teatralną
 • Koloruje kredkami elementy dekoracji teatralnej
 • Sprawnie posługuje się nożyczkami i klejem w sztyfcie
 • Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem
 • Aktywnie słucha muzyki, reaguje w ustalony sposób na dynamikę dźwięku
 • Rozwija sprawność manualną – m.in. przewleka sznurówki przez dziurki
 • Ćwiczy receptory czuciowe
 • Porusza chustą animacyjną w określony sposób
 • Wykonuje różne formy ruchu, wykazuje się sprawnością ruchową

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Z dniem 6 marca 2023r.rusza rekrutacja
dla nowych kandydatów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

 

Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

będzie dostępna od 6 marca do 17 marca 2023r.

 

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli

skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu,

składają  wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Proszę pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!

 

Ważne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego zamieszczone są również na stronie internetowej naszego przedszkola (www.p11.miastorybnik.pl) w zakładce Aktualności.

Nabór do szkół podstawowych

Nabór do Szkół Podstawowych
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 7 marca (od godz. 8.00) do 29 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej
(z pominięciem witryny internetowej) lub za pomocą witryny rybnik.elemento.pl.

Zbiórka dla Samuela

Kochani Rodzice

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą .W przedszkolu organizujemy zbiórkę fantów na kiermasz charytatywny dla Samuela, który walczy z nowotworem neuroblastoma.

Samuel ma niespełna 3 latka i potrzebuje naszej pomocy.

Kiermasz  odbędzie się podczas festynu charytatywnego w OSP Gotartowice ul. Gotartowicka 21C w Rybniku 07 marca 2023 od godziny 10 do 18.

Za każdy dar dziękujemy z całego serca.

Wszystkie informacje o Samuelku są dostępne  :

https://www.siepomaga.pl/zycie-samuela

https://www.facebook.com/groups/732968628546561/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=755195672990523

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089247138485

Nabór dla nowych kandydatów na rok szkolny 2023/2024

Uwaga Rodzice!

W załącznikach poniżej znajdują się ważne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego do przedszkoli na nowy rok szkolny 2023/2024 ( daty obowiązujące rodziców, zasady naboru i inne istotne wiadomości ).

oczymrodzicepowinnipamita-ruszanbrdoprzedszkoli-1

zarzdzenieprezydentamiastarybnikawsprawieokreleniaterminwpostpowaniarekrutacyjnegowrokuszkolnym202-2024-1 zasadynaborudoprzedszkolawroku2023-1

zasadynaborudoprzedszkolawroku2023-1

 

Przypomnienie o składaniu deklaracji – kontynuacja

Przypominamy, że od 13.02.2023r. godz. 8:00 do 24.02.2023r. godz. 12:00 trwa składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola. Podpisane przez oboje rodziców deklaracje składamy w godzinach od 630 do 16:00 u Pani Izabeli Wątorek oraz Pani Katarzyny Badury.

W przypadku rezygnacji z kontynuacji prosimy o złożenie stosownego wniosku podpisanego przez oboje rodziców opiekunów prawnych.

rezygnacja2023-2024